Procesy produkcyjne cz.1c

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1764
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy produkcyjne cz.1c - strona 1 Procesy produkcyjne cz.1c - strona 2 Procesy produkcyjne cz.1c - strona 3

Fragment notatki:

Występują one jako dodatki do masy lub powłoki ochronne chroniące masę przed przypalaniem do odlewu w wyniku wysokiej temperatury metalu. Zastosowanie mają tutaj:
•pył grafitowy,
•pył węgla kamiennego, pył koksowy,magnezyt,
•pył kwarcowy.

Materiały chroniące przed przylepianiem się masy do powierzchni modelu, tzw. pudry formierskie,tj.:
•mączka kwarcowa,
•talk, kreda.

Materiały polepszające przepuszczalność,podatność i wybijalność mas.:torf,trociny,smoła.

Ziarnistość jest cechą postaci ciał sypkich. Określana jest w procentach zawartości ziaren o średnicach zawierających się w określonych przedziałach nazywanych frakcjami. Przesiewa się czyste piaski przez znormalizowany zestaw sit i oblicza pozostałości ziaren na poszczególnych sitach w stosunku do całej badanej próbki.
Przepuszczalność to zdolność masy do odprowadzania pary wodnej i gazów powstających w formie w wyniku cieplnego działania metalu na formę. Zależy ona głównie od porowatości piasku, ilości lepiszcza i wilgotności masy.
Wytrzymałość to odporność masy na wywierany nacisk zewnętrzny. Badanie wytrzymałości przeprowadza się dla próbek wilgotnych i suszonych.

Narzędzia i przyrządy formierskie.
Do ręcznego wykonywania formy służą specjalne narzędzia formierskie, które zależnie od zastosowania można podzielić na dwie grupy:
-narzędzia służące do zaformowania modelu w skrzynce lub w podłożu odlewni,
-narzędzia służące do wyjmowania modelu, naprawiania części uszkodzonych formy i ostatecznego wykończenia jej.


Procesy i techniki 
produkcyjne
1Rodzaje form odlewniczych
2Forma odlewnicza jest to zespół elementów, które po złożeniu 
tworzą wnękę formy odlewniczej o kształtach odpowiadających 
kształtom odlewu. W praktyce odlewniczej stosowane są formy: 

nietrwałe (jednorazowe),

półtrwałe, 

trwałe (metalowe). 
3Odlewanie w formy jednorazowe
Formy te po wykonaniu jednego zalania ulegają całkowitemu 
zniszczeniu. 
Proces wykonania formy jednorazowej nazywa się formowaniem. Do wykonania formy jednorazowej potrzebne są: Materiały formierskie: masa formierska, masa rdzeniowa. Oprzyrządowanie odlewnicze: • komplet modelowy: 
– model, – rdzennica, – model układu wlewowego, 
• skrzynki formierskie, • płyta podmodelowa, 
4
• narzędzia formierskie. Materiałem formierskim nazywa się surowce i wyroby, które po
odpowiedniej przeróbce i wymieszaniu służą do wykonaniaform i rdzeni. Materiały te dzielą się na dwie zasadnicze grupy:
1. Główne materiały formierskie, do których zalicza się:
-
piaski formierskie,
-
gliny formierskie.
2. Pomocnicze materiały formierskie, do których zalicza się
różnego
rodzaju
dodatki
polepszające
własności
mas
formierskich, chroniące przed przylepianiem się masy domodelu oraz przed przypalaniem się mas do odlewu.
5Piasek formierski i glina formierska różnią się stosunkiem ilości
osnowy ziarnowej i lepiszcza.
Osnowę ziarnową stanowią głównie: ziarna kwarcu, cyrkonu,
magnezytu o wielkości ziaren od 0,02-3,0 mm.
Lepiszcze to mieszanina różnych minerałów o wymiarach poniżej
0,02 mm, takich jak: kaolinit, montmorylonit (bentonit), ilit.
Materiały, w których osnowa ziarnowa stanowi ponad 50%
nazywa się piaskami,
Materiały, w których ponad 50% stanowi lepiszcze nazywamy
glinami.
O przydatności piasków formierskich do celów odlewniczych
6
decyduje składWystępują następujące rodzaje piasków:
• jednorodne powyżej 80% frakcji głównej, • mało jednorodne 60-80%, • niejednorodne poniżej 60%. 
Według wielkości ziaren mamy następujące piaski: 
• żwirek dr

(…)

… się w
czterech różnych układach zależnych od usytuowania płyty
modelowej i siły dociskającej. Płyty są płaskie lub kształtowe, z
umocowanym modelem odlewniczym, siły prasujące zaś działają
na układ od góry lub dołu skrzynki.
39
Zagęszczanie przez wstrząsanie. W metodzie tej wykorzystuje
się działanie sił bezwładności masy formierskiej. Urządzenia
stosowane to wstrząsarki.
40
Zagęszczanie przez narzucanie odbywa…
… form
lub
masą rdzeniową - jeśli przeznacza się ją do wykonania
rdzeni.
11
Masy można podzielić według następujących kryteriów:
1. Przeznaczenia: na masy do wykonywania form odlewniczych
do wykonywania odlewów ze staliwa, żeliwa, metali
nieżelaznych.
2. Zastosowanie do formowania: mas przeznaczonych do
wykonania form (masa przymodelowa, wypełniająca, jednolita)
oraz przeznaczonych do wy konania rdzeni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz