Prawo rzymskie - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie - ćwiczenia - strona 1 Prawo rzymskie - ćwiczenia - strona 2 Prawo rzymskie - ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

NAZWA
RODZAJ KONTRAKTU
OPIS
STRONY
BONAE FIDEI / STRICTI IURIS
ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KORZYŚĆ
ŚRODKI OCHRONY PROCESOWEJ
Pożyczka
Mutuum
REALNY
Jednostronny
Przeniesienie przez wierzyciela określonej ilości rzeczy na dłużnika, który oddać musi takie same rzeczy w określonym czasie lub na wezwanie wierzyciela.
1. WIERZYCIEL - musi być właścicielem
2. DŁUŻNIK - musi mieć zdolność do zobowiązywania się
Stricti iuris
Dłużnik ma obowiązek zwrócenia pożyczki.
Dla wierzyciela 1. Pieniądze - Condictio certae pecuniae
2. Inne - Condictio certae rei
Kontrakt powiernictwa
Fiducia
REALNY
Dwustronny niedoskonały
Pozbywca przenosił na nabywcę, za pomocą czynności prawnej uchwycenia ręką lub odstąpienia przed pretorem własność rzeczy, a nabywca zobowiązywał się do tego samego z powrotem w określonych okolicznościach.
1.POZBYWCA
2.NABYWCA
Bonae fidei
Początkowo jedynie moralny obowiązek nabywcy do zwrócenia własności. Dla pozbywcy
Pretorska skarga in factum
Skarga cywilna Actio fiduciae directa
Dla nabywcy
1. Actio fudiciae contraria
Kontrakt użyczenia
Commodatum
REALNY
Dwustronny niedoskonały
Komodant oddaje komodatariuszowi rzecz nieużywalną do bezpłatnego używania, z obowiązkiem jej zwrotu w oznaczonym czasie lub wynikającym z celu użyczenia.
KOMODANT KOMODATARIUSZ - jest tylko dzierżycielem Bonae fidei
Komodatariusz zobowiązany jest do szczególnego strzeżenia rzeczy (custodia). Dla komodanta
1. Actio commodati directa
Dla komodariusza
Actio commodati contraria
zatrzymanie rzeczy do czasu zwrotu nakładów wydanych przez komodatariusza
Kontrakt przechowania
Depositum
REALNY
Dwustronny niedoskonały
Deponent wręcza depozytariuszowi rzecz ruchomą , indywidualnie oznaczoną, do bezpłatnego przechowania z obowiązkiem zwrotu na każde żądanie deponenta.
Istniały także depozyty: sekwestrowy (w wypadku procesu o rzecz); konieczny (przechowanie np. po pożarze); nieprawidłowy (praktycznie pożyczka)
DEPONENT - nie musi być właścicielem
DEPOZYTARIUSZ - jest tylko dzierżycielem
Bonae fidei
Depozytariusz ma obowiązek zwrotu rzeczy na każde żądanie deponenta. Odpowiadał także za

(…)

… ma obowiązek zwrotu rzeczy na każde żądanie deponenta. Odpowiadał także za kradzież używania i za kradzież rzeczy. Dla deponenta
Actio in factum Actio depositi directa Dla depozytariusza
Actio in factum
Actio depositi contraria Kontrakt zastawu ręcznego
Pignus
REALNY
Dwustronny niedoskonały
Dłużnik (zastawca) dawał wierzycielowi (zastawnik) rzecz indywidualnie oznaczoną jako zabezpieczenie długu…

Bonae fidei
Zleceniobiorca zobowiązany był do wykonywania prac zgodnie z poleceniami.
Zleceniodawca musiał odebrać wykonane zlecenie oraz pokryć wszystkie koszty poniesione przez zleceniobiorcę. Dla zleceniodawcy
1. Actio mandati directa - (infamująca)
Dla zleceniobiorcy 1. Actio mandati contraria
K. spółki
KONSENSUALNY
Dwustronny
doskonały
Dwie lub więcej osób zobowiązywały się do wniesienia udziałów…

--------------------------
--------------------------
Przysięga wyzwoleńca
Iusiurandum liberti
WERBALNY
Jednostronny
Dotyczyła wykonywania przez wyzwoleńca pewnych prac na rzecz patrona. WYZWOLENIEC
PATRON
Stricti iuris
--------------------------
Dla patrona
1. iudicium operarum
Expensillatio
LITERALNY
Jednostronny abstrakcyjny
Służył do dokonywania nowacji przez przekształcenie istniejącego zobowiązania kazualnego na abstrakcyjne w drodze albo z zobowiązania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz