Prawo międzynarodowe publiczne- test 11

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne- test 11 - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne- test 11 - strona 2

Fragment notatki:

1. Błękitne hełmy : a: są uznawane za część ONZ, a żołnierze za pracowników ONZ b: są uważane za część ONZ, ale żołnierze nie są uważani za pracowników ONZ, gdyż obejmuje ich jurysdykcja państwa z którego pochodzą c: nie mogą być uznane za część ONZ, gdyż są pod jurysdykcją państwa z którego pochodzą 2. Celem tzw. wojskowych misji obserwacyjnych jest: a: pomoc b: monitorowanie przestrzegania prawa
c: tzw. peace making 3. Peace building oznacza: a: tworzenie pokoju metodami dyploacji za zgodą stron b: budowanie pokoju metodami długotrwałych działań w stronę demokracji c: utrzymywanie pokoju 4. Peace keeping oznacza: a: utrzymywanie pokoju b: monitorowanie przestrzegania prawa c: budowanie pokoju 5. Od 2003 roku w Iraku trwa: a: peace building b: peace keeping c: peace making d: operacja sił pokojowych 6. ZO ONZ podejmuje decyzje w sprawie włączenia do katalogu spraw ważnych wymagających decyzji większością 2/3 głosujących i obecnych: a: zwykłej większości b: większości 2/3 głosujących i obecnych c: większości bezwzględnej d: większości 3/4 całego ZO 7. Jeżeli czynności dokonała osoba, którą nie można traktować jako upoważnioną do reprezentacji, jej czynność jest: a: nieważna b: bezskuteczna c: ważna, ale wadliwa d: ważna 8. Negocjacje : a: muszą być pisemne b: mogą być nieoficjalne c: muszą być oficjalne d: nie mogą być ustne 9. Negocjacje kończą się: a: przyjęciem tekstu traktatu b: przyjęciem traktatu c: sformuowaniem treści traktatu d: umocowaniem tekstu traktatu 10. PMP nie ingeruje w sprawy dotyczące: a: obywatelstwa b: uchodźctwa c: apatrydów d: bezpaństwowców 11.Wskaż zdanie właściwe: a: Apatrydą jest osoba która z chwilą narodzin nie nabyła żadnego obywatelstwa b: Bezpaństwowiec może uzyskać obywatelstwo RP , które wręczy mu Prezydent RP c: Apatrydą jest osoba którą pozbawiono obywatelstwa i nie nabyła innego c: Bezpaństwowiec nie może uzyskać obywatelstwa jeśli posiadał wcześniej inne 12. Przyjęcie traktatu nie może być dokonane : a: większością bezwzględną b: przez złożenie podpisu c: przez parafowanie d: przez złożenie podpisu ad referendum 13. Państwo suwerenne nie może się powołać na: a: zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne b: zakaz użycia siły i groźby użycia siły c: nie obowiązywanie go norm ius cogens 14. Jeżeli Państwo X na podstawie umowy z państwem Y w zamian za korzystanie z dróg wprowadzi zwolnienia wizowe to jest to przykład: a: kondominium b: protektoratu c: służebności d: cesji 15. Jeżeli na terenie Państwa X czasowo władze wykonują Państwa Y i Z z powodu braku efektywnej władzy to jest to przykład a: protektoratu zależnego b: kondominium c: protektoratu niezależnego d: cesji ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz