Przedawnienie roszczeń - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie roszczeń - omówienie  - strona 1 Przedawnienie roszczeń - omówienie  - strona 2

Fragment notatki:

Przedawnienie roszczeń i terminy zawite .
Zgodnie z ogólną zasadą roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 291 § 1 k.p.), czyli od dnia, w którym powstał obowiązek spełnienia świadczenia. Jednakże:
Roszczenia pracodawcy o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ulegają przedawnieniu z upływem roku od dnia, w którym pracodawca powziął wiadomość o wyrządzeniu przez pracownika szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia (art. 291 § 2 k.p.).
W tym terminie przedawniają się także roszczenia pracodawcy zarówno z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika, jak i z tytułu zakazu konkurencji (art. 291 § 2 1 k.p.).
Z kolei roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem organu powołanego do rozstrzygania sporów oraz roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed takim organem ulegają przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia lub zawarcia ugody (art. 291 § 5 k.p.).
Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez czynność prawną.
Bieg przedawnienia rozpoczyna się z chwilą, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Bieg przedawnienia może się jednak:
nie rozpocząć,
ulec zawieszeniu,
Wówczas, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może dochodzić przysługujących mu roszczeń przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów. Ustanie siły wyższej prowadzi do dalszego biegu terminu przedawnienia.
ulec przerwaniu bądź
Bieg przedawnienia przerywa się: przez każdą czynność przed właściwym organem powołanym do rozstrzygania sporów lub egzekwowania roszczeń przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia oraz
przez uznanie roszczenia.
Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.
ulec przedłużeniu.
Przedłużenie biegu przedawnienia jest dopuszczalne w przypadku osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych albo co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia. Wówczas bieg przedawnienia nie może skończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od dnia ustanowienia dla niej przedstawiciela ustawowego albo od dnia ustania przyczyny jego ustanowienia. Jeżeli termin przedawnienia wynosi rok, jego bieg liczy się od dnia ustanowienia przedstawiciela ustawowego albo od dnia, w którym ustała przyczyna jego ustanowienia.

(…)

… w urzędzie pocztowym przesyłki do sądu. Jeżeli pracownik nie dokonał w terminie wymienionych czynności, sąd pracy może, na jego wniosek, postanowić o przywróceniu uchybionego terminu. Wniosek o przywrócenie terminu wnosi się w takim przypadku do sądu pracy w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu. …
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz