PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI - strona 1

Fragment notatki:


24. PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI CENYTRALNEJ - łączenie funkcji rządzenia i funkcji o charakterze politycznym
- tradycyjna struktura aparatu administracyjnego - koordynacja działania aparatu administracyjnego bez żadnego aparatu pomocniczego  - kolegialność czy kierownictwo jednoosobowe → rozwój w kierunku kierowniczej roli szefa urzędu.
- zakres działania władz państwowych → związane przez ustawy lub akty administracyjne wyższego rzędu czy swobodne w działaniu. → podkreślano, że nie sposób przewidzieć wszystkich przypadków.
- stosunek administracji (pojęcie to zastąpiło pojęcie policji z XVIII w) do biurokracji (początkowo o pozytywnym znaczeniu; łączone z biuralizmem, tj. oparciem administracji na biurach złożonych z urzędników. → fachowość szła w parze ze wzrost liczby urzędników, a także z wyobcowaniem ich od społeczeństwa i formalizowaniem pracy).
25. PROBLEMY ORGANIZACJI ADMINISTRACJI TERENOWEJ - decentralizacja władzy
- instytucje autonomiczne
- udział obywateli w życiu publicznym
- regionalizm polityczny
26. ORGANY O KOMPETENCJI OGÓLNEJ I SZCZEGÓLNEJ Kompetencja ogólna - połączenie w ramach jednego właściwego organu, uprawnień z wielu dziedzin administracji publicznej. Organami o kompetencjo ogólnej są: wójt, starosta, wojewoda. Organy te zawsze obsługiwane są przez urząd, w ramach którego zespolone są dziedziny objęte kompetencją danego organu- urząd gminy, miasta, starostwo, urząd wojewódzki
Kompetencja szczególna - przypisana określonemu organowi wiązka uprawnień w zakresie jednego działu administracji. Organy te zwane również specjalnymi mogą funkcjonować zarówno w postaci administracji niezespolonej (administracja skarbowa, leśna, celna) lun administracji wojewódzkiej i powiatowej zespolonej. W ramach administracji zespolonej organy o kompetencji szczególnej działają pod zwierzchnictwem wojewody lub starosty.
27. ORGANY MONOKRATYCZNE (POJĘCIE I KREACJA) Organy monokratyczne - jednoosobowe, tylko 1 osoba upoważniona jest do wydawania decyzji. Może ona mieć swój aparat pomocniczy, ale nie może on podejmować rozstrzygnięć bez upoważnienia organu monokratycznego. Zalety organów monokratycznych: szybkość działania w określonym zakresie spraw; fachowa wiedza; jasno określona odpowie­dzialność. Stosunek organów kolegialnych do organów monokratycz­nych jest różnorodny - czasem organ kolegialny jest nadrzędny do monokratycznego a czasem jest odwrotnie. Organ kolegialny może decydować (Rada Gminy), inicjować, kontrolować, wydawać opinie lub jedno i drugie. Czasem organ monokratyczny musi mieć zgodę organu kolegial­nego lub odwrotnie.


(…)

…- doradcze
Komisje wspólne= przedstawiciele rządu + przedstawiciele określonej instytucji
30. MINISTROWIE MINISTERSTWA I INNE AGENDY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Ministrowie- dzielą się na ministrów resortowych, kierujących określonymi działami administracji rządowej i ministrów zadaniowych tzw. bez teki wypełniających zadania wyznaczone im przez premiera. Istotą tego urzędu jest specjalizacja przedmiotowa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz