Prawo międzynarodowe - Prawo prywatne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2184
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe - Prawo prywatne - strona 1 Prawo międzynarodowe - Prawo prywatne - strona 2 Prawo międzynarodowe - Prawo prywatne - strona 3

Fragment notatki:

Różnice między prawem prywatnym a prawem publicznym, różnice między prawem publicznym międzynarodowym a prawem prywatnym międzynarodowym. Ponadto przedstawiona jest wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarodowego, budowa normy prawa kolizyjnego, źródła prawa prywatnego międzynarodowego w ujęciu prawa kolizyjnego, główne problemy związane ze stosowaniem obcego prawa. Dodatkowo w notatce zostały podjęte takie tematy jak: środowisko prywatnoprawne business?u międzynarodowego, ogólna charakterystyka źródeł prawa w systemie prawa cywilnego i w systemie prawa powszechnego, podstawowe akty normatywne wyznaczające źródła prawa prywatnego (handlowego) o istotnym znaczeniu dla międzynarodowych stosunków handlowych. Notatka wymienia również przykładowe różnice między systemami prawnymi poszczególnych państw wskazujące na potrzebę ujednolicania praw wewnętrznych w skali międzynarodowej. Dodatkowo prezentuje metody ujednolicania, oraz instytucje zajmujące się ujednolicaniem prawa prywatnego wraz z ważniejszymi osiągnięciami unifikacyjnymi. Notatka skupia się też na zagadnieniach ujednolicania prawa w ramach wspólnot europejskich oraz przedstawia krótką charakterystyka podstawowych rodzajów spółek. Omawia również temat konwencji wiedeńskiej z 1980 roku o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz pojęcie, rodzaje i zasady korzystania z kolizyjnej autonomii woli stron.

Tezy egzaminacyjne z przedmiotu kierunkowego
PRAWO MIĘDZYNARODOWE
część dotycząca prawa prywatnego międzynarodowego
I. Zagadnienia wstępne I. Zagadnienia wstępne
Cel uzyskania wiedzy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego
zapoznanie się z zasadami, które decydują o tym, jakie normy prawa znajdują zastosowania do stosunków czy sytuacji z zakresu prawa prywatnego, zawierających w swej treści elementy międzynarodowe (elementy obce)
zapoznanie się ze stanem ujednolicenia przez państwa w drodze umów (konwencji) międzynarodowych krajowych systemów prawa prywatnego, głównie w zakresie norm odnoszących się do stosunków handlowych
Ogólna specyfika tej części przedmiotu kierunkowego - prawo międzynarodowe, dotycząca prawa prywatnego
Różnice między prawem prywatnym a prawem publicznym
Prawo prywatne odnosi się do stosunków, w których prawa i obowiązki stron regulowane są na zasadzie równości i niepodporządkowania, natomiast prawo publiczne ma za przedmiot stosunki, w których jeden z podmiotów posiada uprawnienia zwierzchnicze (władcze) wobec drugiego podmiotu
Różnice między prawem publicznym międzynarodowym a prawem prywatnym międzynarodowym
Źródła prawa publicznego międzynarodowego maj ą charakter międzynarodowy (umowy i zwyczaje międzynarodowe), natomiast źródła prawa prywatnego międzynarodowego maja charakter wewnętrzny (każde państwo ma swoje własne prawo międzynarodowe). II. Wąska i szeroka koncepcja (pojęcie) prawa prywatnego międzynarodowego. Wąskie rozumienie pojęcia prawa prywatnego międzynarodowego
Utożsamiane jest z koncepcją tzw. prawa kolizyjnego, tzn. takiego prawa, które stanowi zespół norm prawnych o charakterze wewnętrznym określających, jakiego państwa system prawny należy zastosować przy ocenie sytuacji (np. zdolności prawnej czy zdolności do czynności prawnych) lub stosunków (np. umowy sprzedaży) z dziedziny obrotu cywilnego, w przypadku gdy w danej sytuacji (czy w treści danego stosunku) zawarty jest element obcy tzn. wskazujący na powiązanie danej sytuacji (czy stosunku) ze zwierzchnictwem terytorialnym lub osobowym innych państw. Szeroka kon

(…)

… prywatnego międzynarodowego w wąskim ujęciu. Odróżnienie normy kolizyjnej od normy merytorycznej. Norma kolizyjna nie rozstrzyga o prawach i obowiązkach osób występujących w stosunkach prawnych, jej znaczenie polega na wskazaniu na ten system prawny, który zadecyduje o takich prawach i obowiązkach normy decydujące wprost o prawach i obowiązkach są w odróżnieniu od norm kolizyjnych normami merytorycznymi.
Budowa normy kolizyjnej Podporządkowana jest funkcji jaką ma spełniać prawo prywatne międzynarodowe w wąskim ujęciu, oznacza to że musi z jednej strony ustalać zakres spraw dla których należy znaleźć właściwy system prawny, a z drugiej wskazywać na jaki czynnik łączący dany zakres z takim systemem prawnym. Stąd normy kolizyjne składają się z zasady z dwóch części - zakresu i łącznika (punktu zahaczenia). Zakres w normie kolizyjnej
Może być ujmowany w różny sposób - można ujmować go szeroko np. prawa rzeczowe, zobowiązania z umów zobowiązania ze stosunków pozaumownych, jak również z większym stopniem szczegółowości, np. zdolność do czynności prawnych, forma czynności prawnych, umowa sprzedaży, zobowiązania z czynów niedozwolonych. Łącznikiem mogą być:
obywatelstwo, miejsce zamieszkania osoby fizycznej…
… prawa prywatnego międzynarodowego
Odrębne ustawy z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, przepisy wprowadzające do kodeksów cywilnych, przepisy rozrzucone po ustawach specjalnych, przewaga lub przeważająca wyłączność norm kolizyjnych opartych na orzecznictwie. Polska i Szwajcaria należą do państw o rozwiniętych odrębnych ustawach o prawie prywatnym międzynarodowym - w Polsce obowiązuje ustawa…
… prywatnoprawne business'u międzynarodowego.
Wyznaczają je dwa podstawowe systemy prawne - system prawa cywilnego (civil law) oraz system prawa powszechnego (common law). Główna różnica między tymi systemami polega na technice tworzenia norm prawnych. System prawa cywilnego wraz z całą systematyką dziedzin opiera się na prawie stanowionym, a jego technika prawna wywodzi się z rozwiązań stosowanych…
… cywilnego. Natomiast system prawa powszechnego - system prawa angielskiego oraz prawa stanowe USA (z pewnymi wyjątkami zwłaszcza stan Luizjana). W zakresie tych dziedzin prawa, które wyznaczają środowisko prywatnoprawne business'u międzynarodowego, a mianowicie prawa zobowiązań z umów oraz szeroko rozumianego prawa handlowego, w tym spółek handlowych, w zasadzie prawa wszystkich państw świata przejęły…
…, spółki komandytowej oraz spółki cichej, natomiast w odrębnych ustawach uregulowane są spółki kapitałowe - spółki z o.o. w ustawie z 1892r. i spółki akcyjne w ustawie z 1965r.
Szwajcaria i Włochy, które w XX wieku zakończyły lub przeprowadziły na nowo kodyfikację prawa prywatnego ujęły to prawo w jeden kodeks cywilny, obejmujący zarówno tradycyjne działy prawa cywilnego jak i prawa handlowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz