Drewno-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Drewno-opracowanie - strona 1 Drewno-opracowanie - strona 2 Drewno-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

1 budownictwo ogólne konstrukcje  drewniane Czynniki warunkujące  trwałość konstrukcji • warunki uŜytkowania konstrukcji w trakcie  wymaganego okresu przydatności uŜytkowej • kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji • oczekiwane warunki środowiskowe • skład, właściwości i zachowanie się materiałów • kształt elementów i ich szczegóły konstrukcyjne • jakość wykonania i poziom kontroli • środki ochrony 2 Projektowanie konstrukcji • Stan graniczny nośności SGN • Stan graniczny uŜytkowalności SGU SGN • wyczerpanie nośności miarodajnych  przekrojów lub fragmentów konstrukcji • utrata stateczności ściskanych elementów  konstrukcji nośnej lub elementów  usztywniających konstrukcję podstawową • utrata nośności połączeń elementów  konstrukcji 3 SGN S d  ≤  Rd S d - uogólniona siła wewnętrzna wywołana  oddziaływaniami zewnętrznymi R d - odpowiednia siła graniczna obliczona  przy załoŜeniu, Ŝe wytrzymałości  materiałów osiągają wartości obliczeniowe SGU • przekroczenie granicznych wartości  przemieszczeń elementów konstrukcji • przekroczenie granicznych wartości innych  cech geometrycznych uniemoŜliwiających  lub ograniczających moŜliwość uŜytkowania konstrukcji 4 SGU E d  ≤  Cd E d - obliczeniowy efekt oddziaływań zewnętrznych C d - graniczna wartość tego efektu Konstrukcję naleŜy zaprojektować tak, aby w  przewidzianym okresie uŜytkowania i przy odpowiedniej  konserwacji, bez nadmiernych kosztów i z naleŜytym  prawdopodobieństwem: • nie nastąpiło przekroczenie stanów granicznych nośności  oraz uŜytkowalności • oddziaływania wyjątkowe, takie jak poŜar, eksplozje,  uderzenia itp., na skutek których ulega zniszczeniu część konstrukcji, a takŜe błędy przy projektowaniu, wykonywaniu  i uŜytkowaniu obiektu, nie spowodowały zniszczenia  konstrukcji w zakresie nieproporcjonalnie duŜym w stosunku  do początkowej przyczyny 5 Sytuacje obliczeniowe • sytuacje stałe, odpowiadające zwykłym  warunkom uŜytkowania konstrukcji • sytuacje przejściowe • sytuacje wyjątkowe Oddziaływania zewnętrzne • siła (obciąŜenie) • odkształcenie wymuszone 6 Oddziaływania - w czasie • stałe  (cięŜar własny) zmienne:  • długotrwałe  (składowane materiały) • średniotrwałe  (uŜytkowe) • krótkotrwałe  (śnieg, wiatr) • chwilowe • wyjątkowe Oddziaływania - w przestrzeni • nieruchome  (cięŜar własny) • ruchome  (uŜytkowe, pojazdy) 7 Materiały • drewno lite

(…)


Oddziaływania - w czasie
• stałe (cięŜar własny)
zmienne:
• długotrwałe (składowane materiały)
• średniotrwałe (uŜytkowe)
• krótkotrwałe (śnieg, wiatr)
• chwilowe
• wyjątkowe
Oddziaływania - w przestrzeni
• nieruchome (cięŜar własny)
• ruchome (uŜytkowe, pojazdy)
6
Materiały

drewno lite
drewno klejone warstwowo
sklejka
płyty wiórowe
twarde płyty pilśniowe
Materiały
• drewno drzew iglastych (sosna…
… wilgoci w materiale odpowiadającą
temperaturze 20°C i wilgotnością względną powietrza
przekraczającą 65% tylko przez kilka tygodni w roku
• 2 - zawartość wilgoci w materiale odpowiadającą
temperaturze 20°C i wilgotnością względną powietrza
przekraczającą 85% tylko przez kilka tygodni w roku
• 3 - odpowiada warunkom powodującym wilgotność
drewna wyŜszą niŜ odpowiadającą klasie uŜytkowania 2
10
Szkodliwe dla drewna
• korozja biologiczna
korozja chemiczna
• korozja łączników
11
budownictwo ogólne
konstrukcje
drewniane
Czynniki warunkujące
trwałość konstrukcji
• warunki uŜytkowania konstrukcji w trakcie
wymaganego okresu przydatności uŜytkowej
• kryteria wymaganego zachowania się konstrukcji
• oczekiwane warunki środowiskowe
• skład, właściwości i zachowanie się materiałów
• kształt elementów…

• płyty wiórowe
• twarde płyty pilśniowe
Materiały
• drewno drzew iglastych (sosna, świerk,
modrzew, jodła)
• drewno drzew liściastych
7
Klasyfikacja drewna
• ze względu na wytrzymałość
klasy C18, C22, C27, C30, C35, C40
• ze względu na wilgotność
(nie powinna przekraczać:
- 18% w konstrukcjach chronionych przed
zawilgoceniem
- 23% w konstrukcjach pracujących na
otwartym powietrzu)
8
Wartości…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz