Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie - strona 1 Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie - strona 2 Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie - strona 3

Fragment notatki:

Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie
Art. 31 ustawy z 17 maja 1989 roku z późniejszymi zmianami mówi, że prawo wniesienia wniosku do wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, dokonywanego przez ministra spaw wewnętrznych i administracji, przysługuje co najmniej 100 obywatelom polskim posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych.
Wnioskodawcy składają listę zawierającą ich notarialnie poświadczone podpisy potwierdzające treść wniosku i deklaracji o utworzenia kościoła lub innego związku wyznaniowego, imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz numer PESEL. Wnioskodawcy mogą wybrać spośród siebie co najmniej pięcioosobowy komitet założycielski reprezentujący ich w postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru.
Wniosek musi zawierać listę co najmniej 100 osób, informację o dotychczasowych formach życia religijnego i metodach działania kościoła lub innego związku wyznaniowego na terytorium RP, informację o podstawowych celach, źródłach i zasadach doktrynalnych, obrzędach religijnych, adres siedziby kościoła lub innego związku wyznaniowego oraz dane osób wchodzących do kierowniczych organów wykonawczych: imiona i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, nazwę, serię i numer dokumentu tożsamości, nr PESEL, statut. W przypadku wybrania komitetu założycielskiego wniosek powinien zawierać także podpisany przez wnioskodawców protokół z wyboru tego komitetu określający datę i miejsce wyboru oraz wszystkie dane (jak wyżej) osób wchodzących w jego skład.
Statut musi zawierać:
a) Nazwę Kościoła lub innego związku wyznaniowego różną od nazw innych organizacji
b) Teren działania i siedzibę władz
c) Cele działalności oraz formy i zasady ich realizacji
d) Organy, sposób ich powoływania i odwoływania, zakres kompetencji oraz tryb podejmowania decyzji
e) Źródła finansowania
f) Tryb dokonywania zmian w statucie
g) Sposób reprezentowania na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
h) Sposób nabywania i utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków
i) Sposób powoływania, odwoływania oraz kompetencje osób duchownych
j) Sposób rozwiązywania kościoła lub innego związku wyznaniowego i przeznaczenie pozostawionego majątku.
k) Organ rejestrujący może żądać wyjaśnień treści wniosku oraz sprawdzać jego dane.
Wniosek można odrzucić, gdy: zapisy w statucie są sprzeczne z ustawami chroniącymi prawo, porządek publiczny, zdrowie, moralność publiczną, władzę rodzicielską, prawa i wolności innych osób - decyzje w tej sprawie muszą zapaść do 3 miesięcy od daty wszczęcia postępowania wpisu do rejestru.


(…)

… kościelnej mającej swą stolicę poza granicami RP” i „żadna diecezja mająca swoją stolicę w RP nie będzie się rozciągała poza granice RP”. Biskup należący do Konferencji Episkopatu Polski nie będzie należał do krajowej Konferencji Episkopatu w innym państwie. Biskupa mianuje Stolica Apostolska, ale przedtem podaje jego nazwisko do poufnej wiadomości rządu RP. Konkordat wprowadził instytucję małżeństwa kanonicznego.
Biskupem, członkiem Konferencji Episkopatu Polski, może być tylko obywatel polski. Art. 8 - wolność sprawowania kultu.
Art. 9 - dni wolne na określone święta kościelne.
Art. 10 - małżeństwo kanoniczne ma takie same skutki jak małżeństwo cywilne. Oświadczenie woli ma być przekazane w ciągu 5 dni przez stronę kościelną do urzędu stanu cywilnego. W przygotowaniu nupturientów do związku…
… będzie się organizować zgodnie z wolą zainteresowanych naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych i przedszkolnych. Program nauczania religii opracowuje władza kościelna. Nauczyciel religii ma mieć upoważnienie od biskupa diecezjalnego (jeśli je straci, nie może uczyć religii). Nie precyzuje się jego wykształcenia. Jest możliwość wykonywania praktyk religijnych na koloniach i obozach.
Art. 14 - prawo do zakładania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz