Projektowanie oraganizacji firmy- projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1344
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie oraganizacji firmy- projekt - strona 1 Projektowanie oraganizacji firmy- projekt - strona 2 Projektowanie oraganizacji firmy- projekt - strona 3

Fragment notatki:

Czerska. Notatka składa się z 20 stron.
Projektowanie organizacji firmy Projekt struktury organizacyjnej producenta odzieży służbowej i ochronnej 1. OPIS ANALIZOWANEJ FIRMY Analizowane przedsiębiorstwo powstało jako firma odzieżowa produkująca odzież wierzchnią (kożuchy, płaszcze i kurtki). W okresie transformacji gospodarki firma przejęła fabrykę obuwia i fabrykę odzieży roboczej. 2 . ZAŁOŻENIA ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY I OBUWIA Segmentacja: klient hurtowy i klient instytucjonalny
Potrzeba służb: a) konstrukcyjno-technologicznych (projektowanie produktów)
b) zaopatrzenia (poszukiwanie najnowszych materiałów podstawowych, dodatków i galanterii odzieżowej, inspirowanie dostawców do badań nad nowymi materiałami)
c) marketingowych (budowa emocjonalnych relacji z klientami)
d) handlowych (utrzymanie stałych, partnerskich kontraktów ze służbami technicznego przygotowania produkcji oraz z pracownikami wydziałów produkcyjnych)
Produkcja: wielkoseryjna oraz małoseryjna i wiążące się z tym różnice.
Różnice : inne wymagania produkcyjne, maszyny, różne materiały, odmienna specjalizacja pracowników (mistrzowie, brygady).
3 . FUNKCJE WSPÓLNE ZAKŁADÓW ORAZ ICH RÓŻNICE Wspólne funkcje zakładu odzieżowego i obuwniczego administracja finanse handel  (marketing, sprzedaż, zaopatrzenie) Różnice występujące w funkcjach obu zakładów produkcja 3.PODSUMOWANIE Ze względu na małą ilość różnic a zdecydowanie większą ilość wspólnych funkcji zakładów możliwe jest wspólne zarządzanie Zakładem Odzieży i Zakładem Obuwia. Podobieństwo w wytwarzaniu wyrobów oraz jedna grupa odbiorców obu firm stwarza możliwości powiązania funkcji handlowych, marketingu, sprzedaży każdej z firm w jedną całość. Ze względu na podobną realizację zadań możliwe jest prowadzenie wspólnej dokumentacji, polityki kadrowej  oraz zarządzania finansami. Ponadto podobne warunki pracy stwarzają zbliżone zagrożenie życia i zdrowia co pozwala stworzyć wspólne przepisy bhp.
W budowaniu struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa wykorzystano następujące kryteria łączenia stanowisk organizacyjnych w grupy:
terytorialne
każdy ze specjalistów zarówno ds. sprzedaży instytucjonalnej jak i hurtowej ma przypisane określone terytorium, na którym pełni swoje obowiązki
podobieństwo rodzajowe celu - po połączeniu Zakładów Obuwia i Odzieży nastąpiło zespolenie stanowisk związanych ze sprzedażą produktów:


(…)


prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach produkcyjnych
prace w ramach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy
przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy…
… maszyn szyjących z oprzyrządowaniem i bez oprzyrządowania, obsługiwanie maszyn szyjących z oprogramowaniem,
przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska,
współdziałanie z innymi pracownikami w przestrzeganiu procedur technologicznych w realizacji zleconego zadania
ocenianie poprawności i estetyki…
… finansowych przygotowywanie niestandardowych raportów na potrzeby zarządu oraz banków
nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
opracowywanie planu kont wedle standardów sprawozdawczych, wymogów controllingu oraz prawa podatkowego
kontakty i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych
nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości
Księgowi
dekretacja i księgowanie dokumentów
prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej przygotowywanie deklaracji podatkowych oraz innych sprawozdań dla instytucji zewnętrznych
współpraca z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS, NBP)
przygotowywanie przelewów bankowych
potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami
czynne uczestnictwo w przygotowaniu…
… budżetu rocznego i planu wieloletniego
kontrola realizacji powyższych planów
dostarczanie wiarygodnej informacji zarządczej, służącej do podejmowania decyzji
dostosowywanie planu kont do potrzeb rachunkowości zarządczej
tworzenie struktury centrów przychodowo-kosztowych
przygotowywanie dla działu księgowości danych dotyczących rezerw i odpisów aktualizacyjnych
przygotowywanie miesięcznych raportów…
… racjonalnej gospodarki w tym zakresie
nadzór oraz koordynacja prac związanych z: prawidłową eksploatacją oraz utrzymaniem sprawności maszyn i urządzeń oraz infrastruktury energetycznej i elektroenergetycznej
remontami, usuwaniem awarii, a także wykonawstwem i montażem maszyn i urządzeń oraz infrastruktury energetycznej i elektroenergetycznej
projektowaniem dokumentacji technicznej, a także wykonawstwem i montażem w ramach modernizacji i inwestycji
prowadzeniem wymaganej przepisami i instrukcjami wewnętrznymi dokumentacji technicznej oraz sporządzaniem wymaganej sprawozdawczości
tworzenie planów zużycia mediów energetycznych, remontów maszyn i urządzeń oraz innej infrastruktury elektrycznej i energetycznej, a także nadzór nad ich realizacją
prowadzenie racjonalnej gospodarki materiałami i częściami…
… i marketingu (aktualne i prognozowane wyniki, inicjatywy konkurencji, analizy konsumenckiej grupy docelowej, oczekiwany poziom jakości) oraz technicznym i produkcji (analizowanie możliwości technicznych, opracowanie planów inwestycyjnych)
współpraca przy tworzeniu budżetu firmy
kontrola współpracy z producentami, dostawcami, dystrybutorami
Specjalista ds. Nowych Technologii
Grupa Rozwojowa
Kierownik Grupy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz