Przedmiot faktoringu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedmiot faktoringu - wykład - strona 1 Przedmiot faktoringu - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot faktoringu 9Nabywanie przez faktora wierzytelności, jakie przysługują dostawcom w stosunku do nabywców towarów i usług, to podstawowy element faktoringu. Przeniesienie wierzytelności na faktora w ramach umowy faktoringu następuje przy tym w drodze różnych instrumentów prawnych istniejących na gruncie poszczególnych systemów prawnych. Nie każda jednakże wierzytelność może stać się przedmiotem faktoringu. Przeniesienie wierzytelności, bez względu na formę prawną, w jakiej dochodzi do skutku w ramach faktoringu, dotyczy bowiem jedynie wierzytelności dostawcy wynikających z zawieranych przez niego umów dostawy, sprzedaży oraz umów o wykonanie usług, i to na ogół o charakterze dwustronnie handlowym albo zawodowym. Na (dwustronnie) handlowy charakter nabywanych wierzytelności jako cechę charakterystyczną faktoringu wskazuje Konwencja UNIDROIT (ottawska) o faktoringu międzynarodowym, która zastrzega, że przedmiotem umowy faktoringu międzynarodowego nie może być przelew wierzytelności wynikających z umów sprzedaży i dostawy oraz z umów o świadczenie usług, jeśli ich przedmiotem są towary i usługi przeznaczone do użytku osobistego lub rodzinnego, a więc przeznaczone do prowadzenia gospodarstwa domowego nabywcy. Faktoring jest zatem czynnością dwustronnie handlową. Transakcje faktoringowe obejmują zazwyczaj wierzytelności z krótkimi terminami zaspokojenia. Zaznaczyć przy tym trzeba, iż w ramach faktoringu dochodzi do przelewu całego kompleksu wierzytelności przysługujących dostawcy, i to zarówno istniejących, jak i przyszłych (cesja globalna). Na cesję globalną jako element charakterystyczny dla faktoringu wskazuje także Konwencja UNIDROIT o faktoringu międzynarodowym, która w odniesieniu do umowy faktoringu międzynarodowego statuuje wyraźnie dopuszczalność cesji globalnej teraźniejszych i przyszłych wierzytelności.
9Obok podstawowego przedmiotu, jakim jest przelew wierzytelności, faktoring obejmuje wiele czynności dodatkowych, jakie faktor wykonuje na rzecz dostawcy. Obejmują one na ogół udzielanie dostawcom zaliczek i kredytów, przejmowanie ryzyka del credere, prowadzenie ksiąg handlowych i rachunkowych dostawców, sporządzanie dla nich bilansów, upominanie opieszałych nabywców towarów, a także ściąganie (inkaso) należności objętych umową faktoringu. Ponadto faktor podejmuje się często wykonania także innych usług na rzecz dostawcy, takich jak: kontrola stanu wypłacalności nabywców towarów, zbieranie danych mających znaczenie gospodarcze dla dostawcy, sporządzanie statystyk, prowadzenie działalności reklamowej. Nierzadko w rachubę wchodzi doradztwo prawne, zwłaszcza w dziedzinie podatkowej. W sferze ekonomicznej konsulting świadczony przez faktorów rozciąga się na kwestie związane z ustalaniem zaopatrzenia, wielkości produkcji, zbytu, inwestycji, a także obejmuje niejednokrotnie opracowywanie projektów rozwoju przedsiębiorstwa dostawcy oraz strategii zdobywania nowych rynków. Przedmiotem faktoringu strony czynią też czynności związane z obrotem towarowym, które faktor wykonuje na rzecz dostawcy, takie jak: składowanie, sortowanie, ubezpieczanie towarów należących do dostawcy czy dokonywanie wszelkich formalności celnych. Wreszcie wspomnieć trzeba, iż faktor występuje niekiedy w roli rozjemcy czy mediatora w razie sporów na tle umów między dostawcami i nabywcami towarów. Wskazane czynności stanowią wyraz podstawowych funkcji, jakie spełnia nowoczesny faktoring. Stanowią one element charakterystyczny faktoringu także na gruncie Konwenc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz