Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1659
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym - strona 1 Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym - strona 2 Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym - strona 3

Fragment notatki:

Przebieg postępowania przed sądem administracyjnym Na postępowanie sądowoadministracyjne składają się: Czynności wstępnie Postępowanie rozpoznawcze Orzekanie ZAGADNIENIE I - CZYNNOŚCI WSTĘPNE: W ramach tych czynności sąd przede wszystkim bada swoją właściwość w sprawie. (jeśli jest niewłaściwy, to postanowieniem przekazuje do właściwego)(może ono zapaść na posiedzeniu niejawnym). Wiąże takie postanowienie w sprawie, chyba że przekazanie nastąpiło do NSA. Na postanowienie służy zażalenie.
Poza tą podstawową najbardziej kwestią czynności wstępne obejmują: 1)skompletowanie akt i innych potrzebnych dowodów 2)wskazanie składu sędziowskiego 3)wyznaczenie terminu rozprawy/posiedzenia niejawnego 4)rozparzenie wniosków stron odnośnie: wyłączenia sędziego/wstrzymania wykonania zaskarżonego rozstrzygnięcia. (Porządek ich podejmowania- określa regulamin wewnętrznego urzędowania sądów administracyjnych- rozporządzenie Prezydenta RP; a w odniesieniu do NSA regulamin wewnętrznego urzędowania ustalony przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA na podstawie art. 43 p.u.s.a) (Sprawy wniesione do sądu rozpoznaje się w kolejności ich wpływu , chyba że przepis stanowi inaczej. W uzasadnionych wypadkach o rozpoznaniu poza kolejnością zarządza prezes sądu ) Po wniesieniu skargi do sądu podlega ona badaniu przewodniczącego wydziału pod względem formalnym i co do obowiązku uiszczenia wpisu. (w razie braków przewodniczący wzywa do ich usunięcia i do uiszczenia wpisu chyba że złożono wniosek o przyznanie prawa pomocy)
Następnie jedną z czynności wstępnych jest wyznaczenie składu . Zasady wyznaczania określają regulaminy wewnętrznego urzędowania sądów. (przydział sędziów do wydziałów i szczegółowe zasady przydzielania im spraw określa kolegium sądu). Natomiast przewodniczący wydziału przydziela na podstawie tych zasad sprawy sędziom wydziału i określa sędziego sprawozdawcę .
[ ZAGADNIENIE POBOCZNE: Zmiana składu orzekającego: art. 17 § 2 p.p.s.a - może nastąpić jedynie 1)w przypadkach losowych; 2)lub gdy sędzia nie może być w składzie z przyczyn prawnych. Wtedy przewodniczący wydziału wyznacza nowego z alfabetycznej listy sędziów lub w drodze losowania (to przy wyłączeniach- patrz dalej)]
Terminy rozpraw wyznacza się na kolejne okresy 3-miesięczne, wyznaczając ich składy i przewodniczących (zarządzeniem przewodniczącego wydziału lub sędziego sprawozdawcy). Jeśli sprawa podlega rozpoznaniu w składzie jednoosobowym, to sędzia sprawozdawca jest składem.]
[ ZAGADNIENIE POBOCZNE: Wyłączenia sędziów: Przyczyny wyłączenia mają zawsze charakter obligatoryjny. wyłączenie może nastąpić 1) z urzędu 2)na żądanie sędziego 3) na wiosek strony- można taki wniosek złożyć tylko w toku postępowania.


(…)

… z mocy samej ustawy.
( Wcześniej sam organ administracji w ramach swoistej samokontroli też może wstrzymać wykonanie własnego aktu do czasu przekazania skargi sądowi. Może tu działać z urzędu lub na wniosek skarżącego, pozostawione jest to w gestii jego swobodnego uznania. Sąd nie jest związany tym postanowieniem)(art. 61 § 6 p.p.s.a)] Na etapie czynności wstępnych wreszcie rozstrzyga się też kwestie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz