prawo - notatki

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo - notatki - strona 1 prawo - notatki - strona 2 prawo - notatki - strona 3

Fragment notatki:


Twórca teorii państwa jako organizacji suwerennej - Jean Bodin (Monarchia) oraz Rousseau (Lud jako całość)
Suwerenem w Polsce jest naród w zgodzie z art. 4
Terytorium obejmuje powierzchnię Ziemi w jego granicach, wody przybrzeżne, wraz z powierzchnią pod poziomem wody, niekiedy wyspy, enklawy lądowe, grunt pod ambasadami danego kraju, statki morskie i pokłady samolotów.
Apatryda - bezpaństwowiec, osoba, której żadne państwo nie uznaje za swojego obywatela. Apatrydą zostaje się tracąc obywatelstwo jednego państwa (np. wyjście za mąż za obcokrajowca, gdy prawo kraju ojczystego przewiduje w tej sytuacji "pójście kobiety za mężem"), nie nabywając jednocześnie obywatelstwa innego kraju. Pod zwierzchnictwem państwa. Państwo unitarne - forma państwa charakteryzująca się wewnętrzną jednolitością. Wszystkie jednostki administracyjne wchodzące w skład państwa są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym. Monarchie w Europie - Andora, Belgia, Dania, Hiszpania, Holandia, Liechtenstein, Luksemburg, Monako, Norwegia, Szwecja, Watykan, Wielka Brytania;
Federacje - państwa składające się z mniejszych, autonomicznych państw związkowych, ale posiadające wspólny rząd. Np. USA, Kanada, Brazylia, Meksyk, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Rosja, Indie, Pakistan, Malezja, Nigeria, Australia;
Republika - władza wybierana w wyniku wyborów
Twórcą podstawowych koncepcji prawa jest Z. Ziembiński
Cechy prawa komunalnego (common law) - podstawą wyrokowania jest prawo, zwyczaje oraz precedensy; duża rola ławy przysięgłych; każdy ma zagwarantowany proces z ławą przysięgłych, szczególnie w sprawach karnych; sędzia tworzy prawo poprzez wyroki, do których można się potem odwołać w kolejnych rozprawach dotyczących danego tematu; występuje w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Indiach, większość Afryki;
Prawo publiczne skupia normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego; chroni interesy ogólnospołeczne; organ + jednostka; zasada podporządkowania (strony nie maja równorzędnego stosunku prawnego); dominują przepisy bezwzględnie obowiązujące; konstytucyjne, administracyjne, finansowe, karne.
Prawo prywatne skupia normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu jednostek i regulacja stosunków pomiędzy nimi; chroni interesy indywidualne; jednostka-jednostka; zasada równorzędności stron; przepisy względnie obowiązujące; cywilne, rodzinne i opiekuńcze, pracy, ubezpieczeń społecznych Źródłami prawa według konstytucji są: konstytucja, ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawo stanowione przez organizację międzynarodową, ustawy i rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia, akty prawa miejscowego (hierarchicznie)


(…)

…, warunkowego umorzenia postępowania, odstąpienia od wymierzenia kary, skazania z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, skazania bez warunkowego zawieszenia kary
Sposoby wykonania kary - wykonanie kary w całości, zatarcie skazania, przerwa w wykonaniu kary, kary zastępcze, odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.
Główne zasady Konstytucji RP: suwerenności narodu, suwerenności…
… oraz ministrów, a mogą wejść w jej skład także wice prezesi RM oraz przewodniczący określonych w ustawach komitetów (np. Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych), a zatem jest organem kolegialnym. Konstytucja nie określa liczbowo składy RM (kompetencja w tej kwestii należy do Prezesa RM), nie wymaga również aby w jej skład wchodzili w-ce prezesi RM. RM może funkcjonować bez w-ce premiera albo z jednym…
… braku sprzeciwu osoby zmarłej (może poświadczyć rodzina)
Akt zgonu - wydawany przez Urząd Stanu Cywilnego, na podstawie karty zgonu wystawionej przez lekarza lub zakład służby zdrowia. Zgłaszając zgon należy oddać dowód osobisty zmarłego. Jest częścią księgi stanu cywilnego, przechowywane w USC lub archiwum państwowym. Obywatel może otrzymać jedynie odpis.
Ubezwłasnowolnienie całkowite - jeżeli wskutek…
…, Inspektor Ochrony Środowiska, Inspektor Inspekcji Handlowej, Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Lekarz Weterynarii.
Administracja niezespolona - część administracji rządowej w terenie podległa bezpośrednio centralnym organom administracji, tak jak to jest w przypadku urzędu skarbowego, czy urzędu celnego.
Do administracji niezespolonej należą: Dowódcy okręgów wojskowych, szefowie…
…, okręgowych urzędów górniczych i specjalistycznych urzędów górniczych, okręgowych urzędów miar i naczelnicy obwodowych urzędów miar, okręgowych urzędów probierczych i naczelnicy obwodowych urzędów probierczych, regionalnych zarządów gospodarki wodnej, izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, urzędów morskich, Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, urzędów statystycznych, urzędów żeglugi śródlądowej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz