Projektowanie konstrukcji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie konstrukcji - strona 1 Projektowanie konstrukcji - strona 2 Projektowanie konstrukcji - strona 3

Fragment notatki:

1 Projektowanie konstrukcji  metodą stanów  granicznych Definicje • element konstrukcji  – element obiektu budowlanego, którego  głównym zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń (np. pręt, płyta,  cięgno, tarcza, powłoka); elementem konstrukcji jest równieŜ podłoŜe gruntowe, • ustrój konstrukcyjny  – zespół elementów konstrukcji połączonych ze  sobą w sposób umoŜliwiający ich wzajemną współpracę w  przenoszeniu obciąŜeń (np. rama, kratownica, strop gęstoŜebrowy,  szkielet konstrukcji), • konstrukcja  – zespół ustrojów konstrukcyjnych współpracujących w  przenoszeniu obciąŜeń działających na obiekt budowlany, • układ konstrukcyjny  – schemat konstrukcji obiektu budowlanego,  określający usytuowanie, wzajemne powiązanie i zadania jego  elementów, • obiekt budowlany  (tj. budynek, budowla, obiekt małej architektury) – przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, połączony z  gruntem w sposób trwały; rozróŜnia się obiekty podziemne (np.  tunel) i naziemne (np. budynek, most, maszt). 2 Czynniki warunkujące  trwałość konstrukcji • warunki uŜytkowania konstrukcji w trakcie  wymaganego okresu przydatności uŜytkowej • kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji • oczekiwane warunki środowiskowe • skład, właściwości i zachowanie się materiałów • kształt elementów i ich szczegóły  konstrukcyjne • jakość wykonania i poziom kontroli Projektowanie konstrukcji moŜna ogólnie  podzielić na kilka etapów, które obejmują: • kształtowanie, • ustalanie schematów statycznych, • określanie obciąŜeń, • obliczanie sił wewnętrznych  i przemieszczeń, • wymiarowanie, • sporządzanie opisu technicznego  i rysunków. 3 Kształtowanie  polega na wstępnym  określeniu kształtu oraz wymiarów  konstrukcji i jej elementów, a takŜe  wyborze materiału, z którego konstrukcja  ma być wykonana. Czyni się to  wykorzystując ogólne zasady  kształtowania, ustalone na podstawie  doświadczeń wynikających z  projektowania podobnych konstrukcji. Ukształtowaną konstrukcję przedstawia się w postaci  schematów statycznych dobranych tak, aby jak  najwierniej odzwierciedlały rzeczywistą pracę jej  ustrojów konstrukcyjnych i elementów. Po ustaleniu schematów konstrukcyjnych określa się wartości i sposoby działania  obciąŜeń  na poszczególne  elementy konstrukcji, po czym oblicza się uogólnione  siły wewnętrzne  (zazwyczaj: momenty zginające  M , siły  poprzeczne  V , siły podłuŜne  N ) od tych obciąŜeń. W  odniesieniu do niektórych ustrojów konstrukcyjnych i ich  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz