Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy - strona 1 Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy - strona 2 Prawo pracy - omówienie - Dni wolne od pracy - strona 3

Fragment notatki:

Czas pracy Czas pracy stanowi jedno z bardziej złożonych oraz społecznie i ekonomicznie doniosłych zagadnień prawa pracy. Jego prawna regulacja jest ważnym determinantem organizacji pracy, a jednocześnie wyznacza sferę chronionych interesów pracowniczych. Jest także jednym z czynników wyznaczających politykę zatrudnienia realizowaną w naszym kraju.
Nie ulega wątpliwości, iż ustalenie optymalnej w danych warunkach społeczno - ekonomicznych dobowej i tygodniowej normy czasu pracy oraz elastycznych form gospodarowania nim stanowić może stymulator wzrostu efektywności procesów pracy. Z drugiej jednak strony prawna regulacja czasu pracy określa ekstensywną normę zaangażowania pracownika w procesie pracy oraz ustala rozmiar „czasu poza pracą”, a więc czas przeznaczony na wypoczynek i realizację innych sfer aktywności społecznej człowieka. Stąd też w tej dziedzinie prawa pracy niezwykle ważne jest osiągnięcie rozumnego kompromisu pomiędzy organizatorską i ochronną funkcją prawa pracy.
Definicję czasu pracy zawiera art. 128 Kodeksu Pracy. Zgodnie z jego treścią czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji zakładu pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.
Tak więc czas pracy to nie tylko czas, w którym pracownik rzeczywiście wykonuje pracę, ale także czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości do pracy, lecz pracy nie świadczy z przyczyn leżących po stronie podmiotu zatrudniającego. W ramach przedstawionej definicji wyróżnić można następujące pojęcia:
gotowość do pracy to przebywanie pracownika w umówionym miejscu i czasie do dyspozycji zakładu pracy, z zamiarem wykonywania pracy, fizyczna i psychiczna możliwość wykonywania pracy (rozpatrywane łącznie);
pogotowie pracy ma miejsce wtedy, gdy pracownik zobowiązuje się do przebywania w określonym miejscu i czasie, posiadania możliwości podjęcia pracy, przyjęcia wezwania i natychmiastowego stawienia się do pracy;
wymiar czasu pracy jest to maksymalna liczba jednostek czasu ustalona na dobę, tydzień lub inny okres (lub określona w inny sposób), przez który pracownik jest obowiązany pozostawać w dyspozycji zakładu pracy;
dyżur jest to czas pozostawania przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy do dyspozycji zakładu pracy w tymże zakładzie lub innym wyznaczonym do tego miejscu; zgodnie z art. 144 KP czasu dyżuru pełnionego przez pracownika poza normalnymi godzinami pracy w zakładzie lub innym miejscu wyznaczonym przez zakład pracy nie wlicza się do czasu pracy, jeżeli podczas dyżuru pracownik nie wykonywał pracy. Czasem pracy jest także czas niewykonywania pracy.
Do czasu pracy wlicza się:
czas, gdy pracowni był do niej gotów, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy albo z powodu przestoju (por. art. 81 k.p.),


(…)


A. Czas pracy w ruchu normalnym
Przez pracę w ruchu normalnym będziemy rozumieć taką organizację pracy, która polega na tym, że praca nie jest wykonywana w dni ustawowo wolne od pracy i w dni ustalone prze pracodawcę jako dodatkowe dni wolne od pracy.
Polskie prawo pracy konstruuje dwa rodzaje podstawowych norm czasu pracy, w zależności od liczby dodatkowych dni wolnych od pracy w zakładzie pracy i od decyzji pracodawcy. Przy 39 dodatkowych dniach wolnych od pracy w roku kalendarzowym (przy czym w każdym kwartale musi być ich co najmniej 9), stosuje się następujące normy czasu pracy:
nie więcej niż 8 godzin na dobę,
nie więcej niż przeciętnie 42 godziny na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym, który nie może być dłuższy niż 3 miesiące.
Przy liczbie dodatkowych dni wolnych od pracy…
…. urzędnicy państwowi).
B. Czas pracy w ruchu ciągłym
Ruch ciągły polega na tym, że zakład pracy funkcjonuje stale, również w dni wolne od pracy. Taki system organizacji pracy wprowadza się przede wszystkim ze względu na technologię produkcji lub konieczność zaspokajania potrzeb ludzkich. Występują dwa zasadnicze systemy pracy w ruchu ciągłym:
praca trzyzmianowa,
Praca czterobrygadowa.
W systemie pracy…
… w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz ich zastępcy, nie przysługuje im żadna rekompensata,
główni księgowi, kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych zakładu pracy oraz zastępcy tych osób (personel kierowniczy),
pozostali pracownicy (pracownicy szeregowi).
Za pracę nadliczbową wykonywaną w dni, które dla tych osób są dniami roboczymi, żadna rekompensata nie przysługuje. Natomiast za pracę…
… zmierzających do ochrony życia, zdrowia i mienia lub usunięcia awarii. W celu ochrony pracowników pracodawca określił maksymalne wskaźniki dopuszczalności obarczania pracownika obowiązkiem pracy w godzinach nadliczbowych.
Tak zwane limity nadgodzin zostały ustalone w odniesieniu do norm dobowych, jak i w skali roku kalendarzowego. Dotyczą jedynie pracy wykonywanej nadliczbowo z powodów wystąpienia szczególnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz