Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowisko

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowisko - strona 1 Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowisko - strona 2 Problem rolnictwa, a Unia Europejska - Restrukturyzacja wsi - Wrzosowisko - strona 3

Fragment notatki:

Problem rolnictwa, a Unia Europejska 1. Integracja gospodarki polskiej z rynkiem europejskim. W procesie dostosowawczym Polski do struktur europejskich szczególnie wrażliwym sektorem gospodarczym jest rolnictwo. Wynika to zarówno z miejsca jakie zajmuje rolnictwo w protekcjonistycznej polityce Wspólnot (Wspólna Polityka Rolna absorbuje rocznie prawie połowę budżetu Unii Europejskiej), jak i z cech rolnictwa polskiego, takich jak bardzo wysokie zatrudnienie, rozmiary bezrobocia jawnego i ukrytego, rozdrobniona struktura agrarna, niski poziom wykształcenia i samoorganizacji rolników, słabe powiązanie producentów z przetwórczym przemysłem rolno - spożywczym i organizujący się dopiero rynek zbytu. Rynkowy mechanizm regulacji i trwałe tempo wzrostu gospodarczego przy zmieniającej się strukturze wytwarzania wymaga głębokich zmian w procesie produkcji rolniczej. Konieczność zmian wynika przede wszystkim z tego, że zmieniające się warunki otoczenia rolniczego w Polsce będą wymagały adaptacji rolnictwa do zmian w poziomie i strukturze popytu na produkty pochodzenia rolniczego. Ogólnie, sektor rolny ma tendencję do zmniejszania swego udziału w dochodzie narodowym w miarę jego wzrostu. Rozwijają się za to etapy przed - i poprodukcyjne rolnictwa: dziedziny wytwórczości dostarczające produkty zaopatrzeniowe dla rolnictwa i przetwarzające jego surowce. W rozwiniętych gospodarkach rynkowych surowce rolnicze stanowią względnie małą część wartości finalnej produktów żywnościowych. Zasadniczą część wytwarza tzw. agrobiznes (czy agroprzemysł), czyli zarówno przemysły zaopatrujące rolnika w środki produkcji, jak i rodzaje działalności gospodarczej związane z przetwórstwem, dystrybucją i marketingiem produktów pochodzenia rolniczego, a więc całym systemem gospodarczym zaopatrującym konsumenta w produkty żywnościowe. Sytuacja ta jest uwarunkowana głównie czynnikami popytowymi na rynku rolnym. Zmiana systemu gospodarowania w Polsce spowodowała przejście od stanu niedoboru do nadwyżek mocy wytwórczych i produkcji w rolnictwie. Powstała więc bariera popytu wewnętrznego, wzmocniona jeszcze zmianami w poziomie dochodów i gustach konsumenta (wzory "zdrowej diety"), jego stylu życia i dostępności oferty zagranicznej. Popyt na żywność wzrasta w Polsce rocznie średnio o 1%, a produkcja rolnicza może wzrastać o 2 - 2,5%. Powstają więc nadwyżki produkcyjne tradycyjnych surowców rolniczych, wymuszające zmiany po stronie warunków rolniczego wytwarzania również w warunkach polskich. Towar pochodzenia rolniczego musi być więc wysokoprzetworzony, o odpowiednich standardach jakościowych i odpowiednio sprzedany (przy zastosowaniu marketingu i uwzględnieniu gustów konsumenta). Prowadzić to będzie do sprzedaży głównie wysoko przetworzonej żywności i spadku udziału wartości surowców rolniczych wytworzonych przez rolników w ogólnej wartości produktów pochodzenia rolniczego. Również w eksporcie produktów rolniczych szansę na wzrost obrotów mają produkty wysoko przetworzone. Wzrost dochodów rolniczych będzie więc możliwy przede wszystkim poprzez uczestnictwo w procesie przetwarzania surowców rolniczych. Wymaga to łączenia się rolników i inwestowania w stadia poprodukcyjne procesu wytwarzania rolniczego, głównie w zakresie rozwoju przetwórstwa surowców rolniczych, ale także usług związanych z obsługą rolnictwa, czy agroturystyki.


(…)

… ścieków lub niesprawność tych urządzeń w osiedlach mieszkaniowych, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i innych obiektach, niesprawność kotłowni osiedlowych i przemysłowych , nieprawidłowości w zagospodarowaniu odpadów chemicznych pozostających po zabiegach ochrony roślin. Działania na rzecz ochrony środowiska
Podejmując działania na rzecz ochrony środowiska służby Agencji Własności Rolnej Skarbu
…, przejściowych środków ochrony przed konkurencją zagraniczną w sytuacji niepowodzeń na rynku wewnętrznym. Otwarcie rynku europejskiego będzie stanowić szansę dla dobrych przedsiębiorstw przemysłu rolno - spożywczego, które wygrały już konfrontację z konkurencją zagraniczną w latach dziewięćdziesiątych. Skala bezpośrednich inwestycji zagranicznych w polskim przemyśle rolno - spożywczym dowodzi, że ta dziedzina wytwarzania została uznana przez inwestorów zagranicznych za jeden z konkurencyjnych rynków. Udział bezpośrednich inwestycji zagranicznych zaangażowanych w przemyśle rolno - spożywczym wyniósł w latach 1990 - 1996 20% ogółu tych inwestycji w Polsce i 35% inwestycji ogółem w przemyśle. O rosnącej sile konkurencyjności polskiego przemysłu rolno - spożywczego świadczą również jego wyniki finansowe w porównaniu…
…, aby skorzystać z przewidzianych środków pomocowych przeznaczonych dla członków Unii Europejskiej. Program zmian restrukturyzacyjnych wsi
W dniu 13 lipca 1999 r. rząd przyjął wszechstronny program zmian restrukturyzacyjnych wsi pt. Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa, w dużej mierze obejmujący przedstawione wyżej podstawowe kierunki przemian i zadania. Mają one być zrealizowane…
… trzy priorytety. Zostały one inaczej sformułowane w Memorandum Rządu Polskiego, złożonym władzom Unii Europejskiej w lipcu 1997 roku.
Do priorytetów tych zalicza się: 1) Przygotowanie i wdrożenie spójnego programu polityki rozwoju wsi i rolnictwa wkomponowanego w program polityki strukturalnej państwa
Program obejmuje rozwój rolnictwa, jego otoczenia produkcyjnego oraz rozwój obszarów wiejskich…
…. Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem tezę, że dzierżawa odegra również znaczącą rolę w przemianach struktury obszarowej gospodarstw w naszym kraju. Jednym z bogactw naturalnych Europy jest jej różnorodność biologiczna i krajobrazowa. Niestety, ta przyrodnicza różnorodność Europy ulegała na przestrzeni wielu lat stałemu ograniczaniu. Występujące na obszarze kontynentu cenne i unikalne obszary ponosiły…
… w środowisku naturalnym. Wydarzenia polityczne i społeczne, jakie nastąpiły w Europie poszerzają możliwy zakres działań sprzyjających ochronie jej różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Rozwija się współpraca międzynarodowa w dziedzinie ochrony środowiska oraz zwiększa świadomość społeczeństw i ich zainteresowanie zagadnieniami ekologii. W krajach Europy Środkowej zaznacza się tendencja zrywania…
… do właściwego magazynowania nawozów organicznych i kiszonek. Przygotowywany projekt ustawy o nawozach i nawożeniu nakłada obowiązek budowy takich urządzeń w okresie 5 lat od wejścia jej w życie.
Podobnie dofinansowane będą ze środków publicznych następujące inwestycje ekologiczne: budowa urządzeń przeciwdziałających erozji oraz dróg technologicznych wykonywanych w trakcie scalania gruntów, budowa urządzeń…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz