Przedmiot postępowania administracyjnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5250
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot postępowania administracyjnego - strona 1 Przedmiot postępowania administracyjnego - strona 2 Przedmiot postępowania administracyjnego - strona 3

Fragment notatki:


PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Postępowanie administracyjne może toczyć się tylko wtedy, gdy jest „przedmiotowe”.
Przedmiot postępowania rozumiany jako obiekt regulacji prawnej, jest to pewien zbiór reguł, które powinny odnosić się wyłącznie do samego podejmowania decyzji stosowania prawa.
Tworzą go takie przypadki decyzji stosowania prawa przez organy, w których ograny te są wprost powołane przepisami prawa publicznego do orzekania, w razie sporu o prawo lub w razie nieustalenia prawa, w drodze zewnętrznego aktu admin. indywidualnego, w prawnie uregulowanym trybie podejmowania decyzji stosowania prawa, zapewniającym jej standard zgodny z ideą decyzji praworządnej.
Przedmiotem procesu administracyjnego jest konkretna sprawa indywidualnego podmiotu, w której na podstawie przepisów prawnych, organy administracji publicznej są władne podjąć decyzję administracyjną, albo orzekając w niej o uprawnieniach lub o obowiązkach indywidualnego podmiotu, albo stwierdzając o niedopuszczalności orzekania.
W sprawach podatkowych najpierw trzeba ustalić przedmiot podatku, potem na tej podstawie określa się podmiot obowiązku podatkowego a w dalszym biegu sprawy - zobowiązania podatkowego.
R. 12 Czynności postępowania w sprawie indywidualnej. Postępowanie administracyjne jest łańcuchem czynności formalnych, podejmowanych przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów prawa administracyjnego. Na ten ciąg czynności formalnych składają się działania prawne i faktyczne. Należą tutaj tez orzeczenia i możliwość ich weryfikowania.
Czynności procesowe merytoryczne Wszczęcie postępowania Może być wszczęte na wniosek (zasada skargowości) lub z urzędu (zasada oficjalności). O tym, w jakiej sprawie lub, w jaki sposób postępowanie zostanie wszczęte decydują przepisy materialno-prawne. Wyjątkiem od tej zasady jest art.61§2: Organ administracji publicznej może ze względu na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania zgody - postępowanie umorzyć. Żądanie wszczęcia postępowania może być wniesione w formie skargi powszechnej (petcji) przez stronę postępowania (jedną z nich lub wszystkie jednocześnie) i niezależnie od nazwy będzie podstawą wszczęcia postępowania.
Ważna jest data wszczęcia postępowania - od tej chwili biegną terminy do załatwienia sprawy:
- wszczęcie postępowania na wniosek - dzień doręczenia żądania organowi,

(…)

… ważnym interesem strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej uwierzytelnionych odpisów.
Ordynacja podatkowa ogranicza prawo strony do wglądu do akt.
Wyłącza się od przeglądania dokumenty objęte ochroną tajemnicy państwowej, ze względu na interes publiczny. Odmowa umożliwienia zapoznania się z dokumentami następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie, a następnie skarga do NSA. Ograniczenie jawności akt dla stron ze względu na ochronę tajemnicy państwowej i służbowej wynika z mocy prawa. Ordynacja podatkowa dopuszcza przeglądanie akt sprawy wyłącznie w lokalu podatkowym i w obecności jego pracownika. Środki dyscyplinujące przebieg postępowania i czynności procesowe.
Należą tutaj przede wszystkim terminy ustanawiane dla organu…
… - od tej chwili biegną terminy do załatwienia sprawy:
- wszczęcie postępowania na wniosek - dzień doręczenia żądania organowi, - droga elektroniczną - dzień wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu
- wszczęcie postępowania z urzędu - dzień pierwszej czynności organu. W postępowaniu ogólnym organ jest zobowiązany do ustalenia, jakie podmioty są stronami wszczętego postępowania. Powinien też o wszczętym postępowaniu zawiadomić organizację społeczną (nie dotyczy to postępowania podatkowego), jeżeli ta jest zainteresowana wynikiem sprawy ze względu na cele statutowe lub wymagania interesu społecznego lub prokuratora, o ile jest potrzebny jego udział w sprawie.
Ordynacja podatkowa:
Wszczęcie postępowania z urzędu następuje w formie postanowienia. Dzień doręczenia postanowienia jest datą wszczęcia…
…. Ordynacja podatkowa obowiązek osobistego stawienia się na wezwanie określa do obszaru województwa (właściwego miejscowo w sprawie), na którym zamieszkuje lub przebywa wezwany. Każda osoba, która stawi się na wezwanie ma prawo do zwrotu kosztów podróży, utraconego zarobku dziennego, diety, kosztów noclegu, co regulują przepisy postępowania sądowego.
W sprawach szczególnie pilnych możliwe jest wezwanie…
… są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Wyróżniamy terminy: Ustawowe i wyznaczone;
Zawite i zwykłe;
Przywracalne i nieprzywracalne;
Terminy ustawowe oznacza sam ustawodawca. Nie mogą być skracane ani wydłużane. Uchybienie terminu przez stronę skutkuje bezskutecznością czynności. W przypadku niezachowania terminu ustawowego przez stronę, może ona złożyć prośbę o przywrócenie terminu. Inaczej jest w przypadku…
… gwarancyjną dla stron i uczestników. Nie wlicza się ich do terminu załatwienia sprawy. W żadnym wypadku nie stosuje się tu przepisów dotyczących przywrócenia terminów, ponieważ odnoszą się one tylko do terminów dotyczących stron i uczestników, a nie do organów.
Terminy dotyczące stron i uczestników postępowania.
Są to terminy ad quem. Mają charakter dyscyplinujący dla stron, są to terminy zawite…
…, plan, billing telefoniczny itp. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz