Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2786
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny - strona 1 Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny - strona 2 Procesy pomocnicze, transport wewnętrzny - strona 3

Fragment notatki:


PROCESY I TECHNIKI PRODUKCYJNE II (PRODUKCJA ŻYWNOŚCI) W. 3 . P R OCESY POMOCNICZE. TRANSPORT WE WNĘTRZNY . Podczas procesu produkcyjnego zachodzi potrzeba przemieszczania rozmaitych obiektów (surowców, półproduktów, opakowań, gotowych wyrobów). Mogą to być ruchy w obrębie jednej maszyny (np. między zespołami roboczymi automatów). Ten rodzaj transportu jest elementem procesu technologicznego. Natomiast przemieszczanie obiektów pomiędzy maszynami lub stanowiskami roboczymi jest tzw. transportem międzyoperacy jnym lub, w szerszym kontekście analizując, „transportem wewnętrznym”.
Transport wewnętrzny Na prace transportowe w procesie produkcyjnym składają się czyn­ności związane z przemieszczeniem ładunku, tj. powodujące zmianę miejsca jego składowania, oraz czynności manipulacyjne polegające na załadowaniu, rozładowaniu i ważeniu ładunku. Transport jest czyn­nikiem, który w decydującym stopniu wpływa na rytmiczną pracę przedsiębiorstwa przemysłowego i jego poszczególnych komórek organizacyjnych.
W zależności od zasięgu działania transport w przedsiębiorstwie można podzielić na transport zewnętrzny i transport wewnętrzny. Transport zewnętrzny obsługuje ruch ładunków między przedsię­biorstwem a jego dostawcami i odbiorcami. Zadaniem transportu zewnętrznego jest więc dostarczenie do przedsiębiorstwa surowców i materiałów oraz wywożenie wyrobów gotowych oraz odpadów na zewnątrz przedsiębiorstwa.
Zadaniem transportu wewnętrznego, nazywanego również trans­portem wewnątrzzakładowym, jest przemieszczenie surowców, półfa­brykatów, wyrobów gotowych i innych dóbr materialnych, a w niektó­rych wypadkach i osób, na terenie zakładu pracy. Biorąc pod uwagę powiązanie transportu wewnątrzzakładowego z procesem produkcyjnym można wyróżnić transport składowy i transport produkcyj ny. Transport składowy związany jest z przyjęciem ładunków ze środ­ków transportu zewnętrznego do magazynów i na składowiska, z zała­dunkiem wyrobów gotowych lub innych dóbr z magazynu na środki trans­portu zewnętrznego oraz operacjami transportowymi między magazynami i składowiskami w przedsiębiorstwie. Ten rodzaj transportu związany jest głównie z procesami zaopatrzenia i zbytu.
Transport produkcyjny jest istotną częścią procesu produkcyjnego i wiąże się z ruchem materiałów, półfabrykatów, wyrobów gotowych od magazynów przedsiębiorstwa, przez proces przerobu, do magazynu wyrobów gotowych.
Przemieszczenie ładunków w ramach jednego wydziału lub komórki organizacyjnej nosi nazwę transportu wewnątrzwydziałowego. Prze­mieszczenie to może odbywać się między poszczególnymi stanowiska­mi roboczymi (transport międzyoperacyjny)

(…)

… nieszczelności).
Pompy wirowe
      Pompy wirowe należą do grupy maszyn wirnikowych. Ich zasada działania polega więc na zwiększaniu krętu cieczy w wirniku (tj. organie roboczym) zaopatrzonym w łopatki i obracającym się ze stałą prędkością obrotową. Ciecz stale przepływająca przez wirnik podlega działaniu siły odśrodkowej lub działaniu siły wyporu łopatek, albo obu tych sił łącznie. W ten sposób energia silnika jest przekazywana cieczy za pośrednictwem wirnika, powodując w niej wzrost energii ciśnienia i energii kinetycznej. Po wyjściu cieczy z wirnika następuje dalsza przemiana jej energii kinetycznej w energię ciśnienia. W odróżnieniu od pomp wyporowych przyrost wysokości podnoszenia w pompie wirowej jest zależny od wydajności.
W zależności od kierunku przepływu cieczy przez wirnik dzielimy pompy na:
odśrodkowe…
…). Sposób wytwarzania tej różnicy jest podstawą podziału pomp. Rozróżniamy więc: pompy wyporowe - przetłaczające określone dawki cieczy z przestrzeni ssawnej do tłocznej przez odpowiedni ruch organu roboczego, pompy wirowe, w których organem roboczym jest ułopatkowany wirnik zwiększający kręt stale przepływającej cieczy pompy specjalne.        Zależnie od warunków pracy wyróżniamy pompy ssące, tłoczące i ssąco…
… zawory są dodatkowo dociskane sprężyną. Głównymi wadami pomp tłokowych jest ich wolnobieżność i związany z tym niekorzystny stosunek wydajności do wymiarów pomp oraz duży ciężar i związany z tym koszt pompy. Z tych względów pompy tłokowe zostały w znacznej mierze wyparte przez pompy wirowe. Niemniej, niezmienność objętości skokowej pompy tłokowej została jednak wykorzysta w pompach dozujących…
… dzielił na poziome i pionowe. Pompy wirowe są to maszyny wysokoobrotowe i dlatego przeważnie sprzęga się je bezpośrednio z silnikami szybkobieżnymi; z silnikiem elektrycznym, turbiną parową lub gazową. Prędkość obrotowa pomp wirowych wynosi zwykle 500-3000 obr/min, a przy napędzie turbina parową 5000-12 000 obr/min.
Pompy specjalne
Pneumatyczne, perystaltyczne, strumieniowe.
O wyborze rodzaju pomp…
…-tłoczące (najbardziej rozpowszechnione). Pompy pracują w połączeniu z przewodem ssawnym oraz tłocznym, tworząc układ pompowy.
Pompy tłokowe (wyporowe)
Kadłub typowych pomp tłokowych przeznaczonych do wody i innych cieczy nieagresywnych jest odlewem żeliwnym, przy wyższych ciśnieniach staliwnym. Do cieczy agresywnych stosuje się żeliwa stopowe krzemowe, stopy metali nieżelaznych albo wykładziny…
….
Podstawowymi środkami transportu są :
wózki jezdniowe,
dźwignice,
przenośniki.
Do przemieszczania ładunków służą wózki jezdniowe. Wyróżnia się wózki jezdniowe bez napędu lub z napędem (elektrycznym, spalinowym), wózki unoszące i wózki podnośnikowe. Dźwignice służą po przemieszczania ładunków przez ich podnoszenie i przenoszenie, a ruch przeciwny odbywa się wskutek działania grawitacji. Dźwignice dzielą się na proste i złożone. Dźwignice złożone obok mechanizmów podnoszących ładunek mogą mieć mechanizmy obrotu, zmiany wysięgu oraz jazdy. Dzielą się one na: podnośniki , suwnice oraz żurawie. Przenośniki są urządzeniami do przemieszczania i przeładunków towarów o różnej technicznej podatności przewozowej. Są to urządzenia transportu bliskiego o ruchu ciągłym, przeznaczone do przemieszczania materiałów sypkich…
… lub innych ładunków, po określonym torze.
Podział przenośników:
przenośniki cięgnowe (transport za pomocą cięgna)
podwieszone (ładunek zawieszony na zawieszkach)
taśmowe
członowe (na odpowiednich członach (płyty, koryta, wózki) kubełkowe (transport w kubełkach połączonych cięgnem) zabierakowe (transport za pomocą zgarniaków, zgrzebłów, zaczepów) przenośniki bezcięgnowe (za pomocą innych niż cięgno elementów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz