Procesy demokratyzacyjne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procesy demokratyzacyjne - strona 1 Procesy demokratyzacyjne - strona 2 Procesy demokratyzacyjne - strona 3

Fragment notatki:


18. Procesy demokratyzacyjne w Polsce w okresie tranzycji systemowej „Okrągły stół” (6 luty 1989 - 5 kwiecień 1989) Po 2 miesiącach negocjacji podpisano 3 porozumienia „okrągłego stołu”, które obejmowały 3 podstawowe „umowy społeczne”:
-stanowisko w sprawie reform politycznych;
-stanowisko w sprawie polityki społecznej i gospodarczej oraz reform systemowych;
-stanowisko w sprawie pluralizmu związkowego.
Zakres i kształt zasadniczej reformy ustrojowo-politycznej państwa przy „okrągłym stole”, wyznaczały następujące postanowienia „umów społecznych”
-wybory „kontaktowe” do sejmu w oparciu o umowny podział mandatów w proporcji 65% dla koalicji ówczesnych partii politycznych i 35% dla opozycji politycznych, a właściwie dla wolnej konkurencji wyborczej, opozycja w wyborach faktycznie je zdobyła;
-wolne i demokratyczne wybory do senatu z prawem inicjatywy ustawodawczej i veta wobec ustaw sejmowych;
-wprowadzenie do systemu ustrojowego instytucji prezydenta, wyposażonego we władzę wykonawczą i kontrolę nad parlamentem;
-legalizacja NSZZ „Solidarność” i wprowadzenie zasady pluralizmu związkowego w zakładach pracy;
-reforma ustroju sądów w kierunku ich niezależności oraz niezawiłości i nieusuwalności sędziów;
-poszerzenie pola swobód politycznych poprzez zagwarantowanie zasady wolności słowa oraz częściowe zniesienie monopolu rządowego i politycznego środków masowego przekazu, a także wolności zrzeszania się w formie stowarzyszeń.
Porozumienia zawarte przy „okrągłym stole” stworzyły podstawy polityczne dla procesu transformacji ustrojowej. Uruchomiono proces transformacji państwa realnego socjalizmu w państwo o ustroju demokratycznym.
W okresie 1989-1992 (17 października 1992 - uchwalenie Małej Konstytucji) przeprowadzono 6 nowelizacji Konstytucji z 22 lipca 1952 r. ( w tym tzw. nowela kwietniowa z 7 kwietnia 1989 r.)
Nowela Kwietniowa (7 kwiecień 1989) Nowelizacja konstytucji dotyczyła następujących zmian:
-zasad organizacji i funkcjonowania systemu naczelnych organów państwa;
-zasad prawa wyborczego'
-ustroju sądów.
Nowelizacja wprowadzała (bądź przywracała) następujące instytucje:
-Senat - z prawem do wnoszenia poprawek do ustaw oraz z prawem inicjatywy ustawodawcze;
-urząd Prezydenta w miejsce dotychczasowej kolegialnej Rady Państwa;
-Krajową Radę Sądownictwa organu właściwego dla proponowania nominacji sędziowskich.
Ordynacja wyborcza:
-wybory miały być powszechne, równe i bezpośrednie a głosowanie tajne;


(…)

…, stanowiące podstawę ustroju politycznego i gospodarki rynkowej. Stanowiła ona, że organami Państwa w zakresie władzy ustawodawczej są Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, w zakresie władzy sądowniczej - niezawisłe sądy (przywrócenie zasady podziału władzy).

… a głosowanie tajne;
-wybory do Sejmu i Senatu miały być przeprowadzone w dwóch turach;
-uzyskanie mandatu poselskiego w pierwszej turze było możliwe po uzyskaniu bezwzględnej większości głosów w okręgu wyborczym;
-65% mandatów w izbie niższej (299 z 460), przyznano Komisji Rządzącej z PZPR na czele;
-pozostałe 35% mandatów (161 z 460) poddano pod wybory powszechne(z czego wszystkie 161 przypadło opozycji);
-w każdym okręgu wyborczym, co najmniej 1 mandat zagwarantowano dla kandydatów bezpartyjnych;
-senat w liczbie 100 senatorów miał zostać wyłoniony w całkowicie wolnych i demokratycznych wyborach;
-kadencja Senatu upływała wraz z kadencją Sejmu;
-rozwiązanie Sejmu pociągało za sobą koniec kadencji Senatu.
Sejm (pierwsza izba parlamentu była najwyższym organem władzy państwowej):
-prezydium Sejmu miało prawo…
… konstytucyjnej państwa w formule państwa prawa - „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”;
-wprowadzenie zasady pluralizmu politycznego państwa i mechanizmów politycznych funkcjonowania państwa demokratycznego;
-rewizję dotychczasowego ustroju gospodarczego, kształtowanie nowych stosunków społecznych i gospodarczych na zasadzie swobody…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz