Proces rekrutacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces rekrutacji - strona 1 Proces rekrutacji - strona 2 Proces rekrutacji - strona 3

Fragment notatki:

Istnienie i rozwój każdego przedsiębiorstwa jest uzależniony w dużym stopniu od doboru kadr - działań mających na celu pozyskanie odpowiednich ludzi i właściwe obsadzenie wolnych stanowisk. Dobór powinien więc zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, z odpowiednimi kwalifikacjami w określonym wymiarze czasu, na właściwym stanowisku. Jednym z etapów doboru kadr jest proces związany z celami strategicznymi organizacji - rekrutacja.
Rekrutacja oznacza pozyskiwanie przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję i polega na działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowanie potencjalnych kandydatów o organizacji i warunkach uczestnictwa w niej oraz na wytworzeniu pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia. Jest to zaplanowany, kosztowny proces, poprzedzony solidnymi pracami przygotowawczymi. Akcja rekrutacyjna jest odpowiednikiem kampanii marketingowej, lecz niejako odwróconej w swej istocie. Przedsiębiorstwo wchodzi na rynek pracy, identyfikuje tam kategorie i grupy kandydatów na pracowników i stara się ich zainteresować organizacją w taki sposób na nich wpływać, aby podjęli starania o przyjęci do pracy. Jest to taki sam sposób jak w przypadku akcji reklamującej produkt czy usługę, proces zwany AIDA( A wareness- świadomość, I nterest - zainteresowanie, D esie- chęć posiadania, A ction- działanie). Rekrutacja spełnia trzy podstawowe zadania :
- informacyjne - przedstawienie warunków pracy i zatrudnienia;
- motywacyjne - skupienie uwagi odpowiednich kandydatów;
- wstępną selekcję -eliminacja zgłoszeń nie odpowiadających wymaganiom stanowiska pracy;
Powinna być przeprowadzona w oparciu o następujące etapy : 1. Postawienie pytania : ,,Czy stanowisko jest potrzebne''
2. Przeprowadzenie analizy pracy Analizę pracy przeprowadza się najczęściej w przypadku, gdy zostaje zwolnione stanowisko. W przypadku dbałości o elastyczność organizacji jest procesem ciągłym, stale aktualizowanym. Określa ,,co” składa się na pracę na wakującym stanowisku, opisuje zadania, stosunek do przełożonego i formy łączności miedzy pracownikami.
Przeprowadzana jest na podstawie wywiadów z osobą poprzednio zajmującą
stanowisko, z jej przełożonym i związanym z nią personelem. 3. Określenie wymagań poszczególnych stanowisk w postaci opisu stanowisk oraz charakterystyki personalnej, w celu odpowiedniego doboru źródeł i form rekrutacji;
Opis stanowiska pracy to krótka charakterystyka stanowiska obejmująca podstawowe czynności i zadania na stanowisku, zakres odpowiedzialności, warunki i zasady pracy a także dodatkowe wymagania np. dyspozycyjność, praca w niedogodnych godzinach. Dla celów rekrutacji dokument powinien zawierać informacje o szkoleniach, możliwościach rozwoju i kariery.

(…)

… emerytalne, przyjęcia nowych pracowników maja na celu zwiększenie wielkości produkcji lub uzupełnienie stanu osobowego danego działu po przejściu danego pracownika na emeryturę. Spółka na bieżąco realizuje proces podnoszenia kwalifikacji pracowników stosownie do aktualnych wymogów i perspektyw rozwojowych. Poza obligatoryjnymi szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są szkolenia…
… przy obsadzaniu wysokich stanowisk lub w przypadku firm nie posiadających odpowiedniego personelu do pozyskiwania zasobów ludzkich (najczęściej są to małe firmy).
- urzędy pracy - zapewniają bezpłatne usługi, wstępną selekcje, możliwość skorzystania z pomocy doradców zawodowych. Zatrudniając osobę bezrobotną istnieje możliwość dofinansowania wynikająca z ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dn. 14.XII.1994(Tekst jedn.: Dz. U. Z 1997r Nr 25, poz.128, z późn. zm.) należą do nich:
- prawo korzystania z pożyczek z Funduszu Pracy na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla bezrobotnych(art.18 ust.1pkt 1), odroczenie spłaty, umorzenia częściowe lub całkowite (art.18 ust.4 i 8)
-prawo do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia bezrobotnych skierowanych w ramach prac interwencyjnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz