Obciążenia stałe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenia stałe - omówienie - strona 1 Obciążenia stałe - omówienie - strona 2 Obciążenia stałe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

2.1.1
Dobór ukáadu warstw poszycia stropodachu peánego:
-Warstwa wierzchnia (np. membrana gumowa 1mm):
0,15 kN/m2
UWAGA: zaleĪnie od rodzaju stropodachu (przy naszym spadku dachu) moĪna przyjąü;
2 x papĊ asfaltową na lepiku,
2xpapa termozgrzewalna
membranĊ PVC – blachy, blacho-dachówki, dachówki, gonty, gonty bitumiczne
itd. dla innych spadków) .
-Weána mineralna (páyty twarde z profilami spadkowymi): 0,20 kN/m2
(przyjąü ok. 30 cm – uĞrednione)
- Warstwa stropu wáaĞciwego:
25 kN/m3
(przyjąü páytĊ Īelbetową 10 – 20 [cm], strop na blasze trapezowej 12 – 24 [cm])
-Sufit podwieszony:
0,15 kN/m2
- ObciąĪenie technologiczne, instalacje:
0,10 kN/m2
(przyjmuje siĊ od 0,1 do 0,5 kN/m2)
2.
Oddziaáywania:
2.1 ObciąĪenia staáe
- CiĊĪar wáasny konstrukcji stalowej najlepiej bezpoĞrednio uwzglĊdniü
w programie komputerowym do obliczeĔ statycznych (sáupy rygle, - ciĊĪar poáączeĔ,
blach wĊzáowych, uĪebrowaĔ, áączników na tym etapie zasadne jest pominąü).
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek
- 0,85 kN/m2,
- 3,75 kN/m2,
- 0,2 kN/m2,
- 0,1 kN/m2,
- 60,52kN,
- 30,26 kN.
Wyznaczamy reakcje na rygle stropowe od belki Ğrodkowej:
i skrajnej:
- 60,59 kN,
- 30,29 kN.
Po zebraniu obciąĪeĔ stropu dokonujemy wyznaczenia obciąĪenia ciągáego na belkĊ
stropową Ğrodkową:
- 10,63 kN/m,
i skrajną:
- 5,32 kN/m.
2.1.2 Dobór ukáadu warstw stropu poĞredniego:
-Warstwy podáogowe:
- páyta stropowa, Īelbetowa:
- sufity podwieszone:
- obc. technologiczne (instalacje):
Wyznaczamy reakcje na rygle stropowe od belki Ğrodkowej:
i skrajnej:
Po zebraniu obciąĪeĔ stropodachu dokonujemy wyznaczenia obciąĪenia ciągáego na belkĊ
stropową Ğrodkową:
- 10,62 kN/m,
i skrajną:
- 5,31 kN/m.
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Po wyliczeniach otrzymujemy reakcjĊ na rygiel skrajny od Ğciany osáonowej i attyki
o wartoĞci 43,61 kN.
2.1.3 UwzglĊdnienie obciąĪenia od Ğcian osáonowych:
ĝciany osáonowe są obciąĪeniem liniowym oddziaáującym zazwyczaj na belki stropowe skrajne.
ĝciany osáonowe mogą byü wypeániające, typu zawieszonego, samonoĞne), wykonywane
zazwyczaj z lekkich bloczków gazobetonowych, pustaków ceramicznych lub w postaci fasad
metalowo – szklanych czy innych prefabrykatów panelowych.
- CiĊĪar Ğciany osáonowej z gazobetonu wraz z warstwami wykoĔczeniowymi
od zewnątrz i wewnątrz :
1,5 kN/m2,
(uwaga: chodzi tu o metry kwadratowe powierzchni Ğciany, na tej podstawie wyznaczaü
obciąĪenie liniowe na strop).
-Wieniec obwodowy na Ğcianie osáonowej + attyka:
1,8 kN/m
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Uwaga: ObciąĪenia wszystkie wystĊpują przez caáy czas uĪytkowania obiektu, pamiĊtaü o
uwzglĊdnianiu reakcji od belek stropowych w linii sáupów – tam teĪ (oczywiste) są belki.
2.1.4 Zamodelowanie schematu obciąĪeĔ staáych na ramie budynku:
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz