Prawoznawstwo - norma moralna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 959
Wyświetleń: 4123
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo -  norma moralna - strona 1 Prawoznawstwo -  norma moralna - strona 2 Prawoznawstwo -  norma moralna - strona 3

Fragment notatki:

Treść notatki mieści się na 22 stronach - zapisanych czcionką 10,5.
W opracowaniu poruszono m.in. następujące tematy: norma moralna, norma prawna, system prawa polskiego, hierarchia aktów prawnych, prawo miejscowe, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

A także m.in.: decentralizacja, dekoncetralizacja, społeczna gospodarka rynkowa, spadek, dziedziczenie ustawowe, rozrządzenia na wypadek śmierci, testament.
W notatce znaleźć można również m.in. takie zagadnienia jak: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie całkowite, ubezwłasnowolnienie częściowe, wady testamentu, przedawnienie, odwołanie testamentu, wykładnia testamentu, forma testamentu, testamenty zwykłe, testamenty szczegółowe.
Ponadto w opracowaniu znajdziemy również m.in.: powołanie spadkobiercy, zachowek, przyjęcie i odrzucenie spadku, przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza, prawo europejskie, prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawo prywatne, pierwotne prawo UE, wtórne prawo europejskie, rozporządzenia, zasada prymatu.
Notatka zawiera również kwestie dotyczące zagadnień takich jak: zasada bezpośredniej skuteczności prawa UE, zasada enumeratywnego upoważnienia jednostkowego, podstawa prawa, parlament europejski, obowiązki radnego, kompetencje rady gminy, prawo pracy.


(…)


odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności
zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi).
Kompetencje w stosunku do parlamentu
zarządza wybory parlamentarne
zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
posiada inicjatywę ustawodawczą
posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw
podpisuje ustawy…
…, wyznanie, orientację seksualną, a tak że bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nie określony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Nadzór i kontrola
Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy. § 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.
NIK - kontroluje i sporządza raport(zleca odpowiedniej jednostce wykonania i nałożenie kary).
Państwowa Inspekcja Pracy - może nie tylko kontrolować ale i ukarać daną firmę.
Stosunek pracy
Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem…
…, na których ciąży względem nich ustawowy obowiązek alimentacyjny, mogą żądać od spadkobiercy nie obciążonego takim obowiązkiem środków utrzymania w stosunku do swoich potrzeb i do wartości jego udziału spadkowego. Spadkobierca może uczynić zadość temu roszczeniu także w ten sposób, że zapłaci dziadkom spadkodawcy sumę pieniężną odpowiadającą wartości jednej czwartej części swojego udziału spadkowego.
Art. 939. § 1…
…. Przepisy traktatu nicejskiego określiły maksymalną liczbę deputowanych - 732 osoby bez względu na liczbę państw członkowskich. Regulamin Parlamentu Europejskiego przewiduje istnienie następujących org.:
- PREZYDIUM - które uregulowane jest art.16 regulaminu Parlamentu Europejskiego; Prezydium wybierane jest na 2,5 roku; składa się z Przewodniczącego, 14 Wiceprzewodniczących, 5 Kwestorów
- FRAKCJE (grupy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz