Prawo podatkowe - 4 wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4711
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - 4 wykłady - strona 1 Prawo podatkowe - 4 wykłady - strona 2 Prawo podatkowe - 4 wykłady - strona 3

Fragment notatki:

w notatce można znaleźć zagadnienia takie jak: ulgi od podatku, zwolnienia podmiotowe CIT, pobór podatku CIT, podatek pośredni. VAT, podatnicy, metoda kasowa i memoriałowa, stawki podatku.

Prawo podatkowe - Dr Beata Kucia-Guściora
Wykład I Ustawa ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997r. (ze zmianami najbardziej aktualnymi).
Prof. Wójtowicz „Prawo podatkowe część szczegółowa i ogólna”.
Prof. Wójtowicz „Zarys finansów publicznych i prawa finansowego”.
Teoria podatków i część ogólna prawa podatkowego.
Pojęcie podatku.
Sformułowane w przepisach ustawy ordynacja podatkowa art.6.
Art. 6. Podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
Cechy stałe: jeżeli świadczenie spełni wszystkie te cechy to bezwzględnie to świadczenie jest podatkiem.
Cechy stałe:
Publicznoprawny charakter podatków wynika po pierwsze z tego, że prawo do nakładania podatku pozostaje wyłącznym atrybutem władzy państwowej.
Po drugie wynika z formy nakładania podatku - akt powszechnie obowiązującego prawa - ustawa podatkowa - konsekwencje regulacji konstytucyjnej - Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. stanowiąca w art. 84, iż "Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie".
Po trzecie o tym charakterze świadczy fakt na czyją rzecz pobierane są podatki - Skarb Państwa, gmina (osoby prawne).
Nieodpłatny charakter podatków polega na tym, że ze świadczeniem podatkowym nie wiąże się bezpośrednio żadne świadczenie wzajemne dla podatnika.
Przymusowe świadczenie oznacza, że jeżeli zabraknie elementu dobrowolności następuje element przymusowości.
Bezzwrotność oznacza, że podatek jest przyjmowany na rzecz budżetu w sposób definitywny i ostateczny.
Świadczenie pieniężne oznacza, że nie można zapłacić podatek w inny sposób tylko w formie pieniężnej (gotówkowej lub bezgotówkowej).
Każdy podatek w systemie podatkowym różni się od siebie.
Elementy konstrukcyjne podatku - elementy techniczne, zmienne:
Podmiot podatkowy.
Przedmiot opodatkowania.
Podstawa opodatkowania.
Ulgi i zwolnienia podatkowe.
Tryb i warunki płatności.
Art. 217 Konstytucji RP.
Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.
Ad. I. Podmiot podatkowy.
Podmiotami podatkowymi są każde ze stron stosunku podatkowego z jednej strony podmioty zobowiązane (podmioty bierne) a z drugiej strony podmioty uprawnione (podmioty czynne).
Podmioty czynne są to w szerokim ujęciu podmioty z jednej strony władne do nakładania podatku a z drugiej do poboru podatku. A w ścisłym znaczeniu są to organy podatkowe - organy reprezentujące państwo i samorząd (skarb państwa, gmina).


(…)

… i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
gminy w zakresie dochodów własnych,
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego (agencje rolnicze),
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, fundusze emerytalne i inwestycyjne.
Pojęcie ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego.
Rozważając zasady opodatkowania jakimkolwiek…
… kredytów (pożyczek) w związku z realizacją programu restrukturyzacji;
z tytułu nowych technologii.
Przychód jako podmiot opodatkowania - 2 przypadki:
Należności nierezydentów z tytułu odsetek, praw autorskich, znaków towarowych, opłat leasingowych, z tytułu działalności widowiskowych, reklamowych, kulturowych 20%.
Opłat za wywóz ładunków i pasażerów transporterem lotniczym i morskim przez nierezydenta 10…
…. Stawka może być wymierzona kwotowo (ilościowe ujęcie) lub procentowo (ujęcie wartościowe).
Stawki podatkowe.
Skala, stopa podatkowa jest to zbiór stawek podatkowych w danym podatku.
Możemy je podzielić na proporcjonalne i nieproporcjonalne (stałe).
W skali podatkowej proporcjonalnej stawki są stałe, niezmienne, bez względu na podstawę opodatkowania. Stawki od siebie nie zależą. Zmienia się podatek.
stała stawka podatkowa
W skali podatkowej nieproporcjonalnej stawki są zmienne. Wpływ na to ma podstawa opodatkowania.
Skala progresywna polega na tym, że im wyższa podstawa opodatkowania, tym wyższa stawka podatkowa. (obowiązuje)
Skala regresywna polega na tym, że wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania maleje stawka (nie obowiązuje).
Skala degresywna polega na tym, iż w miarę zmniejszania…
… co do zasady progresywna
18% - kwota wolna (po opodatkowaniu 556,02 zł)
32% - gdy suma dochodów jest podstawą opodatkowania
Wyjątek - pozarolnicza działalność gospodarcza - podatek liniowy 19% - prawo podatnika musi to zgłosić do 20 stycznia roku podatkowego. Konsekwencją wyboru tego podatku jest to że podatnik nie może rozliczyć się z małżonkiem i korzystać z ulg.
Czy podatek liniowy jest korzystny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz