Prawo - zagadnienia ogólne - Stosunki cywilno-prawne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - zagadnienia ogólne - Stosunki cywilno-prawne  - strona 1 Prawo - zagadnienia ogólne - Stosunki cywilno-prawne  - strona 2 Prawo - zagadnienia ogólne - Stosunki cywilno-prawne  - strona 3

Fragment notatki:

Prawa dzielą się na: prawa administracyjne, prawa cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze itp. Zbiór przepisów prawnych kształtował się 2000 lat.
Prawo cywilne jest po to by regulować stosunki społeczne.
Stosunki cywilno-prawne regulowane są przepisami prawa cywilnego nazywamy stosunkami cywilno-prawnymi. Jest to stosunek najczęściej o charakterze majątkowym między równoległymi podmiotami. Stosunek cywilno-prawny dot. Dóbr majątkowych. Prawo cywilne najczęściej chroni tzw. dobra majątkowe. Prawo ma charakter majątkowy gdy można je wycenić w pieniądzu. Prawo cywilne niekiedy chroni także dobra niemajątkowe nazywane one są dobrami osobistymi: godność człowieka, jego imię i nazwisko, pseudonim, wizerunek człowieka, życie i zdrowie, nietykalność osobistą, tajemnicę korespondencji i inne. Stosunki między równorzędnymi podmiotami znaczy, że żaden z tych podmiotów nie może w świetle prawa niczego skutecznie nakazać innemu podmiotowi.
Źródła prawa cywilnego to inaczej akty prawne zawierające przepisy prawa np. konstytucja, ustawy, rozporządzenia to akty. Źródła prawa cywilnego - ustawa zasadnicza.: konstytucja 2.04.97r. (10.97r. weszła w życie).Art. 8 konstytucji zawiera, że jest aktem żywym. Za przepisy w Konstytucji: 77 - odpowiada państwo, gmina za szkodę wyrządzoną obywatelom, umowy międzynarodowe np. konwencja wiedeńska 1980r. o międzynarodowej umowie sprzedaży,, konwencja paryska 1883r. o ochronie własności przemysłowej, ustawy zwykłe: kodeks cywilny 1964r., rodzinny i opiekuńczy, prawo przewozowe, bankowe; rozporządzenia to akty wykonywane do ustaw tzw. akty prawa miejscowego np. uchwały gminy, tzw. rozporządzenia wojewody - gmina ustala stawki obowiązujące na jej terenie.
Podział prawa cywilnego.
Pandektystyka ( pendakta - 5 ) podział prawa cywilnego na 5 części ( w XIXw. - Pandektyści ). Część ogólna i prawo osobowe - wszystkie ogólne zasady prawa cywilnego, osobowe - dot. Podmiotów prawa cywilnego.
Prawo rzeczowe - reguluje uprawnienia osób do rzeczy.
Prawo zobowiązań zwane prawem obligatoryjnym.
Prawo spadkowe - reguluje majątkowe skutki śmierci człowieka.
Prawo na dobrach niematerialnych i prawo rodzinne i opiekuńcze.
Normy prawa cywilnego
Normy imperatywne - bezwzględnie obowiązujące, cechują się one tym, że nie można wyłączyć ich zastosowania wolą stron.
Normy dyspozytywne - przeciwieństwo norm imperatywnych są to normy których zastosowanie można wyłączyć wolą stron. Prawo cywilne tym się odznacza, że jest tutaj bardzo dużo norm dyspozytywnych - wpis - jeżeli strony nie postanowią inaczej.
Normy semiimperatywne ( semi - połowa ) - w połowie bezwzględnie obowiązujące. Normy twe bezwzględnie obowiązują w jednym kierunku.


(…)

… okoliczności sprawy postanowi dopuścić te dowody. ! Zasadą jest, że czynność prawna, której wartość przekracza 2.000zł powinna być dokonana w zwykłej formie pisemnej, natomiast umowa pożyczki, której wartość przekracz już 500zł też powinna być na piśmie.
Formy pisemne szczególne
! Zasadą jest , że niedochowanie formy pisemnej szczególnej powoduje nieważność czynności prawnej. Najdalej idącą formą szczególną…
… i musi być wywołany przez drugą stronę czynności prawnej chociażby dla jej winy. Błąd nie powoduje nieważności czynności prawnej skutkiem jego jest to, że możemy w ciągu roku od chwili w której dowiedzieliśmy się o tym, że działaliśmy pod wpływem błędu uchylić się od skutków złożonego oświadczenia woli. Groźba jest to zapowiedź spowodowania niekorzystnych następstw dla nas lub dla innych osób. Groźba…
… określone wnioski innymi słowy domniemania prawne rozkładają ciężar dowodu udowodnieniu pewnych faktów: domniemania prawne wzruszalne i niewzruszalne _ wzruszalne, które można obalić przeciwdowodami - jest ich więcej.
Powstawanie skutków cywilno-prawnych.
Źródłem skutków cywilno-prawnych są zdarzenia prawne czyli takie fakty, które powodują skutki prawne, a wiec powstanie lub zmianę, lub ustanie jakiegoś…
…: spółka jawna, komandytowa, wspólnota mieszkaniowa. Jednostki te posiadają zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową czyli możliwość pozywania i bycia pozwanym. Nie są to jednak osoby prawne. Różnią się tym od osób prawnych, że osoba prawna za swe zobowiązania sama ponosi odpowiedzialność. Natomiast za zobowiązania ułomnych osób prawnych ponoszą odpowiedzialność również członkowie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz