Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - strona 1 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - strona 2 Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia - strona 3

Fragment notatki:


PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA Stosunek prawny prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia nie jest kreowany przez czynność prawną, ale działanie .
Działający - negotiorum gestor - prowadzi cudzą sprawę , która zarówno wg kryteriów obiektywnych, jak i wg jego intencji należy do sfery interesów innej osoby Jeżeli działający jest przekonany, że załatwia sprawę własną, a w istocie prowadzi cudzą sprawę, nie powoduje to powstania omawianego stosunku prawnego
Może prowadzić jednocześnie sprawę cudza i własną
Prowadzenie cudzej sprawy - może polegać na dokonywaniu czynności prawnych w cudzym imieniu lub tylko na cudzy rachunek, albo na dokonaniu działań czysto faktycznych
Prowadzący cudzą sprawę nie ma do tego odpowiedniej kompetencji prawnej , wynikającej z jakiegokolwiek stosunku prawnego - podejmuje działanie bez zlecenia Chodzi nie tylko o stosunek zlecenia, ale też np. umowę o pracę, agencję, komis, spedycję
Negotiorum gestor obowiązany jest działać zgodnie z prawdopodobna wolą osoby, której sprawę prowadzi /art. 752 KC/
Negotiorum gestor po podjęciu działania obowiązany jest w miarę możliwości powiadomić o tym osobę, której sprawę prowadzi i stosownie do okoliczności albo oczekiwać jej zleceń , albo prowadzić sprawę dopóty, dopóki osoba ta nie będzie mogła sama się nią zająć /art. 753 § 3 KC/ Negotiorum gestor powinien uszanować każdą wyraźnie objawioną i prawdopodobną wolę osoby, w której interesie działa, w szczególności zaprzestać na żądanie zainteresowanego działania
nie musi brać pod uwagę woli osoby zainteresowanej tylko, gdy wola ta sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia gospodarczego
Negotiorum gestor powinien działać z korzyścią osoby, której sprawę prowadzi /art. 752 KC/
Chodzi o korzyści majątkowe i niemajątkowe
Działanie musi prowadzić do korzystnego dla zainteresowanego stanu rzeczy WYJĄTEK: działanie podjęte w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu i ratowania jego dobra  normalne konsekwencje prawne prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia, chociażby działanie nie przyniosło zamierzonej korzyści /art. 757 KC/ Skutki prawne: Prawidłowego prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia:
Negotiorum gestor może żądać od osoby, której sprawę prowadzi, zwrotu uzasadnionych wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami oraz zwolnienia od zobowiązań, które zaciągnął przy prowadzeniu cudzej sprawy /art. 753 § 2 KC/
Działania nieodpowiadające cechom prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia - należy uznać za bezprawne

(…)

…, a gdyby nie było to możliwe, naprawić szkodę
Poczynione nakłady może zabrać z powrotem, jeśli może to uczynić bez uszkodzenia rzeczy /art. 755 KC/
Negotiorum gestor obowiązany jest nadto:
wydać wszystko, co przy prowadzeniu sprawy uzyskał dla osoby, której sprawę prowadził /art. 753 § 2 KC/; powinien złożyć rachunek ze swoich czynności dla zrealizowania swoich praw i obowiązków.
Prowadzić sprawę z należytą starannością /art. 752 KC…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz