Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2478
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych - strona 1 Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych - strona 2 Procesy podstawowe w technologii żywności - Rozdrabnianie ciał stałych - strona 3

Fragment notatki:

Procesy i techniki produkcyjne (produkcja żywności) W. 6 PROCESY PODSTAWOWE W TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI. PROCESY MECHANICZNE. Pojęcie procesu podstawowego w technologii żywności.
Technologia jest działem wiedzy zajmującym się metodami wywarzania lub przetwarzania surowców, półproduktów i wyrobów. P roces technologiczny to wszystkie czynności wy­stępujących po sobie w określonej kolejności, powodujące przemiany fizyczne, chemiczne i biochemiczne surowców oraz materiałów i prowadzące do otrzy­mania gotowego wyrobu. Proces technologiczny składa się z kilku- a nawet kilkunastu następujących po sobie operacji i procesów jednostkowych nazywanych procesami podstawowymi . Każdy proces podstawowy ma zdefiniowany i przewidywalny wpływ na przetwarzany surowiec, a jego przebieg może być opisany fizycznie i matema­tycznie.
Realizacja procesu technologicznego wymaga właściwego wyposażeniu technicznego. Procesy podstawowe przebiegają w specjalistycznej aparaturze lub przy użyciu odpowiednich urządzeń. Działanie maszyn, urządzeń i aparatów wymaga dopływu energii, wody, sprężonego powietrza, a także innych czynni­ków. Natomiast prowadzenie samego procesu wymaga wiedzy, a także możli­wości kontroli i sterowania parametrami, które zapewniają uzyskanie wyrobu o oczekiwanych właściwościach.
Proces technologiczny i jego części składowe, czyli procesy podstawowe, można najogólniej zdefiniować jako układ dynamiczny z wchodzącymi strumie­niami surowców, energii i informacji oraz z wychodzącymi strumieniami pro­duktów i czynników oddziałujących na środowisko. Wewnątrz układu znajdują się maszyny, urządzenia i aparaty, za pomocą których proces jest realizowany, oraz systemy jego kontroli i regulacji.
Wprowadzenie pojęcia procesu podstawowego umożliwia daleko idące uogólnienie procesów występujących we wszystkich branżach przemysłu spożywczego. Fizyczna lub fizykochemiczna istota procesu podstawowego jest niezależna od charakteru przerabianego surowca, uzyskanych produktów, a także od rodzaju dostarczanej energii. Opis matematyczny procesu jest jednolity, a jedynie parametry występujące w równaniach są zależne od tego, gdzie dany proces podstawowy został zastosowany.
Procesy podstawowe , typowe dla wielu procesów technologicznych przemysłu spożywczego , można pogrupować na:
procesy mech aniczne procesy cieplne procesy dyfuzyjne Wiele procesów podstawowych występujących w procesie technologicznym ma złożony charakter. Często występowanie dwu lub więcej sił napędowych powoduje, że dany proces może być zaliczany jednocześnie do dwu lub więcej rodzajów procesów podstawowych.


(…)

… ziarniste (ziemia okrzemkowa, perlit). Urządzenia:
prasa filtracyjna
filtry płytowe
filtry tarczowe
filtry bębnowe
Grawitacyjne rozdzielanie zawiesin
Usuwanie części stałych z zawiesin łatwo sedymentujących prowadzone jest w odstojnikach.
Rozdzielenie układów niejednorodnych w polu siły odśrodkowej
Prędkość opadania niektórych cząsteczek jest często zbyt mała. W celu zwiększenia prędkości opadania cząstek stałych stosuje się siłę odśrodkową. cyklony - służą oddzieleniu części stałych od gazu
wirówki - są to urządzenia do rozdzielenia układów ciecz-ciało stałe oraz ciecz-ciecz. Wirówki dzielimy na filtracyjne, sedymentacyjne i separacyjne (układy ciecz-ciecz). Zasadniczym elementem wirówki jest bęben obracający się wokół własnej osi.
9. Rozdrabnianie cieczy
W technologii żywności niektóre surowce…
….
Uwzględniając zastosowania przemysłowe przepływy występujące w procesach podstawowych dzielimy na dwie grupy:
przepływy jednofazowe przepływy wielofazowe (dwufazowe płyn/gaz i dwufazowy płynu oraz ciała stałego)
8. Mechaniczne rozdzielanie układów niejednorodnych
Procesy te obejmują: wyciskanie cieczy, filtrację, grawitacyjne rozdzielenie zawiesin, rozdzielenie układów niejednorodnych w polu siły odśrodkowej…
… morskiego. Wytłoki po procesie wyciskania stanowią zwykle odpad.
Materiał poddawany wyciskaniu podlega określonej obróbce wstępnej, w celu rozerwania błon komórkowych i uwolnienia cieczy zawartej w komór­kach. W przypadku owoców i warzyw stosuje się rozdrabnianie, a także enzy­matyczną lub ultradźwiękową obróbkę uzyskanej miazgi. Nasiona roślin oleistych są częściowo rozdrabniane, a następnie poddane…
… (uszkodzenie komórek bez uszkadzania ziarn skrobi) Maszyny udarowe powodują rozdrobnienie surowca przez szybkie i wielokrotne uderzenie elementów roboczych. Elementami roboczymi są płaskowniki, kołki lub pręty osadzone na obrotowym pionowym lub poziomym wale. Rozdrabnianie owoców i warzyw, ale również materiałów suchych (pszenica, kazeina suszona, płatki owsiane).
Maszyny łamacze funkcjonują na zasadzie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz