Prawoznawstwo - materiały

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 5124
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - materiały - strona 1 Prawoznawstwo - materiały - strona 2 Prawoznawstwo - materiały - strona 3

Fragment notatki:

Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: wady oświadczenia woli, pozorność czynności prawnej, błąd, groźba, stosunki i zdarzenia prawne, inicjacja stosowania norm prawnych, stosunek prawny, konstrukcja stosunku prawnego, rodzaje stosunków prawnych, rodzaje zdarzeń prawnych, klasyfikacja zdarzeń prawnych, czynności prawne, decyzje administracyjne. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: konstytutywne orzeczenia sądowe, instytucja przedstawicielstwa, przedstawicielstwo, przedstawicielstwo ustawowe, pełnomocnictwo, pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo rodzajowe, pełnomocnictwo szczególne, prokura, mocodawca i przedstawiciel, sposób i forma ustanowienia, zakres i rodzaje, ograniczenia i odpowiedzialność. Notatka zawiera także informacje dotyczące zagadnień takich jak: przeniesienie i substytucja, odwołanie i wygaśnięcie, obowiązywanie norm prawnych, zakres obowiązywania prawa, immunitet formalny – czasowy, immunitet materialny – trwały, nabycie mocy obowiązującej, utrata mocy obowiązującej, kolizje norm prawnych, reguły kolizyjne, stosowanie prawa, przebieg procesu stosowania prawa, legalna teoria dowodowa, stosowanie prawa w przypadkach nienormowanych. Ponadto, notatka porusza zagadnienia takie jak: budowa ustawy, oznaczanie przepisów ustawy i ich systematyzacja, projekt aktu wykonawczego.

ematyka formy czynności prawnej znajduje się w części ogólnej w art. 73 i n. KC. Artykuł w sposób syntetyczny opisuje pojęcie, rodzaje i skutki jej niedochowania, uwzględniając w znacznym stopniu nową w polskim prawie cywilnym formę elektroniczną.
I. Pojęcie formy czynności prawnych
Formę czynności prawnych normują art. 73 - art. 81 KC. Treść regulacji kodeksowej świadczy o rozróżnieniu pojęcia samej czynności prawnej od sposobu jej dokonania. Pierwotnie jednak to, co dziś określamy jako forma czynności prawnej, utożsamiane było z pojęciem samej czynności prawnej, stanowiło konstytutywny element jej definicji. „Pierwotne systemy prawne znamionował skrajny formalizm przybierający niekiedy wręcz kształt nader skomplikowanego rytuału prawnego”1. Istotnym elementem czynności prawnej jest sposób i forma składania oświadczenia woli. Celem przepisów o formie czynności prawnych jest uregulowanie sposobów formułowania treści czynności prawnej, czyli sposobów formułowania treści oświadczenia woli2.
forma czynności prawnej sensu stricto
Przez formę czynności prawnej rozumieć należy dopuszczalny lub zastrzeżony sposób złożenia oświadczenia woli (np. przez dowolne zachowanie się, jak np. aprobujący gest kiwnięcia głową, albo przez zachowanie się ściśle określone, np. udokumentowanie treści oświadczenia woli w akcie notarialnym).
KC przewiduje następujące sposoby składania (formy) oświadczeń woli: zwykłą formę pisemną, formy pisemne kwalifikowane (pismo z datą pewną, pismo z poświadczeniem podpisu, akt notarialny) oraz formę elektroniczną. Przepisy regulujące formę czynności prawnych określają też, jakie skutki wywołuje niedochowanie formy zastrzeżonej (np. złożenie oświadczenia woli ustnie zamiast wymaganej formy pisemnej albo sporządzenie tegoż oświadczenia pismem odręcznym zamiast w formie aktu notarialnego).
II. Zasada swobody formy czynności prawnej
Polskie prawo cywilne przyjęło zasadę, że - jeżeli ustawa nie stanowi inaczej - dopuszczalne jest wyrażenie oświadczenia woli przy pomocy jakiegokolwiek znaku, nie tylko znaku językowego.
Art. 60 KCZ zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wy

(…)

… - do jednostkowych czynności, np. sprzedaży konkretniej nieruchomości, procesowe - uregulowane w kodeksie postępowania cywilnego, do reprezentowania mocodawcy przed sądem. Pełnomocnictwo może być udzielone jednej osobie lub kilku osobom. Jeśli mocodawca ustanowił kilku pełnomocników mogą oni działać samodzielnie lub łącznie (wszyscy razem bądź ich określona liczba, np. wymagane jest współdziałanie dwóch…
….
Zarządzenia i uchwały terenowych organów rządowej administracji ogólnej i organów samorządów terytorialnych, ogłaszane są w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Nabycie mocy obowiązującej:
przepisy prawa same określają od kiedy obowiązuje akt prawny czy przepis prawa (norma prawna). Można wyróżnić 2 sposoby określania przez prawo od kiedy norma prawna obowiązuje:
mocą aktu prawnego zajmującego wysokie…
…, z kropką) ...";
  8)   wspólny dziennik urzędowy dwóch lub więcej urzędów centralnych - skrótem "Dz. Urz. ... (jak w pkt 7) ... i ... (jak w pkt 7) ...";
  9)   wspólny dziennik urzędowy ministra kierującego działem administracji rządowej i urzędu centralnego nadzorowanego przez tego ministra - skrótem "Dz. Urz. Min. ... (jak w pkt 5) ... i ... (jak w pkt 7) ...";
  10)  wojewódzki dziennik urzędowy
… KC i przepisy ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.).
W myśl art. 78 § 2 KC, oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej10.
Najogólniej rzecz biorąc, podpis elektroniczny przybiera…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz