Produkcja energii a środowisko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkcja energii a środowisko - strona 1 Produkcja energii a środowisko - strona 2 Produkcja energii a środowisko - strona 3

Fragment notatki:


1 globalne zasoby i rezerwy surowców energetycznych  ZASOBY ENERGETYCZNE całkowita ilość  udokumentowanych złóŜ surowców  energetycznych REZERWY część zasobów  nadających się do  eksploatacji w obecnych  warunkach technicznych  i ekonomicznych ZASOBY NIEODNAWIALNE (finite recources) • węgiel kamienny i brunatny • ropa naftowa • łupki bitumiczne • naturalne bituminy (smoły i piaski bitumiczne) • gaz ziemny • uran ZASOBY POŚREDNIE  (intermediate recources) • torf • energia geotermalna ZASOBY ODNAWIALNE (perpetual recources) • energia wodna • bioenergia • energia słoneczna • energia wiatru INNE ZASOBY ODNAWIALNE (other perpetual recources) • energia przypływów i odpływów • energia fal morskich • ciepło oceanów pozostałe zasoby  udokumentowane, których wydobycie w  obecnych warunkach  jest trudne technicznie i zbyt kosztowne klasyfikacja wg World Energy Council (WEC)  Światowej Rady Energetycznej   2 światowa rezerwa paliw kopalnych Pole pod czerwoną linią oznacza  całkowite globalne zapotrzebowanie  energii pierwotnej przy załoŜeniu, Ŝe  paliwa kopalne zaspokoją 85 % potrzeb 790 160 160 470 rezerwa w Gtoe 100 razem 20 gaz ziemny 20 ropa naftowa 60 węgiel udział   w % paliwo Światowa rezerwa paliw kopalnych  udokumentowana w 2005 roku Pole pod niebieską linią oznacza  całkowite globalne zapotrzebowanie  energii pierwotnej w latach 2000 – 2100 zapo trze bo wanie  e ne rg ii pie rwo tne j  w Gto e 0 5 10 15 20 25 30 35 2 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 3 0 2 0 4 0 2 0 5 0 2 0 6 0 2 0 7 0 2 0 8 0 2 0 9 0 2 1 0 0 Strzałką zaznaczono rok wyczerpania się rezerw paliw kopalnych  udokumentowanych na rok 2005 6 0,6 6 0,5 energia jądrowa 7 0,7 7 0,6 hydroenergia 2005 rok 1996 rok Struktura  zuŜycia 100 22 38 27 % 10,7 2,5 3,9 3,0 Gtoe 8,8 2,0 3,3 2,4 Gtoe 100 razem 23 gaz ziemny 36 ropa naftowa 28 węgiel % paliwo 3 globalne zuŜycie energii pierwotnej i jego struktura -dynamika zmian i prognozy 29,2 25,8 24,5 23,8 23,7 48,6 39,4 38,4 38,1 37,9 18 22,7 25,2 26,4 27,4 1,4 7,6 6,3 5,3 4,6 1,4 2,3 2,5 3,1 2,3 1,4 2,3 3,1 4,4 4,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1971 2000 2010 2020 2030 węgiel ropa gaz ziemny en.jądrowa en.wodna inne odnawialne 5,0 9,2 11,1 13,9 15,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 1 9 7 0 1 9 8 0 1 9 9 0 2 0 0 0 2 0 1

(…)


udokumentowane zasoby surowców energetycznych
- stan na koniec 1999 roku
ropa naftowa w Mtoe
gaz ziemny w Mtoe
5
odnawialne źródła energii
Źródło: Gemeisam forschen fur die Energii der Zukunft - Forschungs Verbund Sonnenenergie, Hahn-Meitner-Institut,
Berlin, 2005
Energia dostarczana Ziemi przez Słońce 15 000 przewyŜsza obecne
zapotrzebowanie na nośniki energii
6
struktura zuŜycia źródeł do produkcji energii…

energetyka solarna dziś 2
Baterie fotowoltaiczne na
fasadzie największego budynku
w Manchester
Źródło: Sharp, Sonne Wind & Warme, 12,2,2005
19
energetyka solarna przyszłości
Elektrownia słoneczna na
orbicie geostacjonarnej
moŜe pracować całą dobę.
Przedstawiona na rysunku
pilotaŜowa instalacja
moŜe przechwytywać
4 GW energii słonecznej i
przekształcać na 1,8 GW
w postaci mikrofal, które
po dotarciu do Ziemi nisły
by energię 1,1 GW
20
energetyka wiatrowa
dynamiczny wzrost,
ale znaczenie marginalne
21
parki wiatraków energetycznych wybudowane we wschodniej
części Morza Północnego i zachodniej części Bałtyku (1991-2004)
Dania
1991 – 5 MW, 1995 – 5 MW, 2001
– 40 MW, 2002-160 MW, 2003
(10,5 +165,5+23) – 199 M
409 MW
68 %
Anglia
2000 -4 MW, 2003 – 60 MW, 2004
- 60 MW
124 MW
20 %
Szwecja
1998 – 3 MW, 2000 -10 mW,
2001 – 10 MW
23 MW
4%
Islandia
2003 – 25 MW
25 MW
4%
Holandia
1994 – 2MW, 1996 – 17 MW
19 MW
3%
Niemcy
2004 – 4,5 MW
4,5 M
1%
razem
604,5 MW
Dania _ realizowany konsekwentnie od 40 lat plan uniezaleŜnienia się od paliw kopalnych i nuklearnych
(1973 – kryzys naftowy – 90 % energii w Dani pochodziło ze spalania ropy naftowej_
W ciągu ostatnich 30 lat (Polityka, sierpień 2009) energia pozyskiwana…
… wycofywania elektrowni jądrowych z eksploatacji wiąŜą się z
koniecznością wykonania duŜego zakresu prac ziemno-budowlanych oraz długim
okresem nadzoru całego wyłączonego z uŜytkowania obiektu.
Projekt Brytyjskiej Agencji Energii Nuklearnej przewiduje 6 etapów:
0 – 5 lat – usunięcie paliwa z reaktora , co zapewnia wyeliminowanie 99 %
radioaktywności), na miejscu pozostaje skaŜona instalacja
5 – 6…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz