Prusy i Austria

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prusy i Austria - strona 1 Prusy i Austria - strona 2 Prusy i Austria - strona 3

Fragment notatki:


PRUSY W WIEKACH XVI-XVIII [EPOKA FEUDALIZMU] Monarchia brandenbursko - pruska (I Rzesza, czyli Cesarstwo Niemieckie) a) Powstanie Królestwa Prus # Założona w XII w. marchia brandenburska nabrała znaczenia gdy margrabiowie brandenburscy weszli w poczet książąt elektorów. Pod panowaniem Hohenzollernów państwo to znacznie się rozrosło (+ od 1618 panowali oni w Prusach Książęcych)
# połowa XVII w. - uchwalenie w Brandenburgii rządów absolutnych b) Organa centralne # Walka ze stanami prowadzona była oddzielnie w poszczególnych terytoriach. Monarcha wygrał uzyskując prawo swobodnego nakładania podatków . # Stworzono stałą armię , nadając monarchii pruskiej charakter militarny - armia tworzyła więź między wszystkimi terytoriami i podtrzymywała władzę absolutną.
# Stworzono podporządkowany monarsze aparat państwowy oparty na centralizmie i biurokratyzmie - nie doszło (jak i we Francji) do zorganizowania zarządu centralnego opartego na jednolitym podziale na resorty, ale z dawnej Rady Nadwornej wykształciły się 3 ko legialne organy (zwane ministerstwami):
GENERALNE DYREKTORIUM: 5 departamentów z ministrami na czele; administracja wewnętrzna i finanse MINISTERSTWO GABINETOWE: sprawy zagraniczne ; podlegało 2-3 ministrom MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI: na czele kanclerz i kilku ministrów; sądownictwo i wyznania koniec XVIIII - powołanie Sądu Najwyższego dla całego państwa
# Jedynym czynnikiem koordynującym działalność ministrów był sam król (Ministrowie tworzyli TAJNĄ RADĘ STANU - bez większego znaczenia) wykonywał on rządy osobiste sprawy były rozpatrywane w ministerstwach (król nie brał udziału), raporty szły do króla a ten sam podejmował decyzje w formie NAKAZÓW GABINETOWYCH c) Organa lokalne # XVIII w. - monarchia absolutna zorganizowała centralistyczną organizację zarządu lokalnego:
ograniczono działalność stanowych organów lokalnych lub w ogóle je zniesiono
podział państwa na DEPARTAMENTY KAMER , podlegające KAMEROM WOJNY I DOMEN , które były podporządkowane Generalnemu Dyrektorium
departamenty podzielono na powiaty z nominowanym przez króla LANDRATEM (radcą ziemskim) na czele - był szlachcicem, więc był zarazem organem stanowym reprezentującym interesy szlachty i urzędnikiem państwowym
# Miasta nie zostały podporządkowane organizacji powiatowej, nadzór nad nimi mieli radcy skarbowi . Bardzo ograniczono samorząd miejski.
d) Absolutyzm oświecony # Powstanie i rozwój pruskiej monarchii absolutnej miało szereg specyficznych cech, wynikających ze struktury społecznej państwa:


(…)

… Austriackie (1804-1867)
# Po Kongresie Wiedeńskim (1815) Austria miała przewagę w powstałym Związku Niemieckim, a Cesarstwo Austriackie było jednym z najpotężniejszych państw Europy nie przeprowadzono w tym okresie żadnych postępowych reform i w pierwszej połowie XIX w. utrzymał się system monarchii absolutnej - państwa policyjnego.
# Narastały siły społeczne dążące do gruntownych reform:
mieszczaństwo…
… poddanych” w najdrobniejsze szczegóły ich życia i państwo pruskie stało się wzorem państwa policyjnego
PRUSY W XIX i XX w.
[EPOKA KAPITALIZMU]
1/ Prusy w I połowie XIX w.
a) Kontynuacja monarchii absolutnej
# Królestwo pruskie nie uczestniczyło w Związku Reńskim. Po Kongresie Wiedeńskim (1815) znaczenie Prus znacznie wzrosło (m.in. bo poważne nabytki terytorialne) dlatego mogły one odegrać kierowniczą rolę w kształtowaniu się państwa ogólnoniemieckiego
# System państwa policyjnego (od XVIII w.) wymagał gruntownych reform w obliczu postępu kapitalizmu i nastrojów rewolucyjnych - należało przebudować centralny aparat państwowy i ujednolicić administrację lokalną
XIX w. - reformy Stein'a (konserwatywny) i Hardenberga (liberalny): nie dotknęły założeń absolutyzmu królewskiego i nie prowadziły do powstania ustroju…
… do usamodzielnienia się lub do przebudowy monarchii w federację krajów równouprawnionych
koncepcja dualistyczna (Węgrzy) - chcieli niezawisłości królestwa węgierskiego (ZWYCIĘŻYŁA)
2/ Monarchia Austro - Węgierska (1867-1918)
# Ustrój nowo powstałej monarchii austro-węgierskiej opierał się na 3 aktach z 1867:
ugoda austriacko-węgierska (unia realna)
konstytucja Cesarstwa Austriackiego
konstytucja Królestwa…
…) Konstytucja Cesarstwa Austriackiego (1867)
# Stanowiła zespół kilku ustaw zasadniczych, m.in.:
$$ DYPLOM PAŹDZIERNIKOWY (1860): próba wprowadzenia ustroju federacyjnego
stworzenie podstaw autonomii krajów koronnych - decentralistyczne ustawodawstwo sejmów krajowych
$$ PATENT LUTOWY (1861) zawierał:
KONSTYTUCJĘ LUTOWĄ (obowiązywała do 1865) - ustawę zasadniczą o reprezentacji państwa
STATUTY KRAJOWE…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz