Procedury uchwalania studium i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4361
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedury uchwalania studium i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - strona 1

Fragment notatki:

Ściąga, która przydała mi się na kolokwium z prawa administracyjnego:)
Procedura uchwal.studium1.uchwałę podejmuje rada o przystąpieniu do uchwalenia studium,rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag2.jako załączniki do studium stanowią tekst i rys. studium3wójt/burmistrz/prezydent przedst.uchwałę o uchwaleniuStudium wraz z załącznikamiwojewodzie w celu ustalenia ich zgodności z przep.prawn.4.jeż.gmina nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany lub uchwalając studium nie określiła w nim rozmieszczenia inwestycji celu publ.o znaczeniu krajowym lub woj.,wojewoda wzywa gminę do uchwalenia studium lub jego zmiany w określ.terminie5.wójt/burmistrz/prezydentDokonuje oceny aktualn.określonych studium i przedst.projekt ustawy do podjęcia przez radę6.wójt dokonuje obwieszczeniao przyjęciu uchwałyMiejscowy plan zagospod.Przestrzennego MPZPPodst.dok.planistyczny gminy.W MPZP określa się:1.przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodar.2.zasady ochrony i kształtow. ładu przestrzennego3.zasady ochrony środow.,przyrody i krajobrazu kulturow4.zas.ochrony dziedzictwa kult.i zabytków oraz dóbr kult. współczesnej5.wymag. wynikające z potrzeb kształtow. przestrzeni publ.6.parametry i wskaźniki kształtow. Zabudowy oraz zagospodarow. Terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw. zawodow.7.granice i sposoby zagospodarow.terenów lub obiektów podleg.ochronie8.szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym9.szczególne warunki zagospodarow.terenów oraz ograniczenia w ich użytkow. w tym zakaz zabudowy10.zas. modernizacji, rozbudowy i budowy syst. komunikacjii infrastruktury technicznej11.sposób i termin tymczasow. zagospodarow. urządzenia i użytkow. terenów12.stawki %, na podst. których ustala się opłatęAkty pr. miejscowego sytuację określ. podmiotów, jak również są podstawą do wydania decyzji budowl. i wywłaszczeń nieruchomościPro

Procedura uchwal.studium
1.uchwałę podejmuje rada o przystąpieniu do uchwalenia studium,rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag
2.jako załączniki do studium stanowią tekst i rys. studium
3wójt/burmistrz/prezydent przedst.uchwałę o uchwaleniu
Studium wraz z załącznikami
wojewodzie w celu ustalenia ich zgodności z przep.prawn.
4.jeż.gmina nie uchwaliła studium, nie przystąpiła do jego zmiany lub uchwalając studium nie określiła w nim rozmieszczenia inwestycji celu publ.o znaczeniu krajowym lub woj.,
wojewoda wzywa gminę do uchwalenia studium lub jego zmiany w określ.terminie
5.wójt/burmistrz/prezydent
Dokonuje oceny aktualn.
określonych studium i przedst.
projekt ustawy do podjęcia przez radę
6.wójt dokonuje obwieszczenia
o przyjęciu uchwały
Miejscowy plan zagospod.
Przestrzennego MPZP
Podst.dok.planistyczny gminy.
W MPZP określa się:
1.przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodar.
2.zasady ochrony i kształtow. ładu przestrzennego
3.zasady ochrony środow.,
przyrody i krajobrazu kulturow
4.zas.ochrony dziedzictwa kult.
i zabytków oraz dóbr kult. współczesnej
5.wymag. wynikające z potrzeb kształtow. przestrzeni publ.
6.parametry i wskaźniki kształtow. Zabudowy oraz zagospodarow. Terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw. zawodow.
7.granice i sposoby zagospodarow.terenów lub obiektów podleg.ochronie
8.szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz