Projektowanie deskowań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie deskowań - strona 1 Projektowanie deskowań - strona 2

Fragment notatki:

Projektowanie deskowań
Projektowanie deskowań. Decyzja o wyko­rzystaniu konkretnego systemu deskowaniowe-go do realizacji określonego obiektu poprzedza zawsze sam proces projektowania deskowania. Przed przystąpieniem do projektowania należy zapoznać się z instrukcją techniczną wybranego systemu, udostępnianą przez producentów i dys­trybutorów deskowań. Instrukcje ułatwiają za­poznanie się z:
— podstawowymi założeniami systemu, — dopuszczalnymi obciążeniami podstawo­wych elementów,
— asortymentem elementów formujących, łą­czących, podtrzymujących i usztywniających oraz wszystkimi potrzebnymi akcesoriami,
— zasadami montażu i demontażu deskowania,
— podstawowymi zasadami projektowania kompletów roboczych deskowania. Przystępując do projektowania zestawu desko­wania przydatnego do wykonania określonych robót, trzeba również mieć kompletną wizję przebiegu robót betonowych na danym obiekcie i w istniejących warunkach. W związku z tym trzeba zwykle uwzględnić:
— wymiary obiektu i jego poszczególnych ele­mentów przewidzianych do deskowania,
— liczbę występujących w obiekcie powtarzal­nych kondygnacji, sekcji itp.,
— rozkład dylatacji i możliwość podziału obiektu na działki robocze z uwzględnieniem miejsc, w których dopuszcza się wykonanie przerw technologicznych w betonowaniu,
— planowane terminy prowadzenia robót,
— założoną wielkość rytmu roboczego,
— planowany sposób prowadzenia robót zbro-jarskich i betoniarskich.
Na podstawie powyższych przesłanek ustala się konkretne płaszczyzny, które musza być zade-skowane. Na początku trzeba zaplanować ułoże­nie elementów formujących. Po szczelnym za­pełnieniu deskowanej powierzchni elementami o wymiarach systemowych pozostałe niezakry-te powierzchnie należy wypełnić systemowymi elementami wyrównawczymi lub w określony sposób materiałami podręcznymi znajdującymi się na budowie (w instrukcjach technicznych poszczególnych systemów są zawarte na ogół możliwe warianty rozwiązań w bardziej typo­wych sytuacjach). Układ elementów formują­cych decyduje o układzie elementów podtrzy­mujących, usztywniających oraz pozostałych ak­cesoriów. Jeżeli zaproponowany układ jest tech­nicznie poprawny i zadowala projektanta, moż­na przystąpić do sporządzania zestawień mate­riałowych. Jednak problem polega na tym, że w większości przypadków istnieje więcej niż jeden technicznie poprawny układ elementów formujących i należałoby wybrać spośród nich ten najbardziej korzystny, czyli np. najtańszy lub umożliwiający w jak największym stopniu wykorzystanie posiadanego w magazynie zbio ru elementów formujących. Wymaga to kilka­krotnego powtórzenia całego cyklu dobierania elementów do potrzebnego zestawu. Nawet gdy projektant dobrze zna dany system i ma duże doświadczenie zawodowe, jest to zajęcie bardzo pracochłonne. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz