Obciążenie wiatrem budynku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obciążenie wiatrem budynku - omówienie  - strona 1 Obciążenie wiatrem budynku - omówienie  - strona 2 Obciążenie wiatrem budynku - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

c dir ˜ c season ˜ v b,0
1.0 ˜ 1.0 ˜ 22.0
22.0m/s
kr
Teren kategorii III zgodnie z tabl. 4.1 (wybraü samodzielnie);
(wsp. terenu zaleĪny od jego chropowatoĞci)
§ z ·
0.19 ˜ ¨ 0 ¸
¨z ¸
© 0,II ¹
0.07
0.07
0.215
zo=0,3m; zmin=5,0m
§ 0.3 ·
0.19 ˜ ¨
¸
© 0.05 ¹
- Ustalenie parametrów związanych z chropowatoĞcią terenu (p. 4.3.2):
Cdir - wsp. kierunkowy (=1); Cseason - wsp. sezonowy (=1);
vb
-Budynek znajduje siĊ w pierwszej strefie, wobec tego:
vb,o= 22,0 m/s; qb,o= 302,5 N/m2,
-OkreĞlenie podstawowej (bazowej) prĊdkoĞci wiatru (wzór 4.1):
Przyjmujemy moĪliwoĞü najniekorzystniejszego usytuowania budynku wzglĊdem stron Ğwiata.
ĝciana podáuĪna lub szczytowa jest prostopadáą do kierunku zachodniego.
2.2.5 ObciąĪenie wiatrem budynku, wg PN-EN 1991-1-4.
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
c r ( z ) ˜ co ( z) ˜ vb
0 .863 ˜ 1 . 0 ˜ 22 . 0
18 . 99 m / s
{c0(z) – wsp. rzeĨby terenu przyjąü jako równy 1 (patrz p. 4.3.3)
vm ( z)
-Wyznaczenie Ğredniej prĊdkoĞci wiatru na wysokoĞci {z}, zaleĪnie od chropowatoĞci i
rzeĨby terenu oraz od bazowej prĊdkoĞci wiatru (wg wzoru 4.3):
§ z·
§ 16.5 ·
c r (z) k r ˜ ln¨ ¸ 0.215 ˜ ln¨
¸ 0.863
¨z ¸
© 0.3 ¹
© 0¹
- Wyznaczenie wspóáczynnika chropowatoĞci wg wzoru 4.4:
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
§ z ·
co ( z ) ˜ ln¨ ¸
¨z ¸
© 0¹
kI
1.0
§ 16.5 ·
1.0 ˜ ln¨
¸
© 0.3 ¹
0.250
U
2
2
2
1 7 ˜ I v ( z)@˜ 1 ˜ U ˜ vm ( z) 1 7 ˜ 0.250@ ˜ 1 ˜1.25 ˜18.99 2
619.03N / m 2
0.619kN / m 2
-gĊstoĞü powietrza zaleĪna od [m n.p.m], temperatury i ciĞnienia atmosferycznego
= 1,25 kg/m3 – uwaga – w takich jednostkach podaną wartoĞü podstawiü.
q p ( z)
-Obliczenie wartoĞci szczytowej ciĞnienia wywoáanego oddziaáywaniem prĊdkoĞci wiatru
wg p. 4.5 (wzór 4.8)
k1 – wsp. turbulencji =1
I v ( z)
- OkreĞlenie wpáywu turbulencji wiatru na rozpatrywany budynek, wg p.4.4 (wzór 4.7):
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
q p ( z e ) ˜ c pe
Uwaga: oddziaáywanie wiatru na powierzchnie wewnĊtrzne wyznaczaü wg wzoru 5.2)
we
- OkreĞlenie ciĞnienia wiatru na rozpatrywaną powierzchniĊ
zewnĊtrzną budynku, wg p.5.1 (wzór 5.1):
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Oznaczenie dachu páaskiego wg pkt. 7.2.3
- przypadki oddziaáywania wiatrem – obciąĪenie dachu (wg rys. 7.6)
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
0.521
c pe,10, E
0.50kN / m 2
0.32kN / m 2
weD , s
weE , s
- Oddziaáywanie wiatru dla przeliczeniowego 1 m2 Ğciany:
0.811
c pe,10, D
- przypadki oddziaáywania wiatrem – obciąĪenie Ğciany podáuĪnej {D, E} zgodnie z
rys. 7.5 (wartoĞci wsp. ciĞnienia cpe wg tabl. 7.1 {wartoĞci poĞrednie zgodnie z uwagami
pod tablicą 7.1).
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
1.2
0.7
0.2
c pe,10 ,G
c pe,10 , H
c pe,10 , I
1.11kN / m 2
0.74kN / m 2
0.43kN / m 2
0.12kN / m 2
weF ,s
weG ,s
weH ,s
weI , s
- Oddziaáywanie wiatru dla przeliczeniowego 1 m2 dachu:
1.8
c pe,10 , F
- ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz