Prawo rzeczowe - Prawo własności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1680
Wyświetleń: 4032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - Prawo własności - strona 1 Prawo rzeczowe - Prawo własności - strona 2 Prawo rzeczowe - Prawo własności - strona 3

Fragment notatki:

ZAGADNIENIA OGÓLNE Pojęcie prawa rzeczowego (ujęcie przedmiotowe i podmiotowe) Termin „prawo rzeczowe” ma dwojakie znaczenie. Używany jest w znaczeniu przedmiotowym i podmiotowym.
Prawo rzeczowe w znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym.
Prawo rzeczowe w znaczeniu podmiotowym to prawo cywilne, które dotyczy rzeczy i ma charakter prawa bezwzględnego. Brak choćby jednej z tych cech powoduje, że dane prawo nie należy do kategorii praw rzeczowych. Przedmioty prawa rzeczowego Pojęcie rzeczy (art.45kc) Rzeczami są tylko przedmioty materialne, które mają 2 cechy:
materialny charakter
wyodrębnienie z przyrody
I podział rzeczy: rzeczy ruchome.
nieruchomości
Definicja nieruchomości (art.46k.c,art46 1 k.c) Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty) jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.
Podział nieruchomości:
nieruchomości gruntowe czyli grunty: grunty rolne i nierolne,
nieruchomości budynkowe czyli budynki,
nieruchomości lokalowe czyli części budynków.
Nieruchomości rolne (grunty rolne) - są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.
Rzeczy oznaczone co do tożsamości i co do gatunku II podział rzeczy na: oznaczone co do gatunku - są określane według cech rodzajowych i pozwalają nam wyodrębnić pewną grupę rzeczy np. samochód osobowy, oznaczone co do tożsamości - to te, które poprzez wskazanie indywidualnych cech pozwalają nam na określenie konkretnego, indywidualnego podmiotu (nieruchomość) Cześć składowa rzeczy i przynależności (art.47-52k.c) Części składowe rzeczy to coś co nie może być odłączone od rzeczy bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (np. drzewo na działce, dom na działce) Część składowa rzeczy nie może być odrębnym przedmiotem własności czyli nie można jej sprzedać , czy też obciążyć. (art. 47-50kc)
Przynależność - jest to odrębna rzecz ruchoma, która pozostaje z rzeczą główną w stałym i faktycznym związku, która jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej np. klucz do samochodu, koło zapasowe. Właścicielem przynależności jest właściciel rzeczy głównej. Gdy sprzedajemy rzecz główną to razem z przynależnością. (art. 51 - 52kc)


(…)

… wywłaszczenie
PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE Zagadnienia ogólne
PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE - to jedna z kategorii praw rzeczowych, obok własności i użytkowania wieczystego. (art.244-251kc)
Rodzaje ograniczonych praw rzeczowych: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka. Ustanowienie (art.245k.c.)
Do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się odpowiednio…
… rzeczowego ochrona jest skuteczna względem każdego, kto takie prawo narusza.
Zasada superficies solo cedit (por.art.191 k.c.)
Wszystkie grunty rolne i nierolne określa się zasadą SUPERFICIES SOLO CEDIT - „wszystko to, co jest trwale z gruntem związane dzieli los prawny tego gruntu” jest to podstawowa zasada prawa rzeczowego. (art.191 kc).Wszystko to, co znajduje się na gruncie należy do gruntu. To, co zostało wzniesione na gruncie należy do właściciela gruntu.
Podział praw rzeczowych, zamknięta lista praw rzeczowych
NUMERUS CLAUSUS- zasada zamkniętej listy praw rzeczowych.
Rodzaje praw rzeczowych:
prawo własności (prawo bezterminowe) art.140kc
użytkowanie wieczyste (prawo terminowe) - art.232 k.c.
prawo rzeczowe ograniczone art.244k.c.
TREŚĆ, ZAKRES I WYKONYWANIE PRAWA WŁASNOŚCI
Treść prawa własności…
… w księdze wieczystej, potrzebny jest także wpis do księgi wieczystej. Rodzaje praw rzeczowych ograniczonych
Użytkowanie (art.252-270k.c.)
Użytkowanie - na użytkowanie składają się 2 uprawnienia: prawo do używania rzeczy oraz prawo do pobierania jej pożytków. Użytkowanie polega na korzystaniu z rzeczy cudzej, a jego uprawnienie do czerpania korzyści jakie rzecz przynosi ogranicza się do pobierania pożytków…
…)
Wygaśnięcie (art.247,255,266,299k.c.)
Ograniczone prawo rzeczowe wygasa jeżeli przejdzie na właściciela rzeczy obciążonej albo jeżeli ten, komu prawo takie przysługuje, nabędzie własność rzeczy obciążonej. Użytkowanie wygasa wskutek niewykonywania przez lat 10. Użytkowanie ustanowione na rzecz osoby fizycznej wygasa najpóźniej z chwilą jej śmierci. Służebność osobista wygasa najpóźniej ze śmiercią…
… obciążonej. Źródła powstania służebności gruntowych: (art. 285-295kc)
czynność prawna,
orzeczenie sądu, (ustanowienie drogi koniecznej) zasiedzenie
orzeczenie administracyjne.
Służebności osobiste - nieruchomość można obciążyć na rzecz osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej, więc służebność osobista może być czynna jak i bierna, obciąża każdoczesnego właściciela…
… władztwa nad rzeczą. Posiadaczem jest zarówno ten kto faktycznie rzeczą włada jak właściciel (posiadacz samoistny) , jak i ten , kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny).
Zakaz naruszania posiadania odnosi się także do posiadacza w złej wierze. Ustawa przewiduje ochronę 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz