Prawo podatkowe - konstrukcja prawna podatku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 3115
Wyświetleń: 3815
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe -  konstrukcja prawna podatku - strona 1 Prawo podatkowe -  konstrukcja prawna podatku - strona 2 Prawo podatkowe -  konstrukcja prawna podatku - strona 3

Fragment notatki:

in.: wykonanie zobowiązań podatkowych; funkcje podatków; konstrukcja prawna podatku; klasyfikacja (systematyka) podatków; postępowanie egzekucyjne; organy egzekucyjne; kontrola podatkowa; dobrowolne podanie się odpowiedzialności; spółki prawa handlowego.

Dodatkowo notatka posiada ćwiczenia, np.: wszczęcie postępowania z urzędu i wszczęcie postępowania na wniosek strony; kto odpowiada za dług?; dobrowolne podanie się odpowiedzialności; terminy.

Prawo Podatkowe - Pani Wantowska.
Ćwiczenia 1.
Pojęcie prawa podatkowego - jest to ogół przepisów regulujących zasady postępowania, ustalania, oraz wygasania zobowiązań podatkowych.
Prawo podatkowe określa również obowiązki podatników, inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi o obowiązujących procedurach, które powinny być przestrzegane, przez organy podatkowe, oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonanie ich czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatków.
W Polsce prawo podatkowe tworzą:
Konstytucja.
Ordynacja podatkowa - normuje zagrożenia związane z powstaniem zobowiązania podatkowego, informacji podatkowych, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających, oraz tajemnicy skarbowej.
Ordynacja podatkowa jest podstawowym aktem prawnym, który normuje postępowania zgodne z prawem.
Ustawy materialne prawa podatkowego, które bezpośrednio regulują zagadnienia z zakresu każdego w podatków.
Ordynacja podatkowa została ujęta w ustawie z 29 Sierpnia 1997 roku. Przepisy tej ordynacji stosuje się do:
Podatków.
Opłat.
Nie podatkowych należności budżetu państwa (kary i grzywny).
Ordynacja podatkowa ma zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego. Stosujemy ja również do opłaty skarbowej, oraz opłat i podatków lokalnych.
Sprawy z zakresu prawa podatkowego, które należą do właściwości organów podatkowych.
Ordynacja podatkowa nie normuje:
rejestracji podatków;
kontroli skarbowej;
egzekucji administracyjnej;
odpowiedzialności karnej za przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
zasad składania deklaracji zeznań podatkowych uregulowanych w ustawach szczegółowych.
Udział prokuratora w sprawach objętych w szczególnych ustawach:
zasad rozstrzygania sporów o właściwość między organami, a sądami;
składania skarg i wniosków składanych przez podatników.
Zobowiązanie podatkowe.
Powstanie zobowiązań podatkowych jest kluczowym zagadnieniem prawa podatkowego, ze względu na konsekwencje prawne. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikający z obowiązku podatkowego zobowiązania podatnika, do zapłacenia na rzecz skarbu państwa, województwa, powiatu, lub gminy w wysokości, terminie, oraz miejscu określonym w przepisach prawa podatkowego.
Zgodnie z artykułem 21 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe powstaje:
Z dniem zaistnienia zdarzenia z którym ustawa wiąże powstanie takowego zobowiązania.
Z dniem doręczenia decyzji organu ustalającego i ustaleniem wysokości takiego zobowiązania.
Ad. 1.
Decyzja ustalająca (karta podatkowe, podatek od nieruchomości, osoby duchowne.)
Ad. 2.

(…)

… występującej w urzędzie skarbowym. Podmiotami czynnymi mogą być podmioty o szczególnej pozycji prawnej i będzie to:
pracodawca zobowiązanego;
bank;
prasa;
dłużnik zobowiązanego;
podmiot prowadzący działalność maklerską;
dłużnik zajętej wierzytelności. Do podmiotów czynnych należy zaliczyć takie organy jak:
Policja;
Urząd Ochrony Państwa;
Straż graniczna;
Organy wojskowe.
Organy te występują w roli:
Organu…
… np. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,
podatek od przyrostu majątku i może, to być podatek od spadków i darowizn.
konsumpcyjne od wydatków ich podatnikami są jednostki gospodarcze dokonujące obrotu towarowego z zagranicą, usługami natomiast faktyczny ciężar ponoszą nabywcy finalni, to są VAT i Akcyza, podatek od gier.
Opłata jest to danina publiczno - prawna…
… są:
należności celne;
podatek VAT;
podatek akcyzowy;
podatek od gier;
podatek importowy;
kary;
grzywny;
koszty postępowania. I stosuje takie środki jak:
zajęcie wynagrodzenia;
zajecie rachunków bankowych;
zajęcie ruchomości i praw majątkowych. Egzekucja śródków o charakterze obowiązków o charakterze niepieniężnym ta, egzekucja odbywa się tylko i wyłącznie z decyzji lub postanowienia. I tutaj organami…
….
Zaliczamy do nich: spółkę jawną, spółkę partnerską, komandytową, komandytowo akcyjną. Każda spółka osobowa musi posiadać umowę która powinna zawierać: firmę i siedzibę spółki, określenie wkładów przez każdego wspólnika i ich wartości, określenie przedmiotu działalności spółki i czasu trwania spółki jeśli jest oznaczona. Spółka jawna jest uregulowana z przepisów spółek handlowych artykuł 22 do 67…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz