Prawo w społeczeństwie

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 1260
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo w społeczeństwie - strona 1

Fragment notatki:W pliku znajdziemy opracowanie takich zagadnień jak: funkcje prawa, tryby regulacji sporów, norma prawna, przepis prawny, fakty prawne, skuteczność prawa, źródła prawa, konstytucja w systemie prawa, obowiązywanie prawa, ustawa, elementy prawa administracyjnego, cywilnego, rodzaje podmiotów prawnych, wykładnia prawa - jej rodzaje, normy dyspozytywne.

Prawo, funkcje prawa z położeniem nacisku na kwestie rozstrzygnięcia konfliktów.
Prawo to system norm prawnych związanych genetycznie i funkcjonalnie z działalnością państwa, która dzieli się na poszczególne działy: karne, cywilne, pracy, administracyjne, rodzinne, finansowe, procesowe cywilne i karne. Działy te wchodzą w skład szerszych zespołów prawa publicznego i prawa prywatnego.
Prawo to zabezpieczenie interesu publicznego, ogranicza i chroni wolność, cywilizuje - tamuje instytuty antyspołeczne.
Funkcje prawa:
kontrolna,
dystrybutywna,
reguluje zachowania /funkcja rozstrzygania konfliktów/,
zabezpiecza.
Funkcja rozstrzygania konfliktów /funkcja regulacji/. Konflikt - niezgodność, sprzeczność interesów, poglądów, spór, zatarg, sytuacja, w której jedna ze stron występuje z jakimiś żądaniami, roszczeniami, twierdzeniami, którą druga strona kwestionuje. Prawo nie jest w stanie rozstrzygnąć wszystkich konfliktów, - jeśli mogą być przedmiotem prawa, konflikt musi się przerodzić w spór - musi się dać zdefiniować w języku prawnym. Funkcja prawa regulująca konflikt dotyczy tylko tej części, która da się przekształcić w spór.
Tryby regulacji sporów:
1 tryb kontraktowy - strony same umawiają się jak ten konflikt rozstrzygnąć,
2 tryb mediacyjno - koncyliacyjny - ugodowy - występują osoby trzecie tzw. mediator, który doprowadza do porozumienia stron, nie ma uprawnień władczych, nie jest sędzią, 3 tryb arbitrażowy - występują osoby trzecie, strony wybierają arbitra, który ma charakter władczy, strony muszą się mu podporządkować, 4 tryb sądowy - adiudykacyjny - występują osoby trzecie, modelem jest postępowanie sądowe, które przebiega wg ścisłych procedur i zasad a decyzje sędziego mają charakter władczy. Adiudykacyja - przyznanie podczas licytacji rzeczy, prawa własności osobie przebijającej ofertę, czyli dającej najwyższą cenę za daną rzecz.
Norma prawna, przepis prawny, fakty prawne, czyny, działanie, zaniechanie. Budowa normy prawnej.
Norma prawna to reguła postępowania, ustanowiona przez kompetentny organ państwa, np.: parlament, rząd, prezydenta, wojewodę skierowana do abstrakcyjnego adresata, określająca sposób postępowania w przewidzianej tą normą sytuacji.
Cechy normy prawnej:
dyrektywy powinnego postępowania,
mają charakter generalny - generalnie wskazują swych adresatów,
wskazują wzorce powinnego postępowania / zachowania nakazowego i zakazowego/ okoliczności, z których prawo wiąże skutki prawne oraz konsekwencje /sankcje/ związane z niezastosowaniem się adresata do norm postępowania,
Norma prawna składa się z trzech elementów: dyspozycji,
hipotezy,
sankcji.
Norma prawna składa się z trzech elementów: 1 hipoteza - określa adresata normy oraz okoliczności, w jakich ma ona zastosowanie,

(…)

… preambuł w pierwszych artykułach ustaw - podstawie ustawy o pomocy społecznej z 2004 roku.
Wykładnia prawa zbiór tekstów prawnych z zastosowaniem dyrektyw prawnych jest procesem, który składa się z wielu czynności, przede wszystkim to czynności interpretowania prawa zmierzające do ustalenia znaczenia i zakresu wyrażeń języka, jakim posługuje się prawo. Powody - za wykładnią przemawiają powody oraz racje…
….: w art. 2 par. 1 ustawy o pomocy społecznej: „pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobą i rodziną przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Art. 31 Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności…
… prawa w tym rozumieniu są również ustawy, które stanowią podstawę do tworzenia rozporządzeń w celu wykonywania ustaw. W zakresie opieki socjalnej źródłem prawa jest podporządkowanie ustawom konstytucyjnym RP. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej /dziennik ustaw nr 64 poz. 593/. Ustawa ta określa, kto i w jakim zakresie ma kompetencje do tworzenia aktów prawnych niższego rzędu…
…, ważne dla prawa, które rodzą skutki prawne. Fakty prawne dzielą się na: zdarzenia i zachowania. Zachowania dzielą się na: działania - świadome czynności podmiotu prawa, np.: fałszowanie pieniędzy, zaniechanie - brak powinnego działania nakazanego przez prawo, np.: obowiązek udzielenia pomocy człowiekowi w sytuacji zagrażającej jego zdrowiu lub życiu.
Podział działań: czyny - to takie zachowania…
…, dalej akty prawne niższego rzędu, zarządzenia i rozporządzenia. Podstawowym źródłem prawa stanowionego jest konstytucja.
Prawo kontraktowe ważne w prawie międzynarodowym /umowa międzynarodowa jest najważniejszym i podstawowym prawem/, istnieją również szczególne rodzaje umów tzw. układy zbiorowe.
Prawo precedensowe. Precedens to norma ogólna, która jest zawarta w decyzji sądowej a czasem decyzji…
… musi po pierwsze ustalić znaczenie wyrazów i zwrotów zastosowanych w tekstach prawnych. Należy sprawdzić, czy ustawodawca sam nie sformułował tzw. definicji legalnych - zwrotów i wyrażeń prawnych np.: bezrobotny, młodociany, tajemnica państwowa. Następnie przekonać się, czy można wyrażeniom języka prawnego nadać takie samo znaczenie, jakie mają one w języku potocznym np.: dziecko, matka, czy też istnieją racje…
…, zapłacił zaległe alimenty. 3 sankcja nieważności polega na uznaniu za nieważne czynności, których celem jest osiągniecie skutków prawych z powodu niezgodności tych czynności z obowiązującym prawem, również określana jako prawna bezskuteczność danej czynności np.: nieważny związek małżeński, jeśli jedna z osób już pozostawała w innym związku /bigamia/, lub umowa zawarta pod przymusem. Sankcja społeczna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz