Prawo nieletnich - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo nieletnich - wykład 7 - strona 1 Prawo nieletnich - wykład 7 - strona 2 Prawo nieletnich - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład nr 7 z dnia 3 kwietnia 2013 roku
Postępowanie rozpoznawcze
Zgodnie z art. 42 UPN postępowanie wyjaśniające kończy się wydaniem postanowienia:
o umorzeniu postępowania na podstawie 21UPN
o rozpoznaniu sprawy w:
postępowaniu opiekuńczo-wychowawczym
postępowaniu poprawczym
o przekazaniu sprawy prokuratorowi
o przekazaniu sprawy nieletniego szkole
Treść postanowienia:
dane dotyczące tożsamości nieletniego oraz jego demoralizacji
w sprawach o czyn karalny powinno ono zawierać:
dokładne określenie zarzucanego czynu
wskazanie podstawy prawnej
informacja o stosowanych środkach wychowawczych lub poprawczych
wykaz dowodów do przeprowadzenia lub ujawnienia na rozprawie
Rodzaje postępowania i kryteria jego wyboru
Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze - jeżeli sędzia uzna na podstawie danych materiałów, że ze względu na okoliczności i charakter spary oraz osobowość nieletniego, celowe jest zastosowanie środków wychowawczych lub leczniczych (42 par 2 UPN)
postępowanie poprawcze - jeżeli sędzia rodzinny uzna, że zachodzą warunki (czyn nieletniego, dobro nieletniego, warunki środowiskowe nieletniego, stopień demoralizacji) do umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym
O wydaniu postanowienia o rozpoczęciu sprawy nieletniego w jednym z ww. Postępowań decyduje nie przedmiot postępowania wyjasniającego (ustalenia w zakresie okoliczoności świadczących o demoralizacji i rodzaju czynu karalnego), ale uznanie sędziego co do celowości zastosowania określonych środków przeciwdziałania demoralizacji.
Postępowanie opiekuńczo-wychowawcze
podsporządkowane jest przepisom KPC trybu nieprocesowego - 20UPN
prowadzi je sąd rodzinny (zgodnie z art. 509KPC)
stanowi ono kontynuację postępowania wyjaśniającego i jego celem jest:
konkretyzacja ustaleń dokonanych w postepowaniu wyjaśniającym
kontrola prawidłowości dokonanych ustaleń
Przebieg postępowania:
regułą jest, że rozpoznanie sprawy dokonuje się na posiedzeniu z wyłączeniem jawności (chyba, że uzasadnia jest względem wychowawczym)
nieletni jest stroną postępowania jednak sąd (zgodnie z art 573KPC) może ograniczyć lub wyłączyć osobisty udział małoletniego w spotępowaniu, jeżeli wymagają tego względy wychowawcze
postępowanie kończy się wydaniem postanowienia o:
umorzeni postępowania
rozpoznaniu sprawy w trybie postępowania poprawczego (w trakcie sąd może zmienić tryb postępowania, jeżeli wskazują no to okoliczności)


(…)

… wychowawczego lub leczniczego
Postępowanie poprawcze
Zasada ogólna: podporządkowane jest przepisom postępowania KPK z uwzględnieniem tych zmian wprowadzonych przez UPN.
Postępowanie o rozpoznaniu sprawy w trybie poprawczym zastępuje akt oskarżenia (wyjątek od zasady skargowości)
Wyłączenia przewidziane w UPN:
ratio legis prepisu art. 48 upn - wyeliminowanie z postępowania poprawczego tych przepisów kpk…
… w toku prowadzonej rozprawy na podstawie UPN odstępuje od kilku zasad procesowych:
nie występuje oskarżyciel (jak w kpk)
nie ma aktu oskarżenia (postanowienie o rozpoznaniu sprawy)
regułą jest prowadzenie rozprawy z wyłączeniem jawności
ograniczenie nieleteniego na rozprawie ograniczone jest do wysłuchania nieletniego przed sądem (ograniczenie zasady kontradyktaryjności procesu)
Zakończenie postępowania…
… karalnego, stronom przysługuje również odwolanie co do faktu popełnienia czynu i jego kwalifikacji prawnej. Ustawodawca dopuścił zatem możliwość zakwestionowania także ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia. Chodzi o:
niepełnośc postępowania dowodowego
przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz