Prawznawstwo - Relacja między normą prawną a przepisem

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawznawstwo - Relacja między normą prawną a przepisem - strona 1

Fragment notatki:

RELACJA MIĘDZY NORMĄ PRAWNĄ A PRZEPISEM
Przepis prawny jest to wypowiedź zawarta w tekście aktu normatywnego. Ta wypowiedź stanowi calość gramatyczną i wyodrębnona jet jako art. § pkt.
Norma prawna to pewna regułą postępowania skonstuowana na podstawie przepisów prawnych, albo inaczej: zbudowana z elementów znaczeniowych zawartych w przepisach prawnych. Elementami treści normy prawnej są adresat, zakres zastosowania i zakres normowania.
Zakres zastosowania - to okoliczności, w których dana norm znajduje zastosowanie
Zakres normowania - klasa czynów nakazanych, zakazanych, dozwolonych.
Normy prawne wyrażają treść prawa, przepisy natomiast są formą słowną, zdaniową w którą treść ta jest ujęta.
Normy prawne są wyprowadzane z przepisów prawnych w drodze przeprowadzenie wykładni. Jeden przepis prawny może zawierać materiał do budowy 1 normy prawnej bądź wielu norm. Norma prawna może być zawarta nie tylko w różnych przepisach tego samego aktu normatywnego, ale i w przepisach w różnych aktach normatywnych leżących na różnych piętrach struktury hierarchicznej systemu prawa i należących do różnych gałęzi prawa - ustawa, rozporządzenie, zarządzenie.
Rodzaje przepisów prawnych:
► przepisy ogólne - lexgeneralis - to przepisy, które regulują szeroki zakres spraw, obejmują szeroki katalog adresatów, ustanawiają ogólne w dyspozycji reguły zachowania
przepisy szczegółowe - lexspecialis - regulują sprawy w sposób bardzo szczegółowy.
Rozróżnienie przepisów ogólnych i szczegółowych wynika najczęściej z systematyki aktu prawnego.

przepisy odsyłające ustanawiane są w celu uniknięcia kilkakrotnego powtórzenia w akcie normatywnym tych samych części. Przepisy odsyłające zawierają pewną wskazówkę, odesłanie, gdzie w jakim innym przepisie można znaleźć poszukiwane wzory zachowania się . Są to tzw. przepisy wewnątrzsystemowe, mogą one odsyłać do innych przepisów tego samego akty normatywnego, mogą też wskazywać inny akt normatywny. Dzięki przepisom odsyłającym można zmniejszyć objętość aktów normatywnych.
Odesłania pozasystemowe - wzorów zachowania poszukuję się w innych niż prawo systemach normatywnych. Występują najczęściej w postaci klauzul generalnych - są to odesłania do ocen interpretatorów prawa i służą uelastycznieniu prawa obowiązującego. Wśród przepisów odsyłających pozasystemowych wyróżniamy:
odesłania do wyraźnie sformułowanych kodeksów etyki zawodowej np. lekarskiej,
odesłania do pewnych szczególnych reguł moralnych np. zasady słuszności, sprawiedliwości, współżycia społecznego,
odesłania poprzez użycie zwrotów wartościujących do powszechnie uznawanych i dość jednolicie pojmowanych wartości np. dobro dziecka, dobro kultury, niewdzięczność.


(…)

… jak państwo było zorganizowane, jak działało w danym kraju i jakie obowiązywały normy prawne. Historia P i P odtwarza fakty i je systematyzuje, następnie próbuje wyjaśnić dlaczego istniały takie a nie inne instytucje, normy prawne. Próbuje wyjaśnić dlaczego system prawa, który powstał w jakimś kraju był przyjmowany w innym kraju kilka wieków później.
Historia doktryn politycznych i prawnych - zajmuje się tym co ludzie myśleli na temat państwa i prawa, ustala jak zapatrywali się na państwo i prawo humaniści, moraliści, politycy. Historię doktryn politycznych i prawnych interesują te poglądy, które są reprezentatywne dla poszczególnych epok, systemów politycznych.
Dogmatyka prawa - zajmuje się prawem aktualnie obowiązującym i prawem poszczególnych krajów, zajmuję się również prawem międzynarodowym i publicznym. Gdy jakieś przepisy przestają obowiązywać to zajmuję się nimi już historia prawa nie dogmatyka.
Całokształt obowiązujących norm prawnych, które obowiązują w danym kraju dzielimy na działy (gałęzie prawa). Odpowiednio mamy dogmatykę poszczególnych gałęzi prawa (gałęzią prawa zwaną prawem konstytucyjnym zajmuje się nauka o prawie konstytucyjnym). Dogmatyka prawa bada konkretne przepisy prawa, stara…
… sformułowania prawoznawstwo używany jest termin nauki prawne, nauki o prawie.
Nauka jest terminem wieloznacznym - jest to zespół twierdzeń o rzeczywistości, o sposobach poznawania rzeczywistości. Są to twierdzenia prawdziwe, prawdopodobne bądź twierdzenia uznawane za prawdziwe. Te twierdzenia są usystematyzowane i powinny być należycie uzasadnione. Wyodrębnione są różne dziedziny nauki. Najogólniej…
… badania.
Prawoznawstwo a kultura polityczna
Kultura polityczna jest częścią składową kultury. Kulturą nazywa się całokształt dorobku ludzkości zgromadzony i utrwalony w ciągu dziejów, stale wzbogacany nowymi dokonaniami twórczymi, wzbogacany wysiłkiem wszystkich społeczeństw.
Kultura polityczna obejmuje pewne wzorce, normy i wartości czy też zasady. One służą do osiągania celów jakie wyznaczają…
… prawa stanowionego i common law. Prawoznawstwo a wartości.
Każde państwo w swojej działalności kieruje się pewnymi wartościami. Wartości te znajdują wyraz w obowiązującym prawie. U podstaw każdego aktu stanowienia czy stosowania prawa leży ocena czyli wartościowanie. Nauka o wartościach określana jest jako aksjologia.
Przez wartość rozumiemy pewne realne byty, które istnieją obiektywnie, wyróżnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz