Prawo urzędnicze - zagadnienia wstępne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2233
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo urzędnicze - zagadnienia wstępne - strona 1

Fragment notatki:

Prawo urzędnicze - zwrot ten należy do terminów wieloznacznych, w orzecznictwie i piśmiennictwie funkcjonuje jako zwrot prawniczy, nie mający odzwierciedlenia w tekstach prawnych. Jest ujmowany w znaczeniu węższym lub szerszym Szerokie rozumienie- utożsamiane często z pojęciem służby publicznej., obejmuje wszystkie osoby świadczące pracę w adm. publ. ,bez względu na podstawę zatrudnienia . -Osoby wykonujące pracę w charakterze pracowników ,świadczących pracę na podstawie pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, zwłaszcza funkcjonariusze tzw. Służb mundurowych tj. zmilitaryzowanych Wąskie znaczenie- rozumiane jako ogół norm prawnych odnoszących się wyłącznie do zatrudniania pracowników a wiec osób pozostających w stosunku pracy- umownym (zawarto umowę o pracę), lub pozaumownym(powołanych, mianowanych, lub wybranych na stanowisko lub do sprawowania funkcji) Zatrudnianie w służbie publ. wymaga szczególnych regulacji prawnych odrębnych od unormowań kodeksu pracy. Osoby zatrudnione w tym sektorze muszą być poddane regulacjom służącym wyeksponowaniu więzów prawnych łączących je z państwem i wspólnotami samorządowymi. Prawo wspólnotowe - zatrudnianie urzędników sektora publ. jest zastrzeżone dla przepisów szczególnych - zatrudnianie na stanowiskach związanych z bezpośrednim wykonywaniem funkcji władczych w celu zabezpieczenia ogólnych interesów państwa lub władzy publ., których sprawowanie wymaga zachowania szczególnego stosunku lojalności ze strony tych osób wobec państwa.
Funkcje prawa urzędniczego: (charakterystyczne dla prawa pracy) -Ochrania interesy stron stosunku pracy (pracodawcy, pracownika) ,ochrania interesy obywateli korzystających z usług świadczonych w adm.publ. i interesy państwa oraz wspólnot samorządowych
Realizuje funkcję organizatorska - promuje prawa człowieka i wpływa na kształtowanie się pożądanych postaw w stosunkach pracy
Rodzaje instytucji prawa urzędniczego : a) instytucje odrębne- nie mające odpowiednika w powszechnym prawie pracy(np. zawieszenie pracownika w czynnościach zawodowych, odpowiedzialność dyscyplinarna) -instytucje znane prawu powszechnemu mające szczególna treść w pragmatykach urzędniczych (zdolność do czynności prawnych, polecenia służbowe)
b) instytucje powszechnego prawa pracy - wspólne dla powszechnego modelu zatrudnienia (kodeksowego) i m. odrębnych (wyznaczonych pragmatykami urzędniczymi) - podstawowe zasady pracy czyli urlopy wypoczynkowe, instytucje ochrony rodzicielstwa, odpowiedzialność materialna pracownika, świadectwo pracy;
Taki podział p. urz. wynika z art.5 k. pracy -ustawowe odesłanie ogóle do kodeksu pracy spowodowane brakiem regulacji danej kwestii w przepisach szczególnych, zakres takie odesłania jest znaczący gdyż ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz