Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji - strona 1 Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji - strona 2 Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyższej kondygnacji - strona 3

Fragment notatki:

4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 0.41
9.63kN / m
0.68 1.08 ˜ 2.17 / 5.70
0,68 w kN/m i 1,08 kN/m – stanowią odpowiednio wartoĞci oddziaáywaĔ wiatrem dla
ciĞnienia na powierzchnie dachu i oddziaáywaĔ wiatru wewnątrz budynku
W
0.67kN / m
0.72 4.25 ˜ 5.70 ˜ 2.17 / 5.70 1.56kN / m
- Wyznaczenie wartoĞci obciąĪenia wiatrem
S
- Wyznaczenie wartoĞci obciąĪenia Ğniegiem
4,25 w kN/m2; 0,41 kN/m – odpowiednio zliczone obciąĪenie staáe z konstrukcji stropu,
oraz szacowany ciĊĪar przyjĊtej do obliczeĔ belki stropowej
G
- Wyznaczenie wartoĞci obciąĪenia staáego dla belki, tak by otrzymaü obciąĪenie liniowe
3. Projektowanie belki stropowej dla stropu nad najwyĪszą kondygnacją
(konstrukcja stropodachu)
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
Korzystamy ze wzorów 6.10a i 6.10b, wybierając najbardziej niekorzystny z wariantów
oddziaáywania obciąĪeĔ na rozpatrywaną belkĊ.
Rozpatrujemy kombinacje podstawowe w oparciu o p. 6.4.3.2
- Stan Graniczny NoĞnoĞci (STR) (p. 6.4)
- Wyznaczenie maksymalnych wartoĞci siá wewnĊtrznych dla belki (kombinatoryka
obciąĪeĔ) zgodnie z postanowieniami PN – EN 1990
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
Korzystamy z kolumny pierwszej, dedykowanej kombinacyjnym oddziaáywaniom
obciąĪenia zmiennego.
- Dla wyznaczenia wartoĞci wspóáczynnika dla wartoĞci kombinacyjnej obciąĪenia zmiennego
ȥ, korzystamy z tablicy A.1.1 (Zalecane wartoĞci wsp. ȥ dla budynków).
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
Patrz uwaga (4) z przywoáanego punktu, przywoáana tablica A1.2 (B) na kolejnym slajdzie.
- Dla wyznaczenia wartoĞci obliczeniowych oddziaáywaĔ korzystamy z tablicy A1.2(B).
Wybór tablicy od A do C opieramy na punkcie normy A1.3 i A1.3.1, gdzie w poszczególnych
podpunktach wypisane są zalecenia wedáug których naleĪy dobieraü korzystanie z odpowiednich
tablic.
I tak w naszym przypadku wyznaczenie siá wewnĊtrznych posáuĪy nam do obliczenia elementu
konstrukcji, bez uwzglĊdniania oddziaáywaĔ geotechnicznych.
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
WartoĞci obliczeniowe oddziaáywaĔ dla wyznaczenia Stanu Granicznego
NoĞnoĞci wg tablicy A1.2(B)
1.15 ˜ 9.63 1.50 ˜ 1.56 0.90 ˜ 0.67 14.02kN / m
1.15 ˜ G 1.50 ˜ S 0.90 ˜ W
1.15 ˜ G 0.75 ˜ S 1.50 ˜ W
Komb: 2
Komb: 3
1.15 ˜ 9.63 0.75 ˜ 1.56 1.50 ˜ 0.67 13.25kN / m
1.35 ˜ 9.63 0.75 ˜ 1.56 0.90 ˜ 0.67 14.77kN / m
1.35 ˜ G 0.75 ˜ S 0.90 ˜ W
Komb: 1
- Obliczenie najbardziej niekorzystnej (najwiĊkszej wartoĞci) kombinacji obciąĪenia
przypadającego na rozpatrywaną belkĊ.
Wyznaczenie wartoĞci ekstremalnych siá dla
gáównych elementów konstrukcji.
Pytanie: W jaki sposób najefektywniej ‘wstrzeliü siĊ” w odpowiedni przekrój analizowanej belki?
- Dobór na tej podstawie geometrii przekroju belki.
Vmax,Ed
M max,Ed
14.77 ˜ 5.70 2
59.98kNm
8 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz