Prawo mediów - notatki z wykładów

Nasza ocena:

4
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo mediów - notatki z wykładów - strona 1

Fragment notatki:


15.02.2011 r. Prawo stanowione to rozumne rozporządzenie mające na celu dobro ogółu, ustanowione przez prawowite władze; konkretyzuje obowiązki danej społeczności, wskazuje na normy postępowania, może odwoływać się do sankcji, ze względu na konieczność zachowania porządku społecznego. Jest zmienne, podlega uwarunkowaniom historycznym. Pierwszym i podstawowym zadaniem państwa jest uchwalenie norm prawnych, konstytucji. Jest to zasadniczy kodeks.
Najważniejszą władzą jest ustawodawcza; wykonawcza tylko wykonuje ustalone przez nią normy. Demokracja polega na właściwym uporządkowaniu aktów prawnych.
Aby konkretny przepis obowiązywał w sumieniu musi być godziwy (zgodny z prawem naturalnym), sprawiedliwy i możliwy do wykonania. Aby prawo obowiązywało, musi być ustanowione przez kompetentne organy władzy publicznej, w ramach jej kompetencji. Gdy organy władzy przekraczają te kompetencje, prawo nie obowiązuje. Konkretny przepis nie wiąże w sumieniu, gdy istnieją okoliczności usprawiedliwiające nieznajomość prawa lub gdy przynosi ono znaczną szkodę. Prawo stanowione, aby było godziwe, musi służyć dobru człowieka i pozostawać w ścisłym związku z prawem naturalnym- zgodnym z naturą, wpisanym w akcie stwórczym przez Boga.
Idea prawa naturalnego znana była ze starożytnej Grecji (prawo do godziwego pochówku).
Spośród myślicieli chrześcijańskich o prawie naturalnym pisali: Ireneusz, Tertulian, Justyn, Augustyn, Ambroży, Orygenes, Hieronim, Chryzostom.
Na prawie naturalnym opierają się nienaruszalne prawa człowieka. Prawa stanowione nie mogą stać z nimi w sprzeczności. Do praw naturalnych Kościół zaliczył: prawo do życia, wolności, wyznania własnej religii, uczestnictwa w życiu społeczno- politycznym, do własności. Podstawą wartości w tworzeniu prawa stanowionego nie może być chęć opinii publicznej (aborcja, eutanazja). Oprócz praw indywidualnych istnieją prawa narodów- do własnej kultury i suwerenności. 22.02.2011 r. Prawo jest założeniem ustroju demokratycznego. Za twórcę najstarszego ustroju demokratycznego w Grecji uważa się Klejstenesa. Można wyróżnić następujące sposoby definiowania demokracji:
Aksjologiczny- sposób rządzenia oparty na takich wartościach, jak wolność, równość, godność człowieka, sprawiedliwość, pluralizm, tolerancja.
Proceduralny- oparty jest o zasady prawno- ustrojowe: suwerenność narodu i społeczeństwa (naród uzupełniony o koegzystujące z nim mniejszości narodowe w obrębie jednego państwa), zasada reprezentacji w wyborach powszechnych, uznanie wyborów za źródło legitymizacji władzy, jej podział; swoboda dostępu do stanowisk publicznych, swoboda zrzeszania.

(…)

… jest obowiązany opublikować nieodpłatnie list gończy. Prasa może zamieszczać odpłatnie ogłoszenia i reklamy. Nie mogą one być sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego. Muszą być oznaczone w sposób nie budzący wątpliwości, że nie stanowią materiału redakcyjnego. Wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia reklam i ogłoszeń, jeżeli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową…
… jednego państwa), zasada reprezentacji w wyborach powszechnych, uznanie wyborów za źródło legitymizacji władzy, jej podział; swoboda dostępu do stanowisk publicznych, swoboda zrzeszania. Materialny- likwidacja nierówności i ochrona mniejszości.
System prasowy w Polsce opiera się na kilku aktach prawnych, z których najważniejsze to prawo prasowe (USTAWA z dnia 26.01.1984 r., z późniejszymi nowelizacjami…
…, podmiotów gospodarczych, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub ważnego interesu gospodarczego państwa. 01.03.2011 r.
Prawo prasowe- ustawa pochodząca z 26 stycznia 1984 r., weszła w życie po opublikowaniu jej w Dzienniku Ustaw 07.02.1984 r. Zawiera wiele powtórzeń i uszczegółowień Konstytucji. Rozstrzyga niektóre wątpliwości semantyczne. Stwierdza, że przez prasę należy rozumieć…
… i nie narusza praw prywatności. W przypadku odmowy udzielenia informacji na żądanie redaktora naczelnego- odmowa powinna być w formie pisemnej i przekazana w ciągu 3 dni.
Odmowę tę można zaskarżyć do Sądu Administracyjnego w ciągu 30 dni. Każdy obywatel zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki może udzielać prasie informacji.
Nikt z powodu udzielenia informacji prasie nie może być narażony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz