Programy pomocy przedakcesyjnej UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 406
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Programy pomocy przedakcesyjnej UE - strona 1 Programy pomocy przedakcesyjnej UE - strona 2 Programy pomocy przedakcesyjnej UE - strona 3

Fragment notatki:

PROGRAMY POMOCY PRZEDAKCESYJNEJ UE
Z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej Polska stanie się beneficjentem pomocy finansowej udzielanej krajom członkowskim w ramach Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójności, a także innych instrumentów pomocowych o zróżnicowanym charakterze i czasokresie trwania. Jednocześnie przez kilka pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jednym z istotnych zadań administracji publicznej będzie wdrażanie programów pomocy przedakcesyjnej, które programowano w latach 2001 - 2003. Z uwagi na bezpośredni związek działań finansowanych ze środków pomocy przedakcesyjnej z przygotowaniem Polski do członkostwa w Unii Europejskiej, a zwłaszcza z efektywnym wdrażaniem i stosowaniem dorobku prawnego Unii Europejskiej, koniecznym wydaje się w okresie bezpośrednio poprzedzającym członkostwo w Unii Europejskiej wzmożenie wysiłków w kierunku sprawnej i terminowej realizacji zadań wskazanych w niniejszym dokumencie. Maksymalne wykorzystanie dostępnych w ramach pomocy Unii Europejskiej środków oraz zrealizowanie celów projektów winno istotnie przyczynić się do dotrzymania zobowiązań negocjacyjnych, wypełnienia luk prawno-administracyjnych w obszarach wskazywanych przez Komisję Europejską, jako wymagające dalszych działań dostosowawczych, a także lepszego przygotowania do późniejszego korzystania z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.
Wskazane w niniejszym dokumencie zadania zostały pogrupowane zasadniczo według rodzajów programów pomocy przedakcesyjnej i dotyczą odpowiednio kolejnych edycji programu Phare, programu SAPARD oraz programu ISPA. Na szczególną uwagę zasługują zadania wynikające z procesu kontraktacji środków Phare oraz ISPA, a także potrzeba bezwzględnego dotrzymania wskazanych w dokumentach programowych terminów oraz realizacji celów. Biorąc pod uwagę zdecydowanie priorytetowy charakter prac nad wprowadzaniem w pełni zdecentralizowanego systemu wdrażania programów Phare i ISPA, tzw. EDIS (ang. Extended Decentralisation of Implementation System) dokument określa także w sposób szczegółowy kolejne, pozostające jeszcze do realizacji zadania w tym zakresie. Należy zaznaczyć, iż w przypadku programu ISPA zakończony został pierwszy etap EDIS, tzw. identyfikacja luk, zaś w przypadku programu Phare etap ten zakończył się dla tzw. pierwszej grupy instytucji zaangażowanych we wdrażanie Phare.
Za zadanie nowe, wymagające realizacji w okresie przedakcesyjnym uznać należy przygotowanie struktur oraz dokumentów programowych dla wdrażania tzw. Transition Facility. Program ten będzie realizowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach kolejnych edycji przewidzianych na lata 2004 do 2006, a posłuży dalszemu wzmocnieniu instytucjonalnemu administracji nowych krajów członkowskich, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności do stosowania dorobku prawnego Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, iż oprócz określenia ram instytucjonalnych dla przyszłego wdrażania programu, na okres do akcesji zaplanowano także prace nad określeniem priorytetów na lata 2004 - 2006 oraz opracowanie projektów do finansowania w ramach alokacji środków na rok 2004. W związku z rozpoczęciem negocjacji dotyczących kształtu oraz zakresu „Podstaw Wsparcia Wspólnoty” dla Polski, w analizowany okresie koniecznym wydaje się także skoordynowanie prac nad zakresem merytorycznym pomocy technicznej przewidzianej w ramach „Podstaw Wsparcia Wspólnoty” z priorytetami wskazanymi do finansowania z programu

(…)

… Społeczna i Gospodarcza, Programy Współpracy Przygranicznej, Inwestycje na granicy wschodniej - Memorandum Finansowe na rok 2000
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Władza Wdrażająca Programy Współpracy Przygranicznej
b) grudzień 2003 z wyjątkiem indywidualnych przypadków, na które uzyskano zgodę…
…, Inwestycje na granicy wschodniej - Memorandum Finansowe na rok 2001
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Władza Wdrażająca Programy Współpracy Przygranicznej
Grudzień 2003
Realizacja projektów rozwoju instytucjonalnego Phare 2001 oraz Spójność Społeczna i Gospodarcza, Programy Współpracy…
…, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare, Fundację „Fundusz Współpracy”, urzędy wojewódzkie w województwach: śląskim, warmińsko - mazurskim, podlaskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, kujawsko - pomorskim, łódzkim…
…) Memoranda Finansowe
UKIE jako jednostka zarządzająca projektami (funkcja PAO)
Koniec okresu wydatkowania środków Phare - wrzesień 2004 ISPA - grudzień 2003
Decentralizacja systemu małych grantów
UKIE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare, Fundusz Współpracy
Dotychczas strona polska nie otrzymała warunków decentralizacji małych grantów…

Odpowiednie Memoranda Finansowe Ministerstwa i jednostki wdrażające zaangażowane w realizację projektów Phare Lipiec - wrzesień 2003 Przeprowadzenie konkursów i przyznanie grantów w ramach projektów wsparcia organizacji pozarządowych i samorządów: PL0101.11 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego
- Memorandum Finansowe na rok 2001
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Jednostka Finansująco-Kontraktująca…
… Memoranda Finansowe UKIE,
Jednostka Finansująco-Kontraktująca,
Ministerstwa i Urzędy zaangażowane w realizację projektów Phare
Zadanie o charakterze ciągłym, zakończenie po akcesji PHARE 2003
Podpisanie Memorandów Finansowych dla Phare 2003
Umowa Ramowa
Sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej
Grudzień 2003 r.
Powołanie Pełnomocników ds. Realizacji Projektów nadzorujących realizację programów Phare 2003…
… wdrażania systemu EDIS dla Phare i ISPA.
Zobowiązania KIE
UKIE i Ministerstwo Finansów oraz jednostki objęte EDIS dla Phare i ISPA oraz instytucje odpowiedzialne za koordynację i nadzór obszarów tematycznych (np. Urząd Zamówień Publicznych dla kontroli ex ante zamówień publicznych)
Do momentu akcesji
Wdrażanie horyzontalnego programu Phare EDIS oraz ISPA (przeprowadzenie poszczególnych etapów audytu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz