prawoznawstwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3668
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawoznawstwo - strona 1 prawoznawstwo - strona 2 prawoznawstwo - strona 3

Fragment notatki:

Wyjaśniono czym jest zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, z notatki można się również dowiedzieć jak wygląda proces wykładni prawa, stosowanie i obowiązywanie prawa. Poruszono również temat luk prawnych i zasad obowiązywania prawa w czasie. Notatka ma bardzo ładną oprawę graficzną, dzięki której łatwo zapamiętać najważniejsze wiadomości.

--------------------------------------------------------------------------
OGÓLNE WIADOMOŚCI O PRAWIE
--------------------------------------------------------------------------
POMOCNICZE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
„… ut eleganter Celsus definit, ius est ars boni et aequi …”
- prawo jest, jak trafnie określa Celsus, sztuką (stosowania) tego, co dobre i słuszne
P R A W O
przedmiotowe
to określony zespół norm prawnych, porządkujący jakieś dziedziny życia
podmiotowe
to uprawnienie wynikające z prawa przedmiotowego
PRAWO - to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym
Prawo
powstaje w drodze ustanawiania norm
jest uporządkowanym zbiorem norm
jest nierozerwalnie związane z państwem
integralną cechą prawa jest przymus państwowy
Metody rozstrzygania konfliktów:
tryb umowny
tryb mediacyjny
tryb arbitrażowy
tryb adiudykacyjny
NORMA PRAWNA I JEJ WŁAŚCIWOŚCI
Norma prawna:
jest jedną z postaci norm społecznych
jest najmniejszym, stanowiącym strukturalną całość elementem prawa
jest regułą postępowania (zachowania)
jest regułą abstrakcyjną i generalną Abstrakcyjność normy prawnej oznacza, że wyznacza ona zachowanie takie, jakie zdarzyć się może w nieokreślonej liczbie przypadków
Generalność normy prawnej oznacza, iż jest ona kierowana do pewnej kategorii adresatów nie zaś do adresata wskazanego co do tożsamości
BUDOWA NORMY PRAWNEJ
Norma prawna = HIPOTEZA + DYSPOZYCJA + SANKCJA
HIPOTEZA - podaje okoliczności, w których adresatowi jest coś czynić nakazane, zakazane czy dozwolone
DYSPOZYCJA - przedstawia wzór pożądanego przez prawodawcę zachowania, ale wymagalnego tylko wówczas, gdy spełnią się warunki i okoliczności określone w hipotezie normy
SANKCJA - określa rodzaj dolegliwości, jakie prawodawca przewidział dla każdego, kto mimo iż spełniły się warunki podane w hipotezie normy prawnej, nie zastosował się do treści dyspozycji KONCEPCJA NORM SPRZĘŻONYCH
Norma prawna = norma sankcjonowana (H-D) + norma sankcjonująca (H-D)
Jedną z podstawowych zasad prawa w praworządnym państwie jest zasada:DOZWOLONE JEST WSZYSTKO, CO NIE JEST PRAWEM ZAKAZANE LUB PRZEZ PRAWO NAKAZANE
PRZEPISY PRAWNE
PRZEPISEM PRAWNYM nazywamy najmniejszą redakcyjną jednostkę aktu normatywnego, stanowiącą zawartą w akcie normatywnym wypowiedź, wyodrębnioną przez prawodawcę w całość gramatyczną

(…)

… uregulowany jest więcej niż jednym przepisem, które wzajemnie się wykluczają.
ZASADY OBOWIĄZYWANIA PRAWA W CZASIE
Akt normatywny obowiązuje od momentu jego wejścia w życie
Vacatio legis - okres pomiędzy opublikowaniem aktu prawnego (a w odniesieniu do aktów prawnych nie wymagających publikacji od momentu uchwalenia prawa) a jego wejściem w życie.
Lex retro non agit (ustawa nie działa wstecz)
Lex posterior derogat legi priori
(ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą)
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
(ustawa ogólna późniejsza nie uchyla wcześniejszej ustawy szczegółowej)
Lex specialis derogat legi generali
(prawo szczegółowe uchyla prawo ogólne)
Lex superior derogat legi inferiori
(prawo wyższego rzędu uchyla prawo niższego rzędu)
LUKI W PRAWIE
System prawny powinien być spójny…

Preambuła
Część ogólna
Część szczegółowa
Przepisy końcowe
Podpis osoby uprawnionej
ZDARZENIA PRAWNE
Zdarzeniami prawnymi nazywamy takie zdarzenia faktyczne, z którymi norma prawna łączy powstanie, zmianę lub ustanie konkretnego stosunku prawnego.
Fakty - to zdarzenia prawne, które od woli podmiotu są niezależne.
Działania - to zdarzenia prawne, które od woli człowieka są zależne.
Działania dzielimy na:
akty prawne - czynności zmierzające do wywołania skutków prawnych
czyny - grupa zdarzeń prawnych, gdzie nie jest istotne, czy wola osoby działającej skierowana była na wywołanie skutku w postaci powstania, zmiany lub wygaśnięcia stosunku prawnego, czy też nie.
ZDOLNOŚĆ PRAWNA jest właściwością podmiotu prawnego objawiającą się tym, że może on być podmiotem uprawnień i obowiązków.
ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI…
… zespół charakterystycznych dla tej gałęzi instytucji prawnych. Instytucją prawną nazywamy zespół przepisów normujących pewien typowy stosunek społeczny.
System prawa kieruje się wieloma zasadami. Trzy mają znaczenie fundamentalne:
zasada niesprzeczności - określa, że obowiązujące normy prawne nie mogą pozostawać ze sobą w sprzeczności.
zasada zupełności - głosi ona, że wszystkie dziedziny życia…
… PRAWNYCH jest to możliwość nabywania przez podmiot praw i zaciągania zobowiązań, przez własne podmiotu działanie poprzez czynności prawne.
ŹRÓDŁA PRAWA
Pod pojęciem źródeł poznania prawa rozumiemy wszystko to, z czego dowiadujemy się o treści norm prawnych (fontes iuris cognoscendi).
Pod pojęciem źródeł powstania prawa rozumiemy drogę prowadzącą do powstania prawa (fontes iuris oriundi).
ŹRÓDŁA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz