Proces badawczy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces badawczy - wykład  - strona 1 Proces badawczy - wykład  - strona 2 Proces badawczy - wykład  - strona 3

Fragment notatki:

Proces badawczy - planowanie badania oraz jego przebieg Projekt badań - pojęcie szersze od koncepcji badań . Projekt zawiera jeszcze - harmonogram oraz kosztorys. Etapy procesu badawczego. - Badanie jest procesem złożonym z etapów Przygotowanie koncepcji badania
Przygotowanie technik badawczych
Dobór zjawisk, z którymi badacz wchodzi w kontakt przy zbieraniu materiałów
Zbieranie materiałów
Krytyka, selekcja, wstępne opracowanie materiałów
Właściwe opracowanie materiałów i otrzymanie wyników łącznie z ich interpretacjami
Przygotowanie elaboratu zawierającego opis przebiegu badania oraz udokumentowane wyniki. 1+2+3 - faza przygotowania 4 - faza terenowa 5+6+7 - faza opracowywania wyników Koncepcja badawcza - ogół zjawisk oznaczonych przez termin objętych badaniem, na które rozciąga się wnioski. Koncepcja badawcza jest to ogół ustaleń dotyczących celu głównych faz i aspektów procesu badań z wykorzystaniem wyników włącznie. Ustalenia maja postać twierdzeń, dyrektyw lub pytań zależnie od tego, jakiej fazy czy aspektu badań dotyczą. Znajdują w nich wyraz decyzje dotyczące poszczególnych zadań badawczych. Ustalenia powinny tworzyć zwartą całość. Koncepcja stanowi główną część projektu badań. Nie istnieją utarte sposoby przygotowania koncepcji gwarantującej powodzenie. W badaniach socjologicznych koncepcja badawcza rzadko jest z góry w pełni opracowana i bardzo rzadko nie zmienia się w toku badań. Koncepcja badawcza powinna zawierać: (5W z angielskiego) Ustalenia badacza, po co robić badania
Jakimi metodami i technikami zamierza zbierać informacje
Z jakich źródeł zamierza zbierać informacje
Do czego zmierza wykorzystać badania Składniki koncepcji badań: Problematyka badań Problematyka badań - ogół pytań problemowych, które sobie badacz stawia i na które chce dostarczyć jak najlepiej uzasadnionych odpowiedzi. Udzielenie takich odpowiedzi jest celem działalności badawczej. Stanowią one główne wnioski i zarazem rezultaty badań. Pytania źle postawione to takie, na które każda odpowiedź jest prawdziwa, bądź każda jest fałszywa. Możliwość pojawienia się pytań źle postawionych wiąże się z tym, że założeń pytania bezpośrednio nie sprawdza się w badaniu, zaś ich akceptacja może być wywołana różnymi względami poza poznawczymi. Pytania problemowe - badacz stawia w stosunku do obiektów problemowych (badania) Rodzaje pytań problemowych (podział): Kryterium logiczne odnosi się do pytań i odpowiedzi językowych i odpowiedzi, jakie możemy udzielić

(…)

… - potwierdzenie hipotezy
Hipoteza negatywna - falsyfikacja - obalenie hipotezy
Pytania problemowe i hipotezy mogą dotyczyć wszystkich rodzajów związków przy czym rodzaj ten nie należy tylko od typu obiektu:
Obiekty typu zbiór - cechy zbioru są pochodną cech poszczególnych jednostek tego zbioru np. studenci, zwierzęta, ssaki, ryby, ptaki
Obiekt typu system - cechy systemu zależą od relacji zachodzących między cechami obiektu np. uczelnia, społeczeństwo, przyroda, rodzina.
ale i od preferencji badacza.
Kryterium stopnia ogólności
Zdania ściśle ogólne (dotyczą badań reprezentacyjnych) - Sprawdzają się zawsze i wszędzie mają charakter nomotetyczny np. prawo Pascala zazwyczaj są to prawa naukowe nie posiadają własnych nazw.
Generalizacja historyczna - ma charakter ograniczenia czasowe przestrzenne i posiadają…
… materiałów specyficznych dla danego badania
techniki
oparte na obserwacji
oparte na komunikacji
bezpośredniej
pośredniej
wysoki stopień standaryzacji
obserwacja kontrolowana
rozmowa, wywiad kwestionariuszowy, respondent tego nie widzi
kwestionariusz, ankiety, ankietę respondent wypełnia sam
niski stopień standaryzacji
obserwacja niekontrolowana
wywiad swobodny dla rozróżnienia od wywiadu kwestionariuszowego
czysta kartka lub kartka z jednym pytaniem, techniki otrzymywania niestandaryzowanych odpowiedzi pisemnych
Inne techniki badawcze
Inne techniki badawcze - utrwalone ujęte w zapisanych dyrektywach wzory czynności potrzebnych do realizacji zadań badawczych lub ich części. Np. techniki doboru próby, statystyczne, kodowania, skalowania itp. Sposób badawczy - to wzory czynności potrzebnych do realizacji…
… - zbiorowości ludzkie, grupy, organizacje, instytucje itp. ich obiekty i cechy
System - dotyczy całości powiązanych ze sobą części składowych, których nie można sprowadzić do jednostek. Podobieństwo i różnice - np. czym różni się kobieta od mężczyzny - pytania dotyczące obiektu zmieniającego się w czasie, którego fazy porównujemy ze sobą. Pytania o zależność, np. Czy eutanazja jest zgodna z nauką kościoła…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz