Prawo podaży i popytu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podaży i popytu - strona 1 Prawo podaży i popytu - strona 2 Prawo podaży i popytu - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO PODAŻY I POPYTU Ogólne pojęcie rynku Prawo podaży i popytu (ppip) działa na rynku.
Aby wytworzone towary i usługi dotarły do konsumenta, muszą przejść przez proces wymiany towarowej.
Wymiana - to całokształt aktów kupna - sprzedaży zachodzących na rynku. Obejmuje zagadnienia: handlu, pieniądza, kredytu, wartości, ceny, ppip; odbywa się na rynku.
Rynek : nie tylko miejsce, na którym odbywa się sprzedaż i kupno, ale głównie - całokształt stosunków towarowo-pieniężnych. Na pojęcie rynku w sensie ekonom. składają się następujące elementy:
muszą istnieć sprzedający i kupujący
musi istnieć przedmiot wymiany (towar)
towar musi mieć cenę
Podział rynków → z pktu geogr.: 1/ lokalne, 2/ wewnętrzne, 3/ międzynar. (światowe)
→ z pktu widz. tego, co jest przedmiotem wymiany: 1/ towarowe (rolne, surowcowe, przemysłowe ...), 2/ usług, 3/ kapitału, 4/ pracy
Rynek doskonały : pewien model teoret. ekonomii, przydatny dla analiz naukowych, formułowania praw ekonom; w praktyce - rzadko występuje (lub wcale). Warunki wystąpienia rynku doskonałego:
przedmiotem transakcji jest towar jednorodny
na rynku występuje duża liczba sprzedających i kupujących
nikt z uczestników wymiany nie korzysta z przywilejów
ceny na poszcz. towary kształtują się pod wpływem ppip
Ogólna charakteryst yka ppip Ppip ujmuje współzależności między popytem, podażą i ceną w warunkach gospodarki towarowej. Stwierdza prawidłowość, że każda zmiana jednej z tych 3 wielkości wywołuje zmiany w pozostałych, tzn.
→ wraz ze wzrostem ceny rynkowej popyt na ogół maleje, zaś podaż rośnie;
→ gdy cena rynkowa spada - popyt na ogół rośnie, a podaż maleje.
Dwie „strony” (dwa aspekty) ppip:
1/ związek między wysokością ceny (p - price ) z jednej a popytem (d - demand ) i podażą (s - sale ) z drugiej strony:
→ ceny i popyt pozostają wobec siebie w stosunku odwrotnie proporcjonalnym - wzrost ceny powoduje obniżenie się popytu (p / - d \ ); spadek ceny powoduje wzrost popytu (p \ - d / )
→ ceny i podaż pozostają wobec siebie w stosunku wprost proporcjonalnym, tj. wzrost ceny jest bodźcem do wzrostu produkcji i w następstwie - do wzrostu podaży na rynku (p / - s /); spadek cen powoduje zaś spadek podaży (p \ - s \ )
2/ związek między popytem i podażą z jednej a ceną z drugiej strony:
→ jeżeli popyt na towary jest wyższy od ich podaży - ceny rosną (ds - p/)
→ jeżeli podaż towarów jest wyższa od popytu - ceny spadają (d

(…)

… nieelastyczny
→ Ep = 0; zmiana ceny nie wywołuje zmiany w popycie; = popyt sztywny; dotyczy towarów, których cena jest niska, a potrzeby w pełni zaspokojone (np. sól, zapałki) lub kiedy występuje stan wyższej konieczności (lekarstwa).
Im większy jest współcz. Ep od 1, tym większa jest elastyczność popytu, im mniejszy jest współcz. Ep od 1, tym mniejsza jest elastyczność popytu.
Znajomość cenowej elastyczności…
… i podaży - ilustracja graficzna
PM jest ceną równowagi rynkowej; jest to taka sytuacja na rynku, kiedy popyt i podaż są idealnie równe. Wtedy cena odpowiada dokładnie wartości towaru. W długich okresach czasu cena oscyluje wokół wartości.
RM - przy cenie niższej od PM powstaje nadwyżka popytu nad podażą (brak równowagi rynkowej), co - zgodnie z ppip - staje się przyczyną wzrostu ceny, a to z kolei…
… popytu; chodzi o odpowiedź na pytanie: w jakim stopniu zmieni się popyt pod wpływem zmiany dochodu?
Współczynnik dochodowej elastyczności
Miarą dochodowej elastyczności popytu jest relatywna zmiana wielkości popytu na dane dobro odpowiadająca relatywnej zmianie dochodów:
Ei = Δd/d : Δi/i Ei = współczynnik dochodowej elastyczności popytu na dane dobro
d = dotychczasowy popyt - przy dotychczasowych dochodach
Δ d = wzrost (zmniejszenie) popytu
i = dotychczasowe dochody (i - income)
Δ i = przyrost dochodów
Najprościej wyrazić dochodową elastyczność popytu w % stwierdzając, o ile % wzrośnie popyt na jakiś towar, gdy dochód na 1 członka rodziny zwiększy się o 1%
Należy oczekiwać, że współczynniki Ei będą niskie (a nawet ujemne) na art. żywnościowe, gdyż wzrost dochodu rodzin dobrze sytuowanych…
… nazywamy cenową elastycznością popytu. Pojęcie to wypracował Alfred Marshall. Jej miarą jest współczynnik cenowej elastyczności popytu:
Ep = Δd/d : Δp/p d = dotychczasowy popyt - przy dotychczasowej cenie
Δ d = wzrost (zmniejszenie) popytu
p = dotychczasowa cena
Δ p = wzrost (obniżka) ceny rynkowej
Ponieważ popyt zmienia się odwrotnie proporcjonalnie do ceny, to przyrost jednaj z tych wielkości występuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz