Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw

Nasza ocena:

5
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2905
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw - strona 1 Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw - strona 2 Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw - strona 3

Fragment notatki:


Temat 6: Procesy globalizacji a funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw - pojęcie globalizacji - źródła, obszary i efekty globalizacji, - wpływ globalizacji na działalność przedsiębiorstwa Ogólne pojęcie globalizacji. Termin globalizacja, mimo iż powszechnie stosowany, jest bardzo złożony, wieloznaczny i wieloaspektowy. Wykracza poza sferę ekonomii i finansów, obejmuje obszar polityki, demografii, technologii, informacji, ekologii, zdrowia, bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego, a także kultury i religii. Najczęściej myśląc jednak o globalizacji przychodzi nam na myśl dość zaawansowana forma działalności gospodarczej, która realizowana jest na płaszczyźnie międzynarodowej oraz na płaszczyźnie rynków, sektorów i przedsiębiorstw, którą charakteryzuje równocześnie wzrost różnego rodzaju powiązań między różnymi podmiotami życia międzynarodowego. Definicje, które można spotkać w literaturze zwracają uwagę na różne aspekty tego procesu i w zależności od dziedziny, w której specjalizuje się autor akcentują inne płaszczyzny działania globalizacji. Wybrałyśmy definicję podawaną przez ekonomistów i MFW ( Międzynarodowy Fundusz Walutowy). Globalizacja to proces pogłębiania powiązań ekonomicznych między krajami i regionami świata, który wynika z rosnącej swobody i szybkości zawierania i realizacji transakcji międzynarodowych oraz dokonywania transgranicznych przepływów dóbr, usług i czynników produkcji ( kapitału, wiedzy, pracy, informacji), któremu towarzyszy rozwój i upowszechnianie instytucji i mechanizmów charakterystycznych dla rozwiniętej gospodarki. Istota i mechanizm działania globalizacji. Globalizacja gospodarki światowej obejmuje jej poszczególne elementy, które dopiero zebrane razem uświadamiają nam istotę tego procesu. Są to: GLOBALIZACJA RYNKOW -RYNKI FINANSOWE - działają autonomicznie, duże znaczenie dla ich rozwoju ma postęp technologiczny, wykorzystanie osiągnięć rewolucji informacyjnej, powstanie elektronicznego pieniądza. Są bardzo niestabilne, a wzajemne powiązania sprawiają, że kryzys finansowy w jednym kraju szybko przenosi się na inne kraje zgodnie z efektem domina. -RYNKI TOWAROWE I USŁUG- obecnie coraz więcej towarów wytwarzanych przez poszczególne kraje stanowi przedmiot wymiany międzynarodowej, rozszerza się zasięg światowych produktów i marek. Pogłębia się globalizacja usług, głównie bankowych i transportowych. -RYNKI PRACY I MIGRACJE LUDNOŚCI- mniej zglobalizowane, ale dzięki rewolucji informatycznej praca może być wykonywana na duże odległości bez konieczności przemieszczania. GLOBALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Zniesienie barier w handlu i przepływy kapitału oraz możliwość podejmowania działalności gospodarczej na całym świecie sprawia, że firmy coraz częściej angażują kapitał i technologię w działalność poza granicami kraju macierzystego, dążą do zmniejszenia kosztów i maksymalizacji zysków w skali globalnej. Największe znaczenie w tej sferze ma działalność korporacji transnarodowych, które mają największe zdolności do dostosowania się do ery globalizacji i kształtowania tego procesu.

(…)

… o strukturach sieciowych obejmujących partnerów różnych części świata. Liberalizacja wielu sfer działalności gospodarczej, ujednolicenie regulacji prawnych.
Przejawia się w łamaniu sztywnych granic społeczeństw narodowych oraz zwiększaniu się postaw i orientacji ponadnarodowych. Polityka integracji wynika z przekonania o potrzebie rozwiązywania w skali globalnej wielu problemów natury politycznej, społecznej…
… myślenia i metody prowadzenia jego przedsiębiorstw. Istnieje problem tożsamości narodowej przedsiębiorstw. Wraz z rozwojem globalizacji słabnie znaczenie, z jakiego kraju pochodzą dane produkty czy usługi. Coraz częściej np.: spotykamy w sklepach wystawy, gdzie dla oznaczenia producenta podaje się formułę: wyprodukowano w UE
Ogólnie możemy wyróżnić następujące obszary globalizacji: ekonomiczny, społeczny…
… wychodzących naprzeciw indywidualnym gustom klientów. Globalizacja pozwala na powstanie nowych form organizacji społecznej na różnych poziomach, nie tylko ponadnarodowym. Przyczynia się do zwiększonej i wielokierunkowej ruchliwości społecznej, np. migracji. Kształtowanie się tzw. społeczeństw postmodernistycznych i postfordowskich, nowej kultury konsumpcyjnej. Społeczeństwa te charakteryzują się wysokim…
… się migracji wewnętrznych i międzynarodowych ("nowa wędrówka ludów") z południa na północ, ze wschodu na zachód;
katastrofy ekologiczne;
wzrost konsumpcji i rozwój zorganizowanej przestępczości

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz