Projekt sieci deszczownianej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt sieci deszczownianej-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

III. SIEĆ DESZCZOWNIANA
1. Opis techniczny.
Projekt został wykonany przez studentkę trzeciego roku w ramach przedmiotu „Sieci i instalacje”. Celem ćwiczenia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z osiedla.
Układ projektowanych kanałów deszczowych (kolektorów i kanałów bocznych) został dostosowany do układu ciągów komunikacyjnych jednostki osadniczej. Kanały zostały poprowadzone zgodnie ze spadkiem terenu umożliwiającym grawitacyjne odprowadzenie wody. Przewody sieci kanalizacyjnej zostały wykonane z PCV o średnicy 400,500,600 mm. Minimalne zagłębienie kanałów (wynikające z rodzaju zabudowy istniejącej i projektowanej infrastruktury oraz ze względu na przemarzanie) wynosi 1,65 m. Minimalne przykrycie przewodu (ze względu na kolizję z istniejącym i projektowanym zbrojeniem terenu) wynosi 1,4 m. Minimalna prędkość przepływu wynosi 0,6 m/s. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej składa się z kolektora głównego 1-23-22-21-20-39-50-45-30-10-11-12 o długości 516,93 m Przewody z PVC można montować przy temperaturze otoczenia od 0 °C do 30 °C , jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność PVC w niskich temperaturach zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż +5 °C. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z projektem. Przed opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć. Układanie odcinka przewodu może odbywać się na przygotowanym podłożu. Rury należy układać rozpoczynając od wylotu kierując kielichy ku górze na warstwie podsypki piaskowej grubości 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m ponad wierzch rury. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do przygotowanego podłoża piaskowego na całej swej długości. Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności. Rozwiązanie wysokościowe sieci kanalizacyjnej.
Rzędne dna kanału w poszczególnych węzłach.
Rdki = Rti - Hmin [m n.p.m.]
Rti - rzędna terenu w poszczególnych węzłach [m n.p.m.]
Hmin - minimalne zagłębienie kanału, Hmin = 1,65 m
Sprawdzenie wielkości przykrycia:
Hpi = Rti - Hi + di [m n.p.m.]
Hi - obliczone z powyższego wzoru zagłębienie [m]


(…)

… deszczowych dla danego odcinka.
[dm3/s]
- współczynnik spływu powierzchni przynależnej do rozpatrywanego odcinka, = 0,5
∑Fi - sumaryczna powierzchnia leżąca powyżej obliczanego przekroju [ha]
Fi - powierzchnie cząstkowe przynależne do poszczególnych odcinków [ha]
Dla tak określonego przepływu miarodajnego wykonano obliczenia hydrauliczne.
Odczytanie natężenia przepływu i prędkości przepływu.
Dla założonych wstępnie (w rozwiązaniu wysokościowym) średnic di i spadków ii z nomogramu odczytano natężenie przepływu przy całkowicie wypełnionym przekroju przewodu Qi oraz prędkości przepływu vi.
Obliczenie zależności ƞQi.
Obliczenie zależności pomiędzy obliczonym natężeniem przepływu Qmi a natężeniem przepływu przy przewodach napełnionych całkowicie:
Wyznaczenie zależności z wykresu krzywych sprawności.
hi = hni/di…
… miarodajnego.
tmi = 1,2 · tpi + tk [min]
tk - czas retencji (koncentracji) terenowej, tk = 10 min
Obliczenie natężenia deszczu miarodajnego do obliczenia danego odcinka.
[dm3/(sha)]
H- średnia roczna wysokość opadu [mm], przyjęto H = 550 mm
C - częstotliwość wystąpienia deszczu o czasie trwania tmi C = = = 1
p - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu, p = 100 %
Obliczenie miarodajnego przepływu ścieków…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz