Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1946
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się - strona 1 Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się - strona 2

Fragment notatki:

Proces kształcenia jako związek nauczania i uczenia się:

proces nauczani – uczenia się perspektywie historycznej;

Proces nauczania  uczenie się ma swoją intymną naturę. Lekcja toczy się od
zdarzenia do zdarzenia.
Lekcja jest serią zdarzeń wciągających ucznia i oddziaływujących na niego.
Nauczanie to seria zdarzeń.
Ogniwa wymagają udziału nauczyciela i ucznia. Udział ich jest różny.
Nauczyciel musi sobie stawiać pytania o to, jak dziecko myśli:
- Jak dziecko postrzega świat? ( świat zewnętrzny, zjawiska, procesy, zdarzenia)
Poznanie może następować bezpośrednio bądź pośrednio
 bezpośrednio  poprzez wszystkie zmysły ( wzrok, słuch, dotyk, smak)
Przeżyciu może towarzyszyć obserwacja
 pośrednio  poprzez źródła gotowych wiadomości
III fazy procesu uczenia się:
1. Obserwacja ( tzw. zbieranie informacji na wejściu, inaczej aktywne spostrzeganie)
- obserwacja wrażeń, spostrzeżeń i wyobrażeń
2. Kojarzenie ( przetwarzanie informacji, opracowanie)
- zdefiniowanie problemu – przemyślenie rzeczy, selekcja informacji
3. Wyrażanie - umiejętność zapamiętania poprzez transfer nowej wiedzy w różnych
sytuacjach
Historyczne ujęcie procesu kształcenia:
J. A . Komeński – poszukiwał uniwersalnej metody nauczania, zwrócił uwagę na
poglądowość i poznanie zmysłowe. Według niego nauka nie powinna rozpoczynać się od
wyjaśnień słownych, ale do obejrzenia tej rzeczy. Zwrócił uwagę na zainteresowanie i
działanie. Ogromna wiara w metodę, a nie docenianie roli nauczyciela
J. H. Pestalozzi – nauczanie należy oprzeć na psychologii dziecka, wyodrębnił pewne
momenty:
I. Spostrzeganie przedmiotów
II Kształtowanie jasnych wyobrażeń spostrzeganych przedmiotów
III Porównywanie przedmiotów. Kształtowanie pojęć
IV. Nazwać inaczej słowa – rozwój mowy.
Zwrócenie uwagi na aktywność nauczyciela. Samodzielność dzieci w poszukiwaniu świata.
Brak związku nauczania elementarnego z teorią nauki.
J.W Dawid – jest twórcą koncepcji nauki o rzeczach. Opracował jako pierwszy kartkę
obserwacji dziecka. Nauczanie przedmiotu musi opierać się całkowitym procesie
psychicznym.
OGNIWA :
I.
Bezpośrednie – poznawanie rzeczy, postrzeganie przez zmysły
II.
Przeróbka wewnętrznego materiału
III.
Reakcja ruchowa
OGNIWA PROCESU POZNAWCZEGO:
I.
Pobudzenie uczniów do spostrzegania
II.
Przedstawienie materiału konkretnego
III.
Prowadzenie i kojarzenie materiału
IV.
Uogólnianie ( pojęcia, definicje, prawa, reguły)
V.
Zastosowanie
 Przywiązanie uwagi do myślenia abstrakcyjnego
J. F. Herbart – sztywny regulamin, podział treści nauczania na przedmioty, przekaz
werbalny, częsta kontrola wyników nauczania, słaby nacisk na samorzutną twórczość
uczniów, współzawodnictwo, uczniowie na ogół są pasywni, dominuje uczenie się pojęciowe
STOPNIE FORMALNE:
I.
Jasność
II.
Kojarzenie
III.
System
IV.
Metoda
Ziller Rein – doskonałi rozwinięcia stopni herbartowskich:
I.
Przygotowanie
II.
Przedstawienie
III.
Połączenie
IV.
Zebranie
V.
Zastosowanie
- operacja, wiedza uprzednia, dobre strukturyzowanie
W. Okoń – jego ogniwa procesu kształcenia to:
I. Uświadomienie uczniom celów i zadań kształcenia
II. Poznawanie nowych faktów, nabywanie pojęć
III. Poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy
IV. Przechodzenie od teorii do praktyki
V. Wykonywanie zadań praktyczno-wytwórczych
VI. Sprawdzanie osiągnięć
Feverstein – trzy fazy uczenia się:
I.
Obserwacja
II.
Kojarzenie
III.
Wyrażanie

ogniwa procesu nauczania – uczenia się;
Ogniwa dydaktyczne:
To zestaw werbalnych komunikatów kierowanych do ucznia. Najczęściej są to wypowiedzi
ustne lub pisemne, ale w przypadku bardzo małych dzieci może to być gest, obraz.
 Komunikaty służą jednemu celowi – wpieraniu procesu uczenia się. Służą
przenoszeniu się stanu umysłu ucznia w kolejny stan.
!!! Dewey mówił, że 2/3 w szkole się mówi, a 2/3 mówi nauczyciel.
 Komunikaty na lekcji służą uczeniu się
 Procesy, które składają się na akt uczenia się, są w znacznej mierze pobudzone
wewnętrzni, dlatego ważny jest związek motywacji z uczeniem się.
Na proces uczenia się wpływają działania wewnętrzne, a także działania zewnętrzne.
Nauczanie - składa się z działań zewnętrznych wobec ucznia, zaprojektowanych w celu
wspomagania wewnętrznych procesów uczenia się.
Ogniwa procesu dydaktycznego i ich związek z procesami uczenia się:
1) Przyciąganie uwagi
2) Poinformowanie ucznia w celu uczenia się
3) Pobudzenie przypominania materiału
stanowiącego warunki wstępne
4) Przedstawienie materiału bodźcowego (
materiału nauczania)
5) Kierowanie przebiegiem uczenia się
6) Wywołanie zachowania wykonawczego
7)Dostarczenie
informacji
zwrotnej
dotyczącej
poprawności
zachowania
wykonawczego
8) Ocena zachowania wykonawczego
9) Wzmocnienie trwałości
wyników uczenia się
i
transferu
1) Recepcja wzorców impulsów nerwowych
2) Uruchomienie procesu wykonawczokontrolnego
3)
Odzyskanie
wcześniej
wyuczonego
materiału z pamięci długoterminowej
4) Wydobycie cech wyróżniających dla
umożliwienia percepcji selektywnej
5)Kodowanie
systematyczne,
wskazówki
naprowadzające na odzyskiwanie materiału
z pamięci
6) Uruchomienie organizacji wypowiedzi
7) Wprowadzenie wzmocnienia
8)Uruchomienie odzyskiwania z pamięci,
umożliwienie zajścia wzmocnienia
9) Dostarczanie strategii i wskazówek
naprowadzających,
potrzebnych
dla
odzyskiwania wiedzy z pamięci
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz