prawo parlamentarne - wykłady

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1407
Wyświetleń: 3395
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo parlamentarne - wykłady - strona 1 prawo parlamentarne - wykłady - strona 2 prawo parlamentarne - wykłady - strona 3

Fragment notatki:


PRAWO PARLAMENTARNE
Wykładowca: dr S. Patyra
Egzamin 26.01.2013 sobota godzina 15.00 Test wielokrotnego wyboru tylko z notatek
Na wykładzie: konstytucja, regulamin sejmu
Problematyka kadencji Sposób obliczania długości kadencji
Przypadki skrócenia długości kadencji
Przypadki przedłużenia długości kadencji
Skutki zakończenia kadencji
Ad. I Kadencja - konstytucyjnie określony czas, w którym parlament wykonuje swoje funkcje ustawowe w jednym składzie pochodzącym z tych samych wyborów.
Sejm - brak wyborów uzupełniających Senat - w okręgu senatora wybory uzupełniające
Art. 98 ust.1
Kadencje trwają od dnia pierwszego zebrania sejmu. Kadencje sejmu i senatu są ze sobą powiązane. Pierwsze posiedzenie sejmu musi zwołać prezydent w ciągu trzydziestu dni lecz jeśli poprzednia kadencja była skrócona to w ciągu dni piętnastu. Kadencja kończy się na dzień przed pierwszym posiedzeniem nowego parlamentu (brak przerwy między kadencyjnej).
Prerogatywa - uprawnienie osobiste
Prezydent wskazuje marszałka seniora, który rozpoczyna pierwsze posiedzenie (kadencję).
Ad. III
Art. 228 ust. 7 - klauzula generalna określająca stany wyjątkowe
Art. 229, 230, 232 - trzy stany nadzwyczajne
Ad. IV
Zakończenie kadencji Trybunału Stanu
Dyskontynuacja prac ustawodawczych - przerwanie prac nad ustawami prowadzonych w trakcje danej kadencji (wyłączone projekty obywatelskie)
Problematyka organów wewnętrznych sejmu Autonomia parlamentu (Art. 112 Konst.) jest przejawem niezależności władzy ustawodawczej. = akt wykonawczy (regulamin sejmu)/uchwałę stawia się „na równi” z ustawą/konstytucją.
Art. 9 RS
Organy kierownicze (marszałek; prezydium sejmu) - podejmują decyzje w sprawie funkcjonowania parlamentu Organy pomocnicze - konwent seniorów, komisje
Marszałek Sejmu jest najważniejszym organem w parlamencie. 1997r. - przeniesienie wielu kompetencji z prezydium sejmu na marszałka; dekonstytucjonalizacja prezydium sejmu.
Kandydata na marszałka może zgłosić 15 posłów. Jeden poseł może popierać jednego kandydata
2009 r. wprowadzenie przepisu dotyczącego odwołania marszałka ze stanowiska. Konstruktywne odwołanie marszałka - wniosek zgłasza 46 posłów + kandydat na nowego marszałka. Wniosek następnie w ciągu 45 dni musi zostać rozstrzygnięty bezwzględną większością głosów
(50% + 1 głos). W przypadku v-ce marszałka potrzeba co najmniej 15 posłów; bezwzględna większość; brak następcy.
Kompetencje marszałka (17) są o charakterze nie zamkniętym:


(…)

… na pociągnięcie do odpowiedzialności
Art. 105 ust.3 KRP => większość kwalifikowana (3/5) Sankcje dla posła:
Zwrócenie uwagi
Upomnienie
Nagana Nietykalność osobista
Infla grandi - (na gorącym uczynku) wyjątek;
Nietykalność ta dotyczy zatrzymania procesowego
Ograniczenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej
FUNKCJE PARLAMENTU
Funkcja ustawodawcza - najważniejsza funkcja parlamentu Etapy drogi ustawowej…
… kontroli realizowane przez całą izbę
Wotum zaufania środki egzekwowania odpowiedzialności politycznej
Wotum nieufności
Absolutorium
Kontrola trybu ratyfikacji umowy międzynarodowej miękkie środki kontroli - n nie wywołują dymisji gabinetu Środki kontroli realizowane przez komisje sejmowe
Żądanie określonego zachowania się ministrów lub innych członków administracji rządowej
Dezyderaty
Opinie
Środki kontroli realizowane indywidualnie przez posłów
Interpelacje
Zapytanie
Pytanie w sprawach bieżących
Kontrola realizowana związana (funkcja europejska) z członkostwem Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej
Ustawa o współpracy rady ministrów, a sejmem i senatem z 10.2006
Ad. 1a
Wotum zaufania występuje w związku z tworzeniem rządu:
Art. 154 ust. 2 Art. 155 ust. 1 - wotum zaufania zwykłą większością głosów, brak wotum zaufania skutkuje skróceniem kadencji
Art. 160 KRP
W Art. 154 ust.3 sejm wybiera premiera i ministrów bez wotum zaufania.
Ad. 1b
Konstruktywne wotum nieufności jest jedyną formą odpowiedzialności solidarnej przed sejmem (Art. 158 KRP)
Indywidualne wotum nieufności dla ministrów (Art. 159 KRP)
Warunki wotum nieufności:
Nazwisko kandydata na nowego premiera
46 posłów
Ad. 1c
Absolutorium…
… gotowego projektu ustawy do sejmu przez konstytucyjnie określony podmiot z tym skutkiem prawnym, że sejm musi ów projekt uczynić przedmiotem swoich prac.
Art. 118 KRP => inicjatywa ustawodawcza przysługuje:
Co najmniej 15 posłom
Komisjom sejmowym z wyłączeniem komisji śledczych
Senatowi (komisja senacka - 10 senatorów) ≠ senatorom
Prezydentowi
Radzie ministrów
100000 obywateli
Rada ministrów może nadać…
… parlamentarnej
Czynne uczestnictwo w pracach izby.
Gwarancje nie zależności (nie zależność wobec innych organów państwowych) :
Niepołączalność mandatu incompatibilitas Art. 103 KRP ust.1 - niepołączalność sensu stricto => zakaz łączenia obowiązków posła z innymi funkcjami publicznymi np. Prezes NBP, NIK.
Art. 102 KRP - Nie można być równocześnie posłem i senatorem
Inmunitet: Materialny - Art. 105 ust.1 KRP…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz