Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo-komorowym-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2408
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo-komorowym-opracowanie - strona 1 Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo-komorowym-opracowanie - strona 2 Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo-komorowym-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PROJEKT Z EKSPLOATACJI PODZIEMNEJ ZŁÓŻ
Temat: Projekt eksploatacji złoża systemem filarowo - komorowym ( J - 0 )
I. Warunki geologiczno-inżynierskie panujące w złożu.
Złoże należy do grupy skał pochodzenia osadowego. Są to utwory trzeciorzędowe , które w wyniku wieloletniej sedymentacji ułożyły się warstwowo. Ponieważ są to młode utwory, nie uległy znacznym zaburzeniom tektonicznym. Kąt upadu warstw waha się w granicach 6°.
II. Dane geotechniczne dotyczące złoża.
W złożu bilansowym wyróżniamy trzy warstwy o różnych właściwościach mineralogicznych oraz o różnej wytrzymałości na ściskanie Rc , są to:
piaskowiec (PM) -piaskowiec średnioziarnisty zwięzły o spoiwie mieszanym ; Rc = 35,7 [MPa] , wapień (WDMZ) - wapień dolomityczny - zgipsowany ; Rc = 65,9 [MPa]
łupek (ŁD) - łupek dolomityczny ; Rc = 115,2 [MPa] rysunek
Łupek w złożu bilansowym stanowi warstwę 10 - 20 [cm]
III. Opis systemu eksploatacji. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemem komorowo-filarowym jednoetapowym, z zawałem stropu, szerokim otwarciem frontu J-0 z filarami o wymiarach 5÷10 x 5÷15 [m] usytuowanymi dłuższą krawędzią równolegle do linii frontu.
1.Warunki stosowania systemu.
Systemem tym można wybierać złoża typu pokładowego o następującej charakterystyce:
a). Miąższość złoża do 5,0 m.
b). Upad złoża nie większy niż 6°.
c). Skały stropowe nadają się do stosowania obudowy kotwiowej.
2.Przygotowanie pola.
Długość frontu eksploatacyjnego jest zależna od projektowanej zdolności wydobywczej oddziału lub od odległości między zrąbami wcześniej wybranego złoża. Ze względów organizacyjnych i z uwagi na własności górotworu wskazanym jest, aby długość frontu eksploatacyjnego wynosiła od 200,0 m do 400,0 m. Wyrobiska ograniczające front eksploatacyjny muszą mieć stałe połączenie z czynnymi wyrobiskami kopalni.
3.Opis systemu.
W systemie komorowo-filarowym z zawałem stropu z szerokim otwarciem frontu, złoże wybiera się komorami i pasami o szerokości do 6,0 m i wysokości do 5,0 m z pozostawieniem kwadratowych lub prostokątnych filarów o wymiarach 5,0÷10 x 5,0÷16 [m], podtrzymujących strop nad przestrzenią roboczą. Filary te są usytuowane dłuższą krawędzią równolegle lub prostopadle do linii frontu eksploatacyjnego. Wymiary filarów dobiera się tak, aby łagodnie przechodziły ze stanu sprężystego w stan pokrytyczny przy zachowaniu wystarczającej podporności stropu. W polu eksploatacyjnym utrzymuje się 4÷7 pasów. W miarę postępu frontu eksploatacyjnego ostatni rząd filarów jest likwidowany równocześnie z wykonywaniem zawału stropu. Uprzednio filary przyzawałowe wybiera się wcinkami o szerokości 6,0÷8,0 [m]wykonanymi w środku ich długości. Długość komór w caliźnie ustala się przed wykonaniem pasa odpowiednio do warunków geologicznych. Minimalne szerokość frontu eksploatacyjnego wynosi 44[m] tj. cztery rzędy filarów - 20,0[m], cztery pasy - 24,0[m]. Podane szerokości wyrobisk i wymiary filarów są mierzone pod stropem złoża.


(…)

… sprężystej, stosuje się w komorach i pasach przodkowe strzelania urabiająco-odprężające. 4.2.Ładowanie i odstawa urobku.
Urobek ładowany jest samojezdnymi ładowarkami typu ŁK na skrzyniowe wozy odstawcze i odstawiany do punktów wysypowych (kraty) na przenośniki taśmowe lub do zbiorników oddziałowych stacji załadowczych.
4.3.Obudowa wyrobisk.
Do zabezpieczania stropu i ociosów komór i pasów oraz wcinek…
… = 6,2 [MPa]
s - powierzchnia czoła przodka [m2] 5. Wyznaczenie sumarycznej długości otworów strzałowych w przodku.
(+ 0,1 m na otwór ) [m]
6. Czas odwiercania otworów strzałowych w przodku.
+ 20% ( czas na zmianę raczków ) [min]
7. Określenie ilości łyżek ładowarki ŁK - 2 potrzebnych do zabrania urobku z jednego przodka.
Uwzględniając ciężar objętościowy miedzi [Mg/m3] otrzymamy:
łyżki = udźwig dla pełnego wypełnienia łyżki kopaliną , wynosi 10 [Mg] ,
vłyżki - pojemność łyżki [m3] Uwzględniając rzeczywisty udźwig łyżki ułyżki:
wypełnienie łyżki przy rzeczywistym udźwigu , wynosi 3,2 [m3]
( V: wypełnienie łyżki przy rzeczywistym udźwigu) + 20% ( niepełne wypełnienie łyżki) = ilość łyżek
8. Określenie ilości łyżek ładowarki ŁK - 2 potrzebnych do załadowania 1 skrzyni wozu odstawczego Expadrum. Uwzględniając pojemność skrzyni wozu odstawczego oraz objętość łyżki przy rzeczywistym udźwigu ładowarki otrzymamy możliwą ilość łyżek potrzebnych do załadowania wozu Expadrum.
9. Wyznaczenie ilości kursów potrzebnych do wywozu urobku z przodka wozem odstawczym Expadrum.
Wartość tą określa stosunek ilości łyżek ładowarki potrzebnych do zabrania urobku z 1 przodka do ilości łyżek ładowarki potrzebnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz