Analiza zmiennych oddziaływań obciążających rozpatrywań ram budynku

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza zmiennych oddziaływań obciążających  rozpatrywań ram  budynku - strona 1 Analiza zmiennych oddziaływań obciążających  rozpatrywań ram  budynku - strona 2 Analiza zmiennych oddziaływań obciążających  rozpatrywań ram  budynku - strona 3

Fragment notatki:

Wyznaczamy reakcje na rygle stropowe od belki Ğrodkowej:
i skrajnej:
- 48,85 kN,
- 24,40 kN.
Po zebraniu obciąĪeĔ ze stropów poĞrednich dokonujemy wyznaczenia obciąĪenia ciągáego na
belkĊ
stropową Ğrodkową:
- 8,57 kN/m,
i skrajną:
- 4,28 kN/m.
W tym projekcie przyjĊto:
1,2 kN/m2, (moĪna dla tego typu budynków przyjmowaü
Ğcianki dziaáowe ciĊĪarze poniĪej1,0 kN/m, wtedy przyjmujemy zastĊpcze obciąĪenie na
poziomie 0,50 kN/m2.
2.2.2 ObciąĪenie od Ğcianek dziaáowych (przyjąü zaleĪnie od przewidywanej przez PaĔstwa
funkcji budynku – zgodnie z PN-EN 1991-1-1)
- PrzyjĊte z tematu 2,75 kN/m2,
2.2.1 ObciąĪenie zmienne uĪytkowe (zadane w temacie projektu).
2.2.Analiza zmiennych oddziaáywaĔ obciąĪających rozpatrywaną ramĊ budynku:
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Uwaga: ObciąĪenia zmienne na stropodachu są inne, zaleĪnie od zaáoĪonego dostĊpu
i funkcji / prac wykonywanych na dachu. Samodzielnie dokonaü w/w zebrania obciąĪeĔ
na dach i w postaci reakcji umieĞciü je w powyĪszym schemacie.
2.2.3 Zamodelowanie schematu obciąĪeĔ zmiennych na ramie budynku:
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Uwaga: ObciąĪenia zmienne na stropodachu są inne, zaleĪnie od zaáoĪonego dostĊpu
i funkcji / prac wykonywanych na dachu. Samodzielnie dokonaü w/w zebrania obciąĪeĔ
na dach i w postaci reakcji umieĞciü je w powyĪszych schematach.
Dokonujemy kombinacji schematów obciąĪeĔ zmiennych dla wyznaczenia najbardziej
niekorzystnych (najwiĊkszych) wartoĞci siá wewnĊtrznych w belkach, ryglach , sáupach
Rozpatrywanej konstrukcji.
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
Uwaga: ObciąĪenia zmienne na stropodachu są inne, zaleĪnie od zaáoĪonego dostĊpu
i funkcji / prac wykonywanych na dachu. Samodzielnie dokonaü w/w zebrania obciąĪeĔ
na dach i w postaci reakcji umieĞciü je w powyĪszych schematach.
Dokonujemy kombinacji schematów obciąĪeĔ zmiennych dla wyznaczenia najbardziej
niekorzystnych (najwiĊkszych) wartoĞci siá wewnĊtrznych w belkach, ryglach , sáupach
Rozpatrywanej konstrukcji.
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
0 . 8 ˜ 1 .0 ˜ 1 . 0 ˜ 0 .9
0.72 kN / m 2
Sk=0,9 kN/m2 – w projekcie zaáoĪona strefa druga obc. Ğniegiem (Tab. NB.1)
c 1
e
C 1
t
0,8
P i ˜ c e ˜ ct ˜ s k
P i 0q d D d 30q _ P i
gdzie:
s
- ObciąĪenie Ğniegiem wyznaczamy w oparciu PN-EN 1991-1-3
ObciąĪenie Ğniegiem na 1 m2 rzutu poáaci dachu na grunt dla sytuacji obliczeniowej trwaáej
i przejĞciowej wyznaczamy wg wzoru (5.1 przywoáanej normy):
2.2.4 ObciąĪenie Ğniegiem budynku
Zasady analizy obciąĪeĔ dziaáających na
budynek cd.
cd.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz