Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 1 Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 2 Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu    s. 1/1  2009-11-23           USTAWA  z dnia 30 sierpnia 2002 r.     Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi      Dział I  Przepisy wstępne    Rozdział 1   Przepisy ogólne    Art. 1.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje postępowanie są- dowe w sprawach z zakresu kontroli działalności administracji publicznej oraz w  innych sprawach, do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw szczególnych  (sprawy sądowoadministracyjne).    Art. 2.  Do rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane są  sądy administra- cyjne.    Art. 3.  § 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i  stosują środki określone w ustawie.  § 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne  obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:  1) decyzje administracyjne;  2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy  zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzy- gające sprawę co do istoty;  3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym,  na które służy zażalenie;  4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji pu- blicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów  prawa;  Opracowano na pod- stawie: Dz. U. z 2002  r. Nr 153, poz. 1270,  z 2004 r. Nr 162, poz.  1692, z 2005 r. Nr 94,  poz. 788, Nr 169, poz.  1417, Nr 250, poz.  2118, Nr 264, poz.  2205, z 2006 r. Nr 38,  poz. 268, Nr 208, poz.  1536, Nr 217, poz.  1590, z 2007 r. Nr  120, poz. 818, Nr 121,  poz. 831, Nr 221, poz.  1650, z 2008 r. Nr  190, poz. 1171, Nr  216, poz. 1367, z 2009  r. Nr 53, poz. 433, Nr  144, poz. 1179, Nr  178, poz. 1375.  ©Kancelaria Sejmu    s. 2/2  2009-11-23   4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywi- dualnych sprawach;   5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i te- renowych organów administracji rządowej;  6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż  określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji pu- blicznej;  7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialne- go;  8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a.  § 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw  szczególnych przewidują  sądową kontrolę, i stosują  środki określone w tych  przepisach.    Art. 4.  Sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek  samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile  odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz